基本資料 [關閉]

第 1 筆
系統號:No214
權威號:000214
姓名:(明–清)戴明說
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)道默清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
定圃清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
(號)巖犖滄縣志(民國二十二年鉛印本) ,8卷 ,62
(號)嚴犖讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,上卷 ,111
茅廬清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
定園清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
定園先生清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
(室名)香雲庵清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1744
(號)崖犖寒松閣談藝瑣錄 ,1卷 ,281
(名)朋說書林藻鑑清代篇 ,85
(漢語拼音)Dai Mingshui 
籍貫:北直隸-河間府-滄州 (今名:河北省滄州市(116.838843,38.304357)) GIS
傳略:
引文出處
戴明說
戴明說直隸…
清史列傳 ,79卷 ,43
戴明說列傳
戴明說直隸…
貳臣傳 ,11卷 ,743-746
張庚著
王鐸戴明說附
戴嚴犖者滄…
讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,上卷 ,111
馮金伯撰
戴明說
戴嚴犖者滄…
讀畫錄等六種-國朝畫識 ,1卷 ,393
張鳴珂撰
戴明說字道…
寒松閣談藝瑣錄 ,1卷 ,281
李濬之編輯
戴明說字道…
清畫家詩史 ,1冊甲上 ,136-143
盛叔清輯
戴明說字道…
清代畫史增編 ,32卷 ,651
洪業
戴明說字嚴…
清代畫史補錄等六種-畫人補遺 ,258-259
馬宗霍輯
朱耷字雪箇…
書林藻鑑清代篇 ,85
戴明說字道默尙書才曾孫天啟丁卯舉人崇禎七年進土歷戸部陝西司主事吏兵二科給事中凡朝政民瘼疏凡十餘上多人所不敢言都城陷奉母旋里國朝復兵科都給事中歷太常寺少卿正卿戸部左右侍郎晉都察院右都御史緣事謫河南布政司參政分守汝南道兵燹之餘僅存遺子明說請蠲餉銀四千兩草豆二萬餘禁私罰恤水災請河夫嚴保甲盜戢民蘇時鎭兵多駐宛協剿鄖襄宼明說威信並著諸將各戒所部無擾督撫交章推薦譽望益隆遂擢廣西右布政使内升刑部右侍郎即轉左俄拜戸部尙書時國用匱乏有為練餉之議者明說曰此前朝弊政也力持之遂格母喪還里適滄州舊欠狐皮等銀八千兩有檄追徵明說曰我司計時已邀免此胡來者力爭巡撫前得停河閒通屬霑惠者數萬家初明說書京城憫忠寺額列前銜忌者援劾落職嗣又遭父喪遂終於家明說邃於學術既罷官往詣容城孫徵君奇逢門受業遣二妾歸嫁自治身心益篤實敬慎從之遊者甚衆稱為定園先生生平著作甚富詩畫尤有名世祖皇帝賞銀印一方文曰米芾畫禪烟巒如覿明說克傳圖章用錫云卒年七十二子五王綸王縉最知名  重修天津府志(清光緒二十五年刻本) ,42卷 ,46-47
戴明説字道默别號巖犖才曾孫也祖紹科山東按察司僉事父世愈增廣生明崇禎七年明説成進士授户部陝西司主事督通州西倉淸理積蠧不避勞怨三年羡糧萬餘石詔加俸一年賜金十二兩十二年擢吏科給事中十四年轉禮科右給事中十五年轉左凡朝政民瘼直陳無隱疏凡十餘上多人所不敢言者而論宣督及速奏剿功洛變重大二疏尤觸時相忌首輔温體仁謀為馮銓復官明説二疏力爭體仁深恨之擬岀明説於外賴吏部尚書鄭三俊持之而止十七年三月擢兵科給事中時流賊已逼諸臣多欲借端南遁明説疏陳中興本計請止南遷且抗言曰時事至急今羣臣多欲効拮据於東南並無請効捐糜於西北者無非欲舍我君父而去耳此後請纓者即立補勿任其觀望事外上悟命明説以修撰兼戶兵二科都給事中數日内拜十二疏而已無可為矣淸朝定鼎復補明説兵科都給事中俄擢太常寺少卿順治四年擢正卿五年擢戶部右侍郎尋轉左六年加右都御史十年縁事謫河南布政司參政分守南汝道兵燹之餘僅存孑遺明説請蠲餉銀四千兩草豆二萬餘禁私罰恤水災淸河夫嚴保甲一時盜戢而民蘇焉南陽鎭兵二千又益以他鎭兵皆駐於宛協勦鄖襄㓂明説措餉戢兵恩威並著諸將各戒所部曰南陽公神明也不可犯閭閻得無擾搶攘之際重建府學絃誦不廢督撫交章推薦時望益隆十一年擢廣西右布政使旋内召十二年擢刑部右侍郎即轉左俄拜户部尚書時國用匱乏有為練餉之議者明説曰此前朝弊政也終我之任不敢更蹈覆轍十三年又縁事謫四譯館少卿十四年轉右通政使十五年母卒衰絰徒跣號哭還里見者流淚方杜門讀禮有追滄州舊欠狐皮等銀八千兩之檄明説曰我司計時已奉詔赦民欠此胡來者持恩詔於廵撫前力爭得停徵河間通屬霑惠者數萬家初明説書京城憫忠祠額列前銜十七年為忌者所劾落職十八年父卒哀毁益不勝明説本邃於理學叠遭大故欲以全歸之道仰報父母爰受業於容城孫奇逢之門學養益粹盡屏聲色立遣二妾閉户治心身體實踐務為敬慎仁讓之行學者稱定園先生博學善悟詩與王鐸吴偉業齊名兼工書畫受世祖特達之知御賜銀印一方勒米芾畫禪烟巒如覿明説克傳圖章用錫十六字著作甚富詳藝文卒年七十二子五王綸王縉最知名 滄縣志(民國二十二年鉛印本) ,8卷 ,62-63
出身:崇禎7年進士
專長:善山水墨竹畫;詩
履歷:
職銜任期出處
戶部主事崇禎[7]年-崇禎?年清史列傳 ,79卷 ,43
吏科給事中崇禎?年-崇禎?年明實錄附錄:崇禎實錄 ,13卷
禮科左給事中崇禎?年-崇禎?年明實錄附錄:崇禎實錄 ,17卷 ,539
兵科都給事中崇禎?年-崇禎?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,006720號
兵科都給事中順治1年-順治2年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,006720號
太常寺少卿順治2年清史列傳 ,79卷 ,43
大理寺少卿順治2年-順治4年清史列傳 ,79卷 ,43
太常寺卿順治4年-順治5年清史列傳 ,79卷 ,43
戶部右侍郎順治5年清史列傳 ,79卷 ,43
戶部左侍郎順治5年-順治8年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,008208號
右都御史銜順治6年-順治[8]年清史列傳 ,79卷 ,43
河南布政使司右參政順治10年-順治11年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,71卷 ,565-1
河南汝南道順治10年-順治11年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,71卷 ,565-1
廣西右布政使順治11年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,83卷 ,651-1
刑部右侍郎順治12年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,038338號
刑部左侍郎順治12年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,007064號
戶部尚書順治12年-順治13年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,121035號
太常寺少卿順治13年-順治14年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,102卷 ,791-2
提督四譯館順治13年-順治14年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,102卷 ,791-2
通政使司右通政順治14年-順治15年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,110卷 ,861-2
太僕寺卿順治15年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,115卷 ,898-2
丁母憂順治15年-順治?年貳臣傳 ,11卷 ,746
著述:說唐詩 23卷; 定圃集; 定園詩稿
關連:戴才(曾祖); 戴王綸(子) ; 戴王縉(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0056997
第 2 筆
系統號:No584
權威號:000584
姓名:(清)范時崇
性別:
中曆生卒:康熙2年-康熙59年
西曆生卒:1663-1720
異名:
異名出處
(字)自牧清史稿校註 ,10冊259卷 ,8394
(字)蒼崖國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007272號
(號)蒼嚴碑傳集 ,2冊19卷 ,394
(漢語拼音)Fan Shichong 
籍貫:遼東都指揮使司-[瀋陽中衛](傳稿云:瀋陽) (今名:遼寧省瀋陽市(123.4,41.8)) GIS
傳略:
引文出處
沈岐重教沈維鐈覆輯
欽定國使大臣傳畫一本正編卷八十九之九十二
范時崇列傳
范時崇漢軍…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
范時崇
范時崇漢軍鑾儀衛…
清史列傳 ,2冊12卷 ,14-16
李景濂
范文程
范文程子承謨承勳孫時崇時繹等附
時崇字自牧…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007272號
李景濂擬稿
范文程傳
時崇字自牧…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007273號
金兆蕃編
太祖朝諸臣列傳卷三
范文程孫時捷時捷孫建中文程子承勳孫時崇時繹時綬時紀曾孫宜
時崇字自牧…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007444號
時崇字自牧… 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007486號
范承謨子時崇
時崇字自牧…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007785號
李果
范尚書時崇傳
范公時崇字…
碑傳集 ,2冊19卷 ,394-396
范承謨子時崇
時崇,字自牧。以難廕出知遼陽州,遷直隸順德知府,有惠政。累遷福建按察使。陛辭日,上顧謂群臣曰:「此開國名臣孫,殉難忠臣子也!」四十七年,擢廣東巡撫,兼鹽政。越二年,擢福建浙江總督。五十四年,入為左都御史。明年,授兵部尚書。命出塞築莫代察罕廋爾、鄂爾齋圖杲爾臺站凡四十有七所。又明年,還朝。尋卒。閩人思其德,附祀承謨祠。
漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,252卷
李桓輯
卿貳十三
范時崇
范時崇漢軍…
國朝耆獻類徵初編 ,53卷 ,699-706
范時崇列傳
范時崇漢軍…
滿名臣傳 ,30卷 ,578-591
李元度纂
名臣
范文肅公事略附孫時崇
承謨子時崇…
清朝先正事略 ,1卷 ,60-61
楊鍾羲撰
范時崇字自…
清朝鼎甲徵信錄等三種-八旗文經 ,57卷 ,861
朱方增輯
兵部尚書范時崇
范時崇漢軍…
從政觀法錄 ,12卷 ,643-647
履歷:
職銜任期出處
奉天遼陽州知州(廕)康熙23年-康熙28年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
廣西梧州府同知康熙28年-康熙29年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
南寧府同知康熙29年-康熙31年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
直隸順德府知府康熙31年-康熙33年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
宣化府知府康熙33年-康熙36年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
天津道康熙36年-康熙40年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
貴州按察使康熙40年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702005659號
福建按察使康熙40年-康熙43年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
山東布政使康熙43年-康熙44年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
廣東巡撫康熙44年-康熙49年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
兼理鹽政康熙45年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
閩浙總督(福建浙江總督)康熙49年-康熙54年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
兵部右侍郎(坐銜)康熙?年-康熙?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,108179號
右副都御史(坐銜)康熙?年-康熙?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,108179號
左都御史康熙54年-康熙56年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
兵部尚書康熙56年-康熙59年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005659號
關連:范鏓(曾組); 范文成(祖); 范承謨(父); 范承斌(叔); 范承廕(伯) ; 范承烈(叔); 范承祚(叔); 范時望(堂兄) ; 范時繹(堂弟); 范時捷(堂弟); 范時綬(堂弟); 范時紀(堂弟); 范宜中(范宏恕)(子)
八旗:說明:後隸漢軍鑲黃旗 隸屬:漢軍鑲黃旗
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0057362
第 3 筆
系統號:No697
權威號:000697
姓名:(清)孫永清
中曆生卒:雍正[10]年-乾隆55年
西曆生卒:[1732]-1790
異名:
異名出處
(字)宏度清人室名別稱字號索引 ,下册 ,1215
(字)宏圖清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1215
(字)春臺國朝臣工言行記 ,2冊 ,367
(號)春臺歷代人物年里碑傳綜表 ,611
(號)絜齋國朝書畫家筆錄 ,2卷 ,192
(號)寶嚴皇清書史 ,1冊10卷 ,311
(室名)春堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1215
(室名)寶巖堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1215
(漢語拼音)Sun Yongqing 
籍貫:江蘇省-常州府-無錫縣 (今名:江蘇省無錫市(120.3,31.6)) GIS
傳略:
引文出處
孫永清,字宏度,江南金匱人。乾隆三十三年舉人,授內閣中書。永清未入官,嘗佐廣東布政使胡文伯幕。土司以爭襲相訐,驗文牒皆明印,大吏欲以私造符信罪之。永清具稿請文伯力陳,得免者二百餘人。旋充軍機處章京,撰擬精當,事至輒倚以辦。遷侍讀。四十二年,雲南總督圖思德奏緬甸將遣使入貢,上遣大學士阿桂往蒞,以永清從。緬甸使不至,阿桂令永清撰檄諭之,送所留守備蘇爾相還。四十四年,授刑部郎中。考選江西道監察御史。四十五年,超授左副都御史。授貴州布政使。奏言柞子廠產黑鉛,課餘三十餘萬斤,請以十萬斤運廣。四十九年,署巡撫。又奏:「柞子廠黑鉛,例於四川永寧設局收發,課餘三百萬斤,請歲以五十萬運存永寧。」五十年,擢廣西巡撫。劾新寧知州金垍等逋稅,按察使杜琮、鹽道周延俊等並坐奪官。五十二年,臺灣民林爽文為亂,徵廣西兵,永清奏:「兵出征,在例馬兵賞、借銀各十兩,步兵賞、借銀各六兩,請於借銀留三兩為製衣。」命議敘。五十三年,籐縣獄繫盜梁美煥謀穴牆逃,捕得,永清令立誅之,奏聞,上諭曰:「獄囚反獄劫獄當立誅,若鑽穴越牆,祗求苟免,不得與此同科。今之督撫皆好殺弄權,永清失之太過。」安南阮惠為亂,國王黎維祁出亡,其臣阮輝宿護維祁母、妻、宗族至龍州,永清及總督孫士毅疏聞。士毅尋發兵討惠,永清出駐南寧,奏太平設軍需局,以福建延建邵道陸有仁、桂林知府查淳董其事。五十四年,維祁復國,使迎其母、妻、宗族,永清為具行李,並傳上旨賚錦緞、綢、布及白金四百。諭獎永清自駐南寧,彈壓邊關,籌辦餉糈,措置得宜,賜孔雀翎。士毅師敗還,福康安代為總督。永清與福康安奏:「安南用兵,關內外支放銀百萬、米八萬餘,逐款詳覈,例可用而未用,或用不及數者,以實用之數具報。如有軍行緊急,略有變通。與例不符者,仍如例覈減。」上諭令以實為之。秋,以廣西秋審冊自緩決改情實凡三案,諭責永清寬縱。東蘭州安置臺灣降人鄭管、陳廷乘舟走,追捕,以溺水報。上命奪知州黃圖等官逮訊,永清坐降調,命留任。是時阮惠更名光平,上封為安南國王,請以來年詣京師祝萬壽,使阮宏匡等叩關入貢。永清令在太平候旨,疏聞。上令光平使臣於來年燈節前至京師,與外藩蒙古等一體入宴,責永清拘泥。永清旋奏光平使臣自桂林北行。上察廣西學政潘曾起不稱職,以諮永清,永清言曾起性情褊急,未愜士心。上責永清不先奏劾,以方料理安南內附,光平將入覲,不遽易人,罰養廉二年。五十五年春,光平又以新賜印並御製詩使叩關入貢,永清疏以應否令光平使詣京師請旨。上諭曰:「光平遣使陳貢,自應令詣京師,何必奏請?」永清又奏太平、南寧、鎮安三府與安南接壤,請屯兵防隘,立柵開壕,分隸龍憑、馗纛二營管轄,報聞。四月,光平入關,以其子光垂、臣吳文楚從,奏聞,上嘉之。尋卒。弟藩,監生。以四庫館議敘,授中書科中書。官至安徽布政使。子爾準,自有傳。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,332卷 ,10972-10974
竇鎮輯
孫永清工書
孫永清字宏…
國朝書畫家筆錄 ,2卷 ,192
國史大臣列傳正編卷一百八十三之一百八十四
孫永清列傳
孫永清江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
陳曾則擬
孫永清列傳
孫永清字宏…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007083號
萬本端纂
臣工列傳
孫永清列傳
孫永清江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005892號
孫永清江蘇… 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005892號
金兆蕃
孫永清
孫永清字宏…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007755號
王昶撰
孫永清字宏…
續詩人徵略等三種-湖海詩人小傳 ,601
張維屏輯
孫永清
字宏圖號春…
國朝詩人徵略 ,2冊37卷 ,266-267
李放纂輯
孫永清字宏…
皇清書史 ,1冊10卷 ,311
梁章鉅輯
孫永清
字宏圖又字…
國朝臣工言行記 ,2冊 ,367-369
出身:諸生; 乾隆33年順天榜舉人
專長:書法
履歷:
職銜任期出處
內閣中書乾隆34年-乾隆?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
軍機處章京乾隆?年-乾隆[39]年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,332卷 ,10972
侍讀乾隆39年-乾隆44年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
刑部郎中乾隆44年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
江西道監察御史乾隆44年-乾隆45年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
左副都御史乾隆45年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
貴州布政使乾隆45年-乾隆50年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
撫篆(署)乾隆49年-?國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
廣西巡撫乾隆50年-乾隆55年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005838號
賜孔雀翎乾隆54年-漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,332卷 ,10973
著述:于役集; 寶嚴堂詩鈔
關連:孫藩(弟); 孫爾準(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0057469
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
籍貫江南金匱漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,332卷 ,10972
第 4 筆
系統號:No1069
權威號:001069
姓名:(清)嚴正基
性別:
中曆生卒:乾隆51年-同治2年
西曆生卒:1786-1864
異名:
異名出處
(初名)嚴芝國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
(號)仙舫碑傳集補 ,1冊7卷 ,443
(字)厚吾清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(漢語拼音)Yan Zhengji  
籍貫:湖南省-辰州府-漵浦縣 (今名:湖南省漵浦縣(110.594003,27.909994)) GIS
傳略:
引文出處
循吏傳卷十七
嚴正基原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
嚴如煜傳子正基附
正基原名芝…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001733號
循吏傳卷四
趙惟熙覆輯
嚴如煜子正基附
正基原名芝…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004772號
嚴如煜子正基
子正基原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007719號
夏孫桐編輯
嚴如煜子正基
子正基原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007326號
宗稷辰
通政使司通政使仙舫嚴府君墓志銘
漵浦嚴氏之…
清朝碑傳全集 ,4冊 ,3135-3137
嚴如熤子正基
嚴如熤湖南…
清史列傳 ,10冊75卷 ,314-316
嚴如煜傳子正基附
正基原名芝…
清國史 ,12冊 ,119-120
嚴如熤子正基
子正基 ,原名芝,字山舫。副貢生。少隨父練習吏事。道光中,官河南知縣,有聲。擢鄭州知州。治賈魯河,息水患。河決開封, 正基佐守護。治河兵獄,雪其冤,得河兵死力,城賴以完。母憂歸,服闋,補奉天復州。興屯練,捕盜有法,民殺盜者勿論。奉天治吏素弛,府尹下所屬,以正基為法,盜風為戢。引疾去。江南大吏疏調,擢授常州知府。二十九年,大水,勘災勤至,郡人感之,輸錢二十餘萬助賑,全活甚眾。累署淮揚道、按察使。咸豐初,侍郎曾國藩、呂賢基交章薦之,命赴廣西治軍需,授右江道。擢河南布政使,留廣西。時粵匪披猖,將帥齟齬,師久無功。 正基曲為調和,疏論其事,謂:「師克在和,事期共濟。統兵大帥與地方大吏,宜定紛更不齊之勢,聯疏闊難合之情。布德信以服人心,明功罪以揚士氣。勿因賊盛而生推諉,勿因兵單而務自救,勿以小忿而不為應援,勿以偶挫而坐觀成敗。庶逆氛可殄,大功可成。」時以為讜言。二年,桂林圍解,賜花翎。尋隨大軍赴湖北,時武昌初復,命馳往撫卹難民,署湖北布政使。調廣東,復赴廣西清覈軍需。內召授通政副使,遷通政使。七年,引疾歸,卒。
漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,361卷
宗稷辰
通政使司通政使仙舫嚴府君墓志銘
漵浦嚴氏之…
碑傳集補 ,1冊7卷 ,443-450
出身:嘉慶18年鄉試副榜貢生; 考取官學教習
履歷:
職銜任期出處
八旗教習(教習)嘉慶18年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761年
武安縣知縣(署)道光6年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
禹州縣知縣(署)道光?年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
孟縣知縣(署)道光?年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
息縣知縣(署)道光?年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
新鄭縣知縣(署)道光?年-道光15年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
靈寶縣知縣道光15年-道光20年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
鄭州知州道光20年-道光21年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
丁母憂道光21年-道光25年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
奉天復州知州道光26年-道光27年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
江寧府知府道光28年-道光29年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
常州府知府道光29年-道光30年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
淮揚兵備道(署)道光30年-咸豐1年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
江蘇按察使(署)咸豐1年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
督辦總理廣東糧臺事務咸豐1年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
廣西右江道咸豐1年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
廣西鹽法道(廣西右江道兼署)咸豐1年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
河南布政使咸豐1年-咸豐3年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
[不詳](核辦糧台事務)咸豐2年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
湖北布政使(署)咸豐3年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,447
廣東布政使咸豐3年-咸豐4年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
通政使司副使咸豐4年-咸豐5年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
通政使司通政使咸豐5年-咸豐7年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004761號
關連:嚴如煜(熤)(父); 蕭山湯(師) ; 嚴咸(子) ; 張有(女婿)
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0057836
第 5 筆
系統號:No1070
權威號:001070
姓名:(清)嚴烺
性別:
中曆生卒:乾隆39年-道光20年
西曆生卒:1774-1840
異名:
異名出處
(字)小農國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007741號
(字)曙升清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
晚晴軒清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
小滄浪館清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
(漢語拼音)Yan Lang  
籍貫:浙江省-杭州府-仁和縣 (今名:浙江省杭州市(120.15507,30.274085)) GIS
傳略:
引文出處
胡正仁纂輯杜䎗覆輯
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002576號
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004207號
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001847號
周德潤段福昌校輯
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001522號
張書雲輯
臣工列傳
嚴烺列傳
嚴烺浙江仁…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006607號
嚴烺
嚴烺字小農…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007741號
嚴烺浙江仁… 清國史 ,第9冊 ,224-227
嚴烺,字小農,浙江仁和人。嘉慶中,入貲為通判,發南河,累擢徐州道,丁母憂。道光元年,服闋,授河南河北道。尋命以三品頂戴署河東河道總督,三汛安瀾,乃實授。汶水漫決既塞,疏言:「運河北路以蓄汶敵衛為最要機宜,必使汶水層層抬高,然後能敵衛水。請加高臨清口磚閘資收蓄。」從之。初,黎世序治南河多用碎石,乃奏請敕東河仿行,烺取其說,請於馬營北岸挑壩,仿南河拋護碎石,估工需銀十萬兩。布政使程含章、巡撫姚祖同先後言其不便,而馬營既放淤,壩前水勢已緩,烺仍請於壩尾沁水灌注之所拋護碎石,從之。
四年,南河高家堰潰決,調烺江南河道總督。五年,與尚書文孚、汪廷珍合疏陳:「蓄清敵黃為河務第一關鍵。蓄清全賴湖隄,隄潰則清水洩枯,重運經臨,無以資浮送。擬遵古人成法,借黃濟運。所慮運河窄小,黃流湍悍,多則不能容納,少則必致膠淺。議於禦黃壩外建壩三道,鉗束黃流,俾有節制。又添築縴道,以資束水行縴。裡、揚兩廳長河挑挖淤淺,幫培隄身,並豫儲料物,隨時築壩,逼溜刷淤。禦黃壩未啟,則先挑高堰引河,導清水入運;將啟,則嚴堵束清,杜黃水入湖。至修復湖隄,必乘天寒水涸,取土較易。擬就近採料,限大汛前砌高十層,備湖水漸長。共需帑銀三百萬。」又議覆侍郎朱士彥條上南河事宜,大要:「拆修高家堰壩工,先築越壩以便工作,並於石隄外拋碎石坦坡,可期永無塌卸。又於王家壩減壩內鹽河加築隄埽,及仁、義、禮舊壩處所添建石滾壩,以防異漲。」並如議行。於是偕孫玉庭等會辦重運。至五月禦黃壩啟放後,河道仍淺滯,漕船不能通行,就近盤壩,剝運難繼,玉庭被重譴,烺亦鐫級留任。烺既因濟運事不敢擅離,不能巡河勘工,兩江總督琦善以為言,乃命烺周歷履勘,仍諭蓄足清水,為來年敵黃濟運之計。烺疏言:「從前黃河底深,湖水收至數尺,即可外注,隄身不甚喫重。今則湖水必蓄至二丈,始可建瓴而刷黃。以四百里浩瀚之湖水,恃一線單隄為之護,西風衝擊,勢必潰決。擬仿成法,於隄外築碎石坦坡,護隄既固,則湖水可蓄。」又偕琦善奏陳:「刷黃必須湖水收至二丈。上年楜水丈七寸餘,即致失事。刻下清水萬難蓄足,惟有蓄清減黃二法並行。碎石護隄,所以蓄清;改移海口,所以減黃。」詔妥籌具奏。尋又會陳:「由王營減壩至灌河口,可導黃入海。查灌河口外海灘高仰,轉無把握,惟拋碎石坦坡,可漸收蓄清刷黃之益,需費六百餘萬,應分年辦理。」
六年,洪湖石工既竣,烺知工未堅固,實不足恃,遂堅主碎石之工,每年拋石三十萬方,八年始能告成。宣宗怒斥:「烺調任以來,一籌莫展。禦黃壩至今不能啟放,辦理不善。念在東河修守尚無貽誤,降三品頂戴。」署河東河道總督;七年,實授,復二品頂戴。以蘭陽柴壩西北頂衝,前拋碎石已著成效,遇伏秋汛漲,仍形喫重,請加寬坦坡。八年,請續拋下北、蘭儀兩廳碎石,並於中河、祥河險工儲石備防。十一年,命侍郎鍾昌等抽查東河料垛,祥河、曹考兩廳料垛虛鬆殘朽,烺坐失察,降三品頂戴,鐫四級留任。尋以病請開缺。
十三年,病痊到京,疏陳浙江海塘事宜。十四年,命偕侍郎趙盛奎往勘,請分別緩急,改修柴埽,以護塘根,歲撥銀五萬備修費,從之。尋命毋庸在工督辦。復以病乞歸。十五年,河東河道總督吳邦慶劾烺虛拋碎石,並收受紅封盤費,以運同降補。二十年,卒。
漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,383卷
汪胡楨吳慰祖同輯
嚴烺
嚴烺字小農…
清代河臣傳 ,3卷 ,168-170
李桓輯
嚴烺
嚴烺浙江仁…
國朝耆獻類徵初編 ,31冊197卷 ,97-114
出身:監生
履歷:
職銜任期出處
南河主簿(捐納)嘉慶2年-嘉慶13年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,027532號
江南徐州府邳北河務通判(署)嘉慶13年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,109765號
丁父憂嘉慶13年-嘉慶16年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
淮安府外河北岸通判(署)嘉慶17年-嘉慶18年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,027532號
同知銜嘉慶18年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,027532號
江南淮安府山清堛e同知(署)嘉慶18年-嘉慶19年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,027532號
江南淮安府山清堛e同知嘉慶19年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,027532號
知府銜嘉慶19年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002576號
徐州道(署)嘉慶19年-嘉慶23年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,005357號
丁母憂嘉慶23年-道光1年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
河南河北道道光1年-道光2年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002576號
河東河道總督(署)道光1年-道光2年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,133057號
河東河道總督道光2年-道光4年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,130031號
都察院右副都御史(坐銜)道光[2]年-道光?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,057380號
江南河道總督道光4年-道光6年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,133431號
河東河道總督(署)道光6年-道光7年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
都察院右副都御史(坐銜)道光6年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
河東河道總督道光7年-道光11年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001174號
兵部侍郎(坐銜)道光?年-道光?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,057380號
著述:兩河奏疏; 東西兩防海塘圖
關連:嚴達(子) ; 嚴遜(子)
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0056493
第 6 筆
系統號:No1071
權威號:001071
姓名:(清)嚴樹森
性別:
中曆生卒:嘉慶19年-光緒2年
西曆生卒:1814-1876
異名:
異名出處
(初名)嚴澍森國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-7號
(字)渭春國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007283號
(漢語拼音)Yan Shusen  
籍貫:四川省-成都府-新繁縣 (今名:四川省成都市新都區(104.158705,30.823499)) GIS
傳略:
引文出處
嚴樹森,初名澍森,字渭春,四川新繁人,原籍陝西渭南。道光二十年舉人,入貲為內閣中書。改知縣,銓授湖北東湖,捐升同知。以防剿功,晉秩知府,署武昌府。巡撫胡林翼薦之,八年,擢荊宜施道,遷按察使。十年,遷布政使,擢河南巡撫。
時皖捻縱橫於河南境內,又有汝寧土匪陳大喜、金樓教匪郜永清皆猖獗。十一年正月,捻匪姜台淩自歸德犯省城,援軍集,遂南趨陷唐縣,攻南陽府城,圍鄧州、裕州,三月,始回巢。孫葵心犯光州、陳州,亦至三月始出境。苗沛霖黨勾結陳大喜等擾陳州、汝寧邊境。五月,雷彥等圍鹿邑,經月始回巢。七月,劉狗大股分黑、白、花三旗擾歸德,結金樓教匪攻馬牧寨。樹森出駐陳州督剿。八月,劉狗竄朱仙鎮,犯省城。樹森率兵回援,賊竄汜水、鞏縣,掠黑石關,回竄鄭州,仍由歸德回巢。姜台淩亦犯沈丘、裕州,越樊城,復入荊子關,擾南、汝兩郡,由柘城、鹿邑回巢。十月,劉狗復大舉援金樓寨,為官軍所阻,未得逞。時苗沛霖復叛,結張洛行,與汝寧、正陽、息縣諸匪連絡,將犯河南。樹森偕團練大臣毛昶熙合疏請調宜昌鎮總兵李續燾及鮑超部將陳由立,各募楚勇三千赴豫,又調吉林馬隊一千,以資防剿,請增兵之後,山西、陝西月協銀各二萬兩,允之。樹森老於吏事,在湖北從胡林翼治兵久,堅愎自是,與毛昶熙不合,事相掣肘。治河南年餘,禦賊雖有擒斬,軍事不得要領,迄無起色,調湖北巡撫。
同治元年,粵匪陳得才自南陽趨陝邊,捻匪竄永寧,延及雒南。樹森疏言:「當今賊勢,不患其併力南趨,特慮其潛窺陝境。西、同、鳳三府為全陝菁華所萃,宜急驅出關,會合夾擊,以保完善之區。」五月,賊犯鄖西,令總兵何紹彩敗之何家店。會道員金國琛赴鄖策應,令周鳳山分兵剿正陽、羅山,破賊巢,克邢家集、龍井、陡溝、明港。粵、捻諸匪合陷隨州,陳大喜陷京山,馬融和陷德安,令舒保擊敗德安賊,穆正春復京山、應城,襄北稍定。因星變,奏劾欽差大臣勝保。又奏言:「藩、臬任重,不得以軍功擅請記名。標兵缺額,請以戰勇充補。陣亡卹賞欠發,許作子孫捐項,敘給官階職銜貢監。京官五品以下,官俸實發不折。」下部分別議行。
二年,捻匪竄麻城,樹森赴黃州視師,督舒保、穆正春等擊走之。三年,粵、捻諸匪由陝南合趨湖北,詔總督官文出省督師,樹森留防省城。官文奏劾樹森把持兵柄,舊營悉改隸撫標。上斥其任意妄為,降道員。四年,授廣西按察使,貴州巡撫張亮基被劾玩兵侵餉、縱暴殃民諸款,命樹森馳往查奏。五年,授貴州布政使。樹森逗遛不進,未至,即奏覆參案。六年,疏請開缺,詔斥其規避取巧,褫職,發往雲南差遣委用。十一年,予四品頂戴,署廣西按察使。光緒元年,遷布政使,就擢巡撫。二年,卒,賜卹。
漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,427卷
嚴樹森列傳
嚴樹森四川…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-15號
嚴樹森列傳
嚴樹森四川…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-6號
嚴樹森列傳
嚴樹森四川…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
嚴樹森列傳
嚴樹森四川…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-14號
嚴樹森列傳
嚴樹森四川…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-7號
廖正華纂輯
嚴樹森列傳
嚴樹森原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001337號
嚴樹森列傳
嚴樹森原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701003824號
卷一百八十
劉啟端覆輯
嚴樹森列傳
嚴樹森原名…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701003824號
嚴樹森列傳
嚴樹森字渭…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007283號
嚴樹森列傳
嚴樹森初名…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007964號
嚴樹森列傳
嚴樹森原名…
清國史 ,10冊 ,836-841
嚴樹森
嚴樹森原名…
清史列傳 ,7冊54卷 ,589-601
費行簡撰
嚴樹森,字渭春,新繁人,以進士試令受之胡林翼。薦擢湖北藩司,歷湖北河南廣西巡撫。樹森綜覈精詳,勤政愛士,閻敬銘即其所薦。初起潔身自好故林翼絕愛重之,後任疆圻,頗納賄賂,晚節不終,士論惜焉。然直果敢言,任事亦不避艱險,每令按事,皆直陳其是非,不待同僚覆掩也。
近代名人小傳 ,569
陶湘編
嚴樹森字渭…
昭代名人尺牘續集小傳 ,2冊14卷 ,137
蔡冠洛編纂
軍事
陸軍
嚴樹森
嚴樹森原名…
清代七百名人傳 ,2冊2編 ,517-522
出身:道光20年舉人
履歷:
職銜任期出處
內閣中書(捐納)道光?年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
知縣道光?年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
湖北東湖縣知縣咸豐1年-咸豐5年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
荊門州知州(署)咸豐4年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-13號
隨州知州(署)咸豐5年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-13號
同知咸豐5年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
知府咸豐5年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
湖北武昌府知府(署)咸豐6年-咸豐?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
湖北荊宜施道咸豐8年-咸豐9年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
湖北按察使咸豐9年-咸豐10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
湖北布政使咸豐10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
河南巡撫咸豐10年-咸豐11年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,093407號
湖北巡撫咸豐11年-同治4年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,093407號
廣西按察使同治4年-同治5年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
貴州布政使同治5年-同治6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
革職同治6年-同治11年清實錄:穆宗毅皇帝實錄 ,210卷 ,724-1
賞四品頂帶同治11年-?清實錄:穆宗毅皇帝實錄 ,342卷 ,503-2
廣西按察使(署)同治11年-光緒1年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
廣西布政使光緒1年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
廣西巡撫光緒1年-光緒2年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702001084-5號
著述:皇朝中外壹統輿圖 31卷,首 1卷/嚴樹森修; 大清中外壹統輿圖 31卷,首 1卷/嚴樹森修; 大清一統輿圖 31卷/嚴樹森修; 重修關帝樓城隍廟碑記
關連:嚴鷟昌(子) ; 嚴翽昌(子) ; 嚴翊昌(子) ; 嚴祖衡(孫) ; 嚴祖良(孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0057838
第 7 筆
系統號:No1329
權威號:001329
姓名:(清)(嚴穆吉)慶常
性別:
中曆生卒:?-咸豐10年
西曆生卒:?-1860
異名:
異名出處
(漢語拼音)Qingchang  
傳略:
引文出處
忠義
卷二十七
施紀雲校輯
秦綬章覆校
穆克德恩傳清安慶常慶壽喜康附
慶常嚴穆吉…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100851號
孟昭墉輯
忠義傳
穆克德恩傳清安慶常慶壽喜康附
慶常嚴穆吉…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006298號
履歷:
職銜任期出處
吉林駐防披甲?-咸豐8年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100851號
委署驍騎校咸豐7年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100851號
前鋒校咸豐8年-咸豐10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100851號
雲騎尉咸豐10年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100851號
關連:嚴穆吉富爾虎(子)
八旗:隸屬:滿洲正白旗
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0058088
第 8 筆
系統號:No2608
權威號:002608
姓名:(明–清)嚴自明
中曆生卒:?-康熙[16]年
西曆生卒:?-[1677]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Yan Ziming 
籍貫:陝西省-鳳翔府-[鳳翔縣] (今名:陝西省寶雞市鳳翔縣(107.4,34.6)) GIS
傳略:
引文出處
嚴自明
嚴自明陝西…
清史列傳 ,80卷 ,29
繆荃孫
四王上列傳
尚可喜子之信之孝劉進忠嚴自明金光祖
嚴自明鳳翔…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007447號
[內容:同 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿,7447號] 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007448號
三藩傳卷二
吳三桂馬寶王屏藩李本深張國柱楊遇明楊富蔡祿楊來嘉王永清曹申吉羅森吳之茂陳洪明崔之瑛嚴自明馬雄子馬承蔭郭儀王輔臣譚洪子譚天祕鄭蛟麟祖澤清
嚴自明陝西…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007478號
[內容:同 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿,7478號] 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007479號
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
參將(明)[不詳]清史列傳 ,80卷 ,29
[不詳](防守漢中)順治2年-順治?年清史列傳 ,80卷 ,29
副將(駐防川北保寧)順治3年-順治5年清史列傳 ,80卷 ,29
四川保寧總兵官順治5年-順治11年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,086155號
都督僉事順治5年-順治?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,086155號
參等拖夏喇哈方順治8年-中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,086155號
都督同知(署)順治8年-順治?年;順治11年-順治?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,036864號
四川永寧鎮總兵(永寧總兵)順治11年-順治12年清史列傳 ,80卷 ,29
江西提督順治12年-康熙7年清史列傳 ,80卷 ,29
左都督順治12年-順治?年清史列傳 ,80卷 ,29
廣東提督康熙7年-康熙15年清史列傳 ,80卷 ,29
三等輕車都尉康熙13年-清史列傳 ,80卷 ,29
鑾儀使康熙16年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007447號
關連:嚴梅(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0059316
第 9 筆
系統號:No4803
權威號:004803
姓名:(明–清)史文嚴
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Shi Wenyan 
籍貫:[不詳] (今名:[不詳]) GIS
傳略:
引文出處
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
河南歸德府睢州知州順治?年-順治?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,085629號
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0061466
第 10 筆
系統號:No6538
權威號:006538
姓名:(清–?)孟繼壎
性別:
中曆生卒:道光[20]年-?
西曆生卒:[1840]-?
異名:
異名出處
(號)志清清朝御史題名錄 ,528
(字)治卿清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1109
(室名)綠莊嚴館清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1109
(漢語拼音)Meng Jixun 
籍貫:直隸省-天津府-天津縣 (今名:天津市(117.2,39.1)) GIS
傳略:
引文出處
出身:優廩生; 同治12年順天鄉試舉人
履歷:
職銜任期出處
內閣中書行走(考取)同治13年-光緒4年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
內閣撰文同治13年-光緒[5]年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
內閣中書光緒4年-光緒10年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
軍機章京光緒5年-光緒[10]年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
刑部湖廣司主事光緒10年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
刑部安徽司員外郎光緒10年-光緒14年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
刑部廣東司郎中光緒14年-光緒15年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
山東道監察御史光緒15年-光緒16年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
[不詳](稽查富新倉)光緒15年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
掌山東道監察御史光緒16年-光緒20年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
[不詳](稽查中倉)光緒17年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
[巡城御史](巡視中城)光緒17年-光緒[19]年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
[不詳](抽查漕糧)光緒19年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,5冊 ,556
[巡城御史](巡視南城)光緒19年-光緒20年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,6冊 ,27
貴州石阡府知府光緒20年-光緒22年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,28冊 ,167
湖北鹽法武昌道光緒22年-?中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,28冊 ,303
湖北按察使(署)光緒25年湖北通志(民國) ,115卷 ,2796
著述:剿平回匪方略/孟繼壎纂修
朝代:清–?
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0063158
第 11 筆
系統號:No6746
權威號:006746
姓名:(清–?)麥秩嚴
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Mai Zhiyan  
籍貫:[不詳] (今名:[不詳]) GIS
傳略:
引文出處
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
掌福建道監察御史?-宣統?年軍機處檔摺件 ,179617 號
朝代:清–?
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0063359
第 12 筆
系統號:No7472
權威號:007472
姓名:(清)嚴日新
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Yan Rixin 
籍貫:[不詳] (今名:[不詳]) GIS
傳略:
引文出處
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
江浙太湖水師副將嘉慶[13]年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,122450號
江南北狼山總兵(署)嘉慶[13]年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,122450號
江南蘇松水師總兵(署)嘉慶[13]年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,005530號
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0064074
第 13 筆
系統號:No7473
權威號:007473
姓名:(明–清)嚴我公
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Yan Wogong 
籍貫:[不詳] (今名:[不詳]) GIS
傳略:
引文出處
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
右副都御史順治6年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,038894號
沙埕舟山招撫使順治6年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,038894號
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0064075
第 14 筆
系統號:No7474
權威號:007474
姓名:(清)嚴瑞龍
性別:
中曆生卒:康熙?年-乾隆?年
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)淩雲清秘述聞三種 ,上冊5卷 ,146
(字)清雲四川通志(清嘉慶二十一年木刻本) ,153卷 ,46
(字)文開歸安縣志(清光緒八年刊本) ,32卷 ,26
(漢語拼音)Yan Ruilong 
籍貫:四川省-保寧府-閬中縣 (今名:四川省閬中市保寧街道(105.964673,31.585523)) GIS
傳略:
引文出處
嚴瑞龍字清雲康熙戊戌進士由御史轉給事中有直聲不避權貴僚案憚之後歷官臺灣巡按遷湖北布政使署巡撫事卒於官 四川通志(清嘉慶二十一年木刻本) ,153卷 ,46
嚴瑞龍字凌雲蜀之閬中人康熙庚戌進士以吏科掌印給事中巡視臺灣清公勤愼整飭官方洞察民隱疏減番丁社餉北路加志閲兇番爲虐奏請搜捕躬往軍前籌畫勦撫復酌定善後事且威惠兼至尋擢湖南按察使 續脩臺灣府志(清乾隆三十九年刻本) ,3卷 ,43
嚴瑞龍字凌雲閬中人康熙庚戌進士以吏科掌印給事中欽命巡察臺灣清公勤慎整飭官方洞察民隱疏減番丁社餉北路加志閣兇番戕害兵民奏請搜捕躬往軍前籌畫勦撫復酌定善后事宜威惠兼至旋京擢湖南按察使 臺灣縣志(清乾隆十七年刊本) ,9卷
出身:康熙57年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士康熙57年-康熙60年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,281卷 ,750-1
檢討康熙60年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,292卷 ,840-2
吏科掌印給事中雍正?年-乾隆?年清實錄:世宗憲皇帝實錄 ,119卷 ,580-2
巡視臺灣兼理學政雍正13年-乾隆1年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,032090號
福建鄉試副考官雍正10年清實錄:世宗憲皇帝實錄 ,119卷 ,580-2
鴻臚寺少卿乾隆?年-乾隆2年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,51卷 ,867-2
湖南按察使乾隆2年-乾隆3年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,51卷 ,867-2
湖北布政使乾隆3年-乾隆6年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,79卷 ,246-1
湖北巡撫(謢)乾隆[5]年-乾隆?年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,125卷 ,837-2
福建布政使乾隆6年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,140卷 ,1017-2
湖北布政使乾隆6年-乾隆7年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,157卷 ,1247-2
山西布政使乾隆7年-乾隆10年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,160卷 ,18-1
山西巡撫(護理)乾隆7年-乾隆10年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,181卷 ,351-2
直隸按察使乾隆10年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,233卷 ,10-2
河南布政使乾隆10年-乾隆11年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,255卷 ,307-1
湖北布政使乾隆11年-乾隆16年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,277卷 ,624-2
湖北巡撫(護理)乾隆15年-乾隆16年清實錄:高宗純皇帝實錄 ,379卷 ,1208-1
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0064076
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
職銜欽命巡視臺灣御史...嚴瑞龍:四川閬中人,戊戌進士.雍正十三年任重修臺灣府志 ,3卷 ,101
第 15 筆
系統號:No7547
權威號:007547
姓名:(清)方維甸
性別:
中曆生卒:乾隆[23]年-嘉慶20年
西曆生卒:[1758]-1815
異名:
異名出處
(字)南耦國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006749號
([字])南藕清代職官年表 ,4冊 ,3133
(字)南耕清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,818
(號)葆巖國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006749號
(號)葆嚴清代職官年表 ,4冊 ,3133
(號)葆岩廣清碑傳集 ,8卷 ,493
(室名)心蘭室清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,818
(諡)勤襄清史列傳 ,33卷 ,36
(漢語拼音)Fang Weidian 
籍貫:安徽省-安慶府-桐城縣 (今名:安徽省桐城縣(116.9,31.1)) GIS
傳略:
引文出處
方維甸
方維甸安徽…
清史列傳 ,33卷 ,24-36
馬其昶
方恪敏公傳附子勤襄公
勤襄公諱維…
廣清碑傳集 ,8卷 ,493
方維甸列傳
方維甸安徽…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
方維甸列傳
方維甸安徽…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005147號
方維甸
方維甸字南…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006693號
清史臣工傳
方觀承列傳子維甸從子受疇
維甸字南耦…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006749號
方維甸
方維甸字南…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007715號
出身:貢生; 乾隆40年欽賜舉人 ; 乾隆46年進士
履歷:
職銜任期出處
內閣中書乾隆41年-乾隆?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
軍機章京乾隆41年-乾隆?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
吏部主事乾隆46年-乾隆49年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
文選司員外郎乾隆49年-乾隆52年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
戶部坐糧廳監督乾隆50年-乾隆?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
禮部主客司郎中乾隆52年-乾隆?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
福建道監察御史乾隆?年-乾隆24年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號 ,24
廣西鄉試正考官乾隆54年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
禮科給事中乾隆54年-乾隆55年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
光祿寺少卿乾隆55年-乾隆57年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,056076號
太常寺少卿乾隆57年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
通政使司副使乾隆57年-乾隆58年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號 ,24
光祿寺卿乾隆58年-乾隆59年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
左副都御史銜乾隆?年-乾隆?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,064448號
稽察左翼覺羅學乾隆59年-?國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
太常寺卿乾隆59年-乾隆60年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
順天鄉試副考官乾隆59年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
會試知貢舉乾隆60年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
長蘆鹽政乾隆60年-嘉慶1年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,064448號
[天津關監督](管理天津鈔關稅務)乾隆60年-嘉慶1年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,064448號
軍機章京上行走嘉慶1年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
刑部四川司員外郎嘉慶1年-嘉慶4年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號 ,25
會試同考官嘉慶4年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
刑部郎中嘉慶4年清史列傳 ,33卷 ,25
內閣侍讀學士嘉慶4年-嘉慶5年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
山東按察使嘉慶5年-嘉慶6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
[山東布政使](署布政使)嘉慶?年-嘉慶?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,062072號
河南布政使嘉慶6年-嘉慶8年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
陝西布政使嘉慶8年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
陝西巡撫嘉慶8年-嘉慶14年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,111710號
兵部侍郎(坐銜)嘉慶8年-嘉慶14年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,116075號
右副都御史(坐銜)嘉慶8年-嘉慶14年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,116075號
賞戴花翎嘉慶9年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
陝甘總督(陝西巡撫兼署)嘉慶9年-嘉慶10年;嘉慶11年-嘉慶?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,147299號
閩浙總督嘉慶14年-嘉慶15年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,125514號
兵部尚書(坐銜)嘉慶14年-嘉慶15年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,039564號
右都御史(坐銜)嘉慶14年-嘉慶15年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,039564號
浙江巡撫(署)嘉慶15年-嘉慶?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,005209號
軍機大臣嘉慶16年清史列傳 ,33卷 ,35
直隸總督(署理)嘉慶18年清史列傳 ,33卷 ,35
太子少保(晉贈)嘉慶20年-清史列傳 ,33卷 ,36
丁母憂嘉慶18年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002727號
關連:方登嶧(曾祖父); 方世濟(祖父); 方觀永(伯父); 方觀承(父); 方受疇(堂兄弟); 方傳穆(子) ; 方傳植(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0056432
第 16 筆
系統號:No8682
權威號:008682
姓名:(清)嚴有禧
中曆生卒:?-乾隆31年
西曆生卒:?-1766
異名:
異名出處
(初名)嚴繩德清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(字)厚載清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
韋川清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(榜名)戴有禧清代職官年表 ,4冊 ,3282
(漢語拼音)Yan Youxi 
籍貫:江蘇-常熟 (今名:江蘇省常熟縣(120.7,31.6)) GIS
傳略:
引文出處
出身:雍正1年進士
履歷:
職銜任期出處
河南知縣雍正5年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,4
山東知州雍正9年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,4
山東知府雍正10年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,4
山東登萊青道乾隆4年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,4
河南按察使乾隆[15]年軍機處檔摺件 ,005446號
湖南按察使乾隆23年-乾隆?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,4
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065259
第 17 筆
系統號:No8683
權威號:008683
姓名:(清–民國)嚴修
中曆生卒:咸豐10年-民國18年
西曆生卒:1860-1929
異名:
異名出處
(字)範孫清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
(字)範蓀清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
蟫香館清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
靜遠清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1771
(號)偍屬清季職官表附人物錄 ,955
(漢語拼音)Yan Xiu 
籍貫:直隸-天津 (今名:天津(117.2,39.1)) GIS
傳略:
引文出處
出身:光緒9年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士光緒9年-光緒12年德宗景皇帝實錄 ,3冊卷163 ,288
編修光緒12年-光緒20年德宗景皇帝實錄 ,4冊卷227 ,68
貴州學政光緒20年-光緒31年宮中檔奏摺-光緒朝 ,408008526號
學部右侍郎光緒31年-光緒32年德宗景皇帝實錄 ,8冊卷551 ,315
學部左侍郎光緒32年-宣統2年德宗景皇帝實錄 ,8冊卷557 ,385
[不詳](廷試游學畢業生閱卷大臣)宣統1年德宗景皇帝實錄附宣統政紀 ,9冊卷12 ,242
度支大臣(袁內閣)宣統3年德宗景皇帝實錄附宣統政紀 ,9冊卷64 ,1190
朝代:清–民國
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065260
第 18 筆
系統號:No8684
權威號:008684
姓名:(清)嚴福
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)景仁清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
愛亭清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(漢語拼音)Yan Fu 
籍貫:江蘇-吳縣 (今名:江蘇省蘇州市(120.6,31.4)) GIS
傳略:
引文出處
出身:乾隆40年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士乾隆40年-乾隆43年清高宗純皇帝實錄 ,13冊卷982 ,115
編修乾隆43年-?清高宗純皇帝實錄 ,14冊卷1055 ,105
河南鄉試正考官乾隆44年清高宗純皇帝實錄 ,14冊卷1086 ,591
內閣侍讀學士乾隆54年清高宗純皇帝實錄 ,17冊卷1323 ,896
[不詳](在尚書房行走)乾隆57年清高宗純皇帝實錄 ,18冊卷1404 ,861
關連:嚴良訓(孫)
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065261
第 19 筆
系統號:No8690
權威號:008690
姓名:(清)嚴源燾
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)濟之清朝御史題名錄 ,282
(號)相峰清朝御史題名錄 ,282
(號)桐峰清代職官年表 ,4冊 ,3282
(漢語拼音)Yan Yuantao 
籍貫:浙江-歸安 (今名:浙江省湖州市(120.1,30.9)) GIS
傳略:
引文出處
出身:雍正2年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士雍正2年-雍正5年世宗憲皇帝實錄 ,1冊卷26 ,401
編修雍正5年-?世宗憲皇帝實錄 ,1冊卷57 ,867
貴州鄉試正考官雍正7年世宗憲皇帝實錄 ,2冊卷81 ,70
貴州道監察御史乾隆11年清朝御史題名錄 ,282
山東道監察御史乾隆[14]年-?軍機處檔摺件 ,005094號
吏科掌印給事中乾隆?年-乾隆?年清朝御史題名錄 ,282
關連:嚴民法(父)
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065267
第 20 筆
系統號:No8691
權威號:008691
姓名:(清)嚴良訓
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)迪甫清代職官年表 ,4冊 ,3282
(漢語拼音)Yan Liangxun 
籍貫:江蘇省-蘇州府-吳縣 (今名:江蘇省蘇州市(120.585316,31.298886)) GIS
傳略:
引文出處
出身:道光11年舉人 ; 道光12年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士道光12年-道光13年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
編修道光13年-道光15年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
順天鄉試同考官道光14年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
江西建昌府知府道光15年-道光19年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
甘肅鞏秦階道道光19年-道光25年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,405011736號
甘肅按察使(署)道光23年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
廣東按察使道光25年-道光27年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,075106號
廣東布政使(署)道光26年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
陝西按察使道光27年-道光28年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,078168號
赴甘肅辦理糧臺事務道光27年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
河南布政使道光28年-道光30年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
河南巡撫(護理)道光29年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,3冊 ,209
關連:嚴福(祖父)
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065268
第 21 筆
系統號:No8692
權威號:008692
姓名:(清–?)嚴雋熙
性別:
中曆生卒:道光[18]年-?
西曆生卒:[1838]-?
異名:
異名出處
(漢語拼音)Yan Juanxi 
籍貫:江蘇省-蘇州府-吳縣 (今名:江蘇省蘇州市(120.585297,31.298974)) GIS
傳略:
引文出處
出身:監生
履歷:
職銜任期出處
報捐從九品遞捐通判不論雙單月候選咸豐6年-?中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,298
來黔投效軍營咸豐11年-同治?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,298
奏保留黔遇缺補用同治2年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,298
賞戴花翎同治?年-中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,298
以知府儘先補用同治?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,298
鹽運使銜光緒4年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州貴定縣知縣(署)光緒?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州清平縣知縣(署)光緒?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州定番州知州(署)光緒?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州廣順州知州(署)光緒?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州鎮遠府知府(署)光緒?年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州貴陽府知府(署)光緒21年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州貴陽府知府光緒21年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
糧儲兵備道(署)光緒21年-光緒?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴西兵備道(署)光緒25年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
二品頂戴光緒25年-中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴西兵備道(署)光緒28年-光緒29年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,7冊 ,299
貴州府知府光緒29年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,156840號
貴州按察使(護理)光緒29年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,156840號
貴州黎平府知府(署)光緒30年-?國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,162600號
貴州貴東道(署)光緒30年-?國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,162600號
貴州勸業道光緒34年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,408005470號
貴州貴東道?-宣統1年清實錄:宣統政紀 ,12卷 ,244-1
貴州按察使宣統1年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,179083號
朝代:清–?
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065269
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
生卒年光緒34年嚴雋熙71歲以此推算生年國立故宮博物院圖書文獻處清代宮中檔奏摺及軍機處檔摺件 ,408005470號
第 22 筆
系統號:No8833
權威號:008833
姓名:(清)梅啟照
中曆生卒:道光6年-光緒20年
西曆生卒:1826-1894
異名:
異名出處
(字)筱嚴清季職官表附人物錄 ,809
(號)小嚴清朝御史題名錄 ,493
(漢語拼音)Mei Qizhao 
籍貫:江西-南昌 (今名:江西省南昌市(115.9,28.6)) GIS
傳略:
引文出處
出身:咸豐2年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士咸豐2年-咸豐?年文宗顯皇帝實錄 ,1冊61卷 ,807
吏部郎中?-同治1年清朝御史題名錄 ,493
浙江道御史同治1年-?清朝御史題名錄 ,493
惠州府知府同治2年軍機處檔摺件 ,096486號
廣州府知府(署)同治3年軍機處檔摺件 ,096486號
廣東按察使同治6年-同治8年清季職官表附人物錄 ,809
江寧布政使同治8年-光緒3年清季職官表附人物錄 ,809
浙江巡撫光緒3年-光緒5年清季職官表附人物錄 ,809
兵部右侍郎光緒5年-光緒7年清史稿校註 ,9冊 ,6881-6884
河東河道總督光緒7年-光緒9年軍機處檔摺件 ,119402 號
著述:中國黃河經緯度圖 1卷; 天學問答 2卷; 學強恕齋筆算 10卷
朝代:
單位:本筆資料由國立故宮博物院圖書文獻處與中央研究院歷史語言研究所共同製作
CBDB:0065408
第 23 筆
系統號:No9564
權威號:009564
姓名:(清)嚴可均
中曆生卒:乾隆27年-道光23年
西曆生卒:1762-1843
異名:
異名出處
(字)景文清史列傳 ,69卷 ,20
(號)鐵橋清代名人傳略 ,中冊 ,411
(名)萬里清代名人傳略 ,中冊 ,413
(漢語拼音)Yan Kejun 
籍貫:浙江省-湖州府-烏程縣 (今名:浙江省湖州市(120.1,30.9)) GIS
傳略:
引文出處
嚴可均嚴元照
嚴可均字景…
清史列傳 ,69卷 ,20-21
嚴可均
嚴可均(字…
清代名人傳略 ,中冊 ,411-413
YEN K'o-chün Eminent Chinese of the Ch'ing Period(清代名人傳略) ,910-912
嚴可均傳嚴元照
嚴可均字景…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701003897號
嚴可均傳嚴元照附
嚴可均字景…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004440號
嚴可均傳嚴元照
嚴可均字景…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004453號
嚴可均列傳
嚴可均字景…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006821號
出身:嘉慶5年順天鄉試舉人
專長:考據學
履歷:
職銜任期出處
[不詳](出掌廣東香山某書院)嘉慶8年-嘉慶?年清代名人傳略 ,中冊 ,412
浙江建德縣教諭道光2年-道光15年清史列傳 ,69卷 ,20
著述:說文長編(類考) ; 說文翼 15篇 ; 說文校義 30卷/姚文田,嚴可均同撰; 校文 10卷; 四錄堂類集 1250卷; 鐵橋漫稿 13卷/嚴可均著;嚴章福刊行; 說文類考(稿佚惟聲類二卷存) ; 說文訂訂 1卷; 說文聲類 2卷; 唐石經校文 10卷; 全上古三代秦漢三國六朝文編目 103卷; 孔子集語 17卷/嚴可均,孫星衍編輯; 孫淵如外集 5卷/嚴可均編輯; 爾雅一切注音 10卷; 鐵橋漫稿 8卷(詩 2卷;文 6卷) ; 三禮圖 3卷/嚴可均,孫星衍同撰; 訪碑續錄 1卷; 鐵橋金石跋 4卷; 全上古三代秦漢三國六朝文 746卷/嚴可均輯; 抱朴子內篇佚文 1卷;外篇佚文 1卷/顧廣圻,嚴可均同輯
關連:姚文田(友); 嚴章福(堂弟); 丁溶(友); 蔣壑(同鄉)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066033
第 24 筆
系統號:No9565
權威號:009565
姓名:(清)嚴長明
中曆生卒:雍正9年-乾隆52年
西曆生卒:1731-1787
異名:
異名出處
(字)道甫清史列傳 ,9冊72卷 ,973
(字)冬友清代名人傳略 ,中冊 ,253
(字)東有清代名人傳略 ,中冊 ,253
(字)用晦清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(號)東有清儒學案小傳 ,2冊9卷 ,225
知白齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(室名)歸求草堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(漢語拼音)Yan Changming 
籍貫:江蘇省-江寧府-[江寧縣] (今名:江蘇省南京市(118.7,32.1)) GIS
傳略:
引文出處
嚴長明
嚴長明(字…
清代名人傳略 ,中冊 ,253-254
YEN Ch'ang-ming Eminent Chinese of the Ch'ing Period(清代名人傳略) ,907
嚴長明傳曹仁虎
嚴長明字道…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004389號
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
嚴長明字道…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004427號
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
嚴長明字道…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004613號
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
嚴長明字道…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005274號
嚴長明傳曹仁虎
嚴長明字道…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005419號
嚴長明,字道甫,江寧人。幼奇慧。年十一,為李紱所賞,告方苞曰:「國器也!」遂從苞受業。尋假館揚州馬氏,盡讀其藏書。高宗二十七年南巡,以諸生獻賦,賜舉人,用內閣中書,入軍機。長明通古今,多智數,工於奏牘,大學士劉統勳最奇其才。戶部奏天下錢糧雜項名目繁多,請併入地丁徵收,長明曰:「今之雜項折徵銀,皆古正供也。若去其名,他日吏忘之,謂其物官所需,必且再徵,是使民重困也。」統勳曰善,乃奏已之。大學士溫福征大金川,欲長明從行,長明固辭。退,有咎之者,答曰:「是將敗沒,吾奈何從之!」既而溫福果軍潰以死,隨往者皆盡。長明在軍機七年,幹敏異眾,然亦以是見嫉。其救羅浩源事,人尤喜稱之。浩源,雲南糧道也。分償屬吏汪應繳所虧帑金,有詔逾期即誅。浩源繳不如數,逾期十日,牒請弛限。上下其議,時統勳主試禮部,秋曹無敢任其事者。長明因撾鼓入闈,見統勳,為言汪已捐復,將曳組綬出都,獨坐浩源,義未協,宜仍責汪自繳。統勳曰:「具疏稿乎?」曰:「具。」即振袖出之,辭義明晰。疏入報可,獄遂解。其他事多類此。人有圖其像祀之者。三十六年,擢侍讀。嘗扈蹕木蘭,大雪中失槖駞並所裝物,越日故吏以駞至。問「何以知為吾物」,曰:「軍機官披羊裘者獨君耳。」長明勞而遣之。後以憂歸,遂不復出。客畢沅所,為定奏詞。又主講廬陽書院。博學強記,所讀書,或舉問,無不能對。為詩文用思周密,和易而當於情。著毛詩地理疏證、五經算術補正、三經三史答問、石經考異、漢金石例、獻徵餘錄等書。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,485卷 ,13392-13393
徐世昌纂
嚴先生長明
嚴長明字道…
清儒學案小傳 ,2冊9卷 ,225-226
支偉成著
嚴長明附子觀
嚴長明字冬…
清代樸學大師列傳 ,18卷 ,548-550
易宗夔述
文學
嚴名長明江…
新世說 ,2卷 ,423
毛慶善編
嚴長明
嚴長明字道…
續詩人徵略等三種-湖海詩人小傳 ,27卷 ,631-632
阮元撰
嚴長明
嚴長明字冬…
清代疇人傳 ,4編8卷 ,455
梁章鉅輯
嚴長明
字道甫江蘇…
國朝臣工言行記 ,2冊21卷 ,347-349
李放纂輯
嚴長明字東…
皇清書史 ,2冊22卷 ,174
嚴長明子觀吳卓信莊炘
嚴長明字道…
清史列傳 ,9冊72卷 ,973-975
內閣侍讀嚴長明傳錢大昕
嚴長明字冬…
碑傳集 ,3冊42卷 ,418-422
李桓輯
嚴長明
冬友江甯嚴…
國朝耆獻類徵初編 ,25冊146卷 ,751-754
李桓輯
嚴長明字冬…
國朝耆獻類徵初編 ,25冊146卷 ,754-759
李桓輯
冬友自言九…
國朝耆獻類徵初編 ,25冊146卷 ,759-760
李元度纂
陸耳山先生事略附嚴長明吳泰來趙文哲程晉芳
冬友嚴姓諱…
清朝先正事略 ,2冊42卷 ,528-529
出身:諸生; 乾隆27年賜舉人
專長:蒙語;托忒語;唐古忒語;書法(行草書)
履歷:
職銜任期出處
內閣中書乾隆27年清史列傳 ,9冊72卷 ,973
軍機處章京(直軍機處)乾隆27年-乾隆?年清史列傳 ,9冊72卷 ,973
內閣侍讀(侍讀)乾隆36年-乾隆?年清史列傳 ,9冊72卷 ,973
纂修官(通鑑輯覽;大清一統志;熱河志;平定準噶爾方略)乾隆?年-乾隆?年清史列傳 ,9冊72卷 ,975
丁父憂乾隆?年-乾隆?年碑傳集 ,3冊42卷 ,421
丁母憂乾隆?年-乾隆?年碑傳集 ,3冊42卷 ,421
主廬陽書院乾隆?年-乾隆?年清史列傳 ,9冊72卷 ,973
著述:繙譯名義/嚴長明更正; 蒙古源流/嚴長明更正; 歸求草堂詩文集; 西清備對; 毛詩地理疏證; 五經算術補正; 三經答問; 三史答問; 淮南天文太陰解; 文選課讀; 文選聲類; 獻徵餘錄; 尊聞錄; 知白齋金石類籤; 金石文字跋尾; 石經考異; 漢金石例; 五嶽貞珉考; 五陵金石志; 平原石蹟表; 吳興石蹟表; 西安府志 80卷; 漢中府志; 素靈發伏; 養生家言; 墨緣小錄; 八表停雲錄; 吳諧志; 奇弧類聚 ; 南宋文鑑; 懷袖集; 嚴東有詩集 10卷/嚴長明著;葉德輝輯
關連:嚴馨(祖父); 嚴自新(父); 嚴觀(子) ; 方苞(師) ; 楊繩武(師) ; 吳敬梓(友)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0054119
第 25 筆
系統號:No9566
權威號:009566
姓名:(明–清)嚴衍
中曆生卒:萬曆2年-順治2年
西曆生卒:1574-1645
異名:
異名出處
(字)永思清代名人傳略 ,上冊 ,94
(號)午庭清代名人傳略 ,上冊 ,94
(號)拙道人清代名人傳略 ,上冊 ,94
(漢語拼音)Yan Yan 
籍貫:南直隸-蘇州府-嘉定縣 (今名:上海直轄市嘉定縣(121.3,31.4)) GIS
傳略:
引文出處
嚴衍
嚴衍(字永…
清代名人傳略 ,上冊 ,94-95
YEN Yen Eminent Chinese of the Ch'ing Period(清代名人傳略) ,912
嚴衍傳沈炳震附
嚴衍江蘇嘉…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004939號
嚴衍傳沈炳震附
嚴衍江南嘉…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005449號
嚴衍傳沈炳震附
嚴衍江南嘉…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701008095號
出身:[不詳]
專長:歷史學
著述:資治通鑑補 294卷/司馬光著;嚴衍注補; 宋元續編 ; 通鑑補正略 3卷/嚴衍注補
關連:談允厚(門生; 外甥)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066034
第 26 筆
系統號:No10091
權威號:010091
姓名:(元 - 明)嚴德珉
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(姓名)嚴德明罪惟錄列傳 ,2冊21卷 ,542
(漢語拼音)Yan Demin 
籍貫:[江浙行省]-[平江路]-吳縣 (今名:江蘇省蘇州市(120.6,31.4)) GIS
傳略:
引文出處
張廷玉等撰
楊靖凌漢嚴德珉
又吳人嚴德…
明史列傳 ,1冊138卷 ,591
徐乾學等撰
靖嚴德珉
吳人嚴德珉…
徐本明史列傳 ,1冊13卷 ,517-518
[內容:同 徐本明史列傳,1冊13卷,517-518頁] 明史稿列傳 ,1冊126卷 ,277
查繼佐撰
播匿諸臣列傳
嚴德明
嚴德明,吳…
罪惟錄列傳 ,2冊21卷 ,542
李紹文撰
雅量
嚴德明為中…
皇明世說新語 ,3卷 ,179-180
張萱撰
黜廢
嚴公德明在…
西園聞見錄 ,9冊100卷 ,415-416
朱國楨輯
僉都御史嚴公
公名德明吳…
皇明開國臣傳 ,2冊8卷 ,107-108
文震孟論次
中丞嚴公德明
嚴中丞德明…
姑蘇名賢小記 ,上卷 ,19-21
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
監察御史洪武?年-洪武28年明實錄:太祖實錄 ,236卷
左僉都御史洪武28年-洪武?年國朝列卿紀 ,6冊78卷 ,758-759
朝代:元 - 明
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066517
第 27 筆
系統號:No10291
權威號:010291
姓名:(元 - 明)嚴本
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)志道新校本明史 ,150卷
(號)蒿菴國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,480
(室名)君子齋國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,480
(漢語拼音)Yan Ben 
籍貫:江南行中書省-江陰直隸州 (今名:江蘇省江陰市(120.3,31.9)) GIS
傳略:
引文出處
張廷玉等撰
虞謙呂升仰瞻嚴本
嚴本,字志…
明史列傳 ,2冊150卷 ,25-26
徐乾學等撰
虞謙嚴本呂升仰瞻
嚴本字志道…
徐本明史列傳 ,2冊27卷 ,337-339
[內容:同 徐本明史列傳,2冊27卷,337-339頁] 明史稿列傳 ,1冊140卷 ,400-401
李詡
大理寺左寺正嚴公本傳
嚴公名本字…
國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,480-482
張萱撰
工作
嚴志道
永樂中朝廷…
西園聞見錄 ,8冊92卷 ,606
過庭訓纂集
南直隸常州府
嚴本
嚴本字志道…
明分省人物考 ,3冊27卷 ,481-486
出身:[不詳]
履歷:
職銜任期出處
刑部廣西司主事永樂12年-永樂?年國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,480
大理寺左寺正[永樂22年]-?國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,481
承德郎[永樂22年]-國朝獻徵錄 ,4冊68卷 ,481
著述:輯義 4卷
關連:嚴俊(父)
朝代:元 - 明
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066709
第 28 筆
系統號:No10305
權威號:010305
姓名:(元 - 明)嚴震直
中曆生卒:?-建文4年
西曆生卒:?-1402
異名:
異名出處
(字)子敏新校本明史 ,151卷
(漢語拼音)Yan Zhenzhi 
籍貫:江浙行省-湖州路-烏程縣 (今名:浙江省湖州市(120.1,30.9)) GIS
傳略:
引文出處
張廷玉等撰
嚴震直
嚴震直,字…
明史列傳 ,2冊151卷 ,30-31
徐乾學等撰
嚴震直
嚴震直字子…
徐本明史列傳 ,2冊27卷 ,309-311
王鴻緒等撰
嚴震直
嚴震直字子…
明史稿列傳 ,1冊140卷 ,395
雷禮纂輯
國初工部尚書行實
嚴震直字子…
國朝列卿紀 ,5冊61卷 ,679-689
雷禮纂輯
國初左右都御史行實
嚴震直字子…
國朝列卿紀 ,6冊71卷 ,375-380
雷禮纂輯
國初通政司左右參議行實
嚴震直字子…
國朝列卿紀 ,7冊87卷 ,59
鄭曉撰
工部尚書嚴震直
嚴震直烏程…
建文遜國臣記 ,7卷 ,702-703
曹參芳輯次
嚴震直
工部尚書嚴…
遜國正氣紀 ,8卷 ,619-624
錢士升論次
後死列傳
嚴震直
嚴震直烏程…
皇明表忠紀 ,8卷 ,366-368
傳維麟撰
唐鐸嚴震直韓宜可羅復仁傳
嚴震直字子…
明書列傳 ,1冊116卷 ,677-679
李贄撰
遜國名臣
工部尚書嚴公
工部尚書嚴…
續藏書 ,5卷 ,118
過庭訓纂集
浙江湖州府
嚴震直
嚴震直字子…
明分省人物考 ,5冊46卷 ,471-479
朱竹垞著
嚴震直
嚴震直初名…
靜志居詩話 ,1冊2卷 ,272-275
陳田撰
乙籤
嚴震直
震直名子敏…
明詩紀事 ,2冊4卷 ,79-80
朱國楨輯
嚴公
嚴公名震直…
皇明開國臣傳 ,2冊7卷 ,40-48
出身:洪武23年以賢良舉
履歷:
職銜任期出處
運糧萬石長洪武?年-洪武?年靜志居詩話 ,2卷 ,272
布政司參議洪武?年國朝列卿紀 ,7冊87卷 ,59
通政司試參議洪武23年皇明表忠紀 ,8卷 ,366
通政司參議洪武23年明實錄:太祖實錄 ,204卷
[不詳](署通政司事)洪武23年國朝列卿紀 ,7冊87卷 ,59
戶部江西司郎中洪武23年-洪武[25]年國朝列卿紀 ,5冊61卷 ,680
工部試右侍郎洪武25年-洪武?年明實錄:太祖實錄 ,221卷
工部右侍郎洪武[25]年-洪武26年徐本明史列傳 ,2冊27卷 ,309
工部尚書洪武[26]年;洪武30年-[建文1年]明實錄:太祖實錄 ,230卷
北平道監察御史洪武[26]年-洪武30年國朝列卿紀 ,5冊61卷 ,682
右都御史洪武[30]年新校本明史 ,151卷
監察御史洪武30年國朝列卿紀 ,5冊61卷 ,688
著述:嚴宗仁(子);嚴宗禮(子);莫瀾(婿);嚴杰(孫);嚴文梁(孫) ; 遣興集
朝代:元 - 明
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066721
第 29 筆
系統號:No10565
權威號:010565
姓名:(明)嚴升
中曆生卒:?-宣德5年
西曆生卒:?-1430
異名:
異名出處
(字)仲升漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
(漢語拼音)Yan Sheng 
籍貫:[南京]-太平府-繁昌縣 (今名:安徽省蕪湖市繁昌縣(118.2,31.1)) GIS
傳略:
引文出處
張廷玉等
顧佐邵玘陳勉賈諒嚴升
嚴升,建文時進士。歷官大理寺右少卿。清軍蘇、松,執法不撓。調南京僉都御史,與玘同心治事。剛果自信,嘗著神羊賦以見志焉。
漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,158卷 ,4313
徐乾學等
顧佐邵玘陳勉賈諒嚴升
升中建文時…
徐本明史列傳 ,2冊35卷 ,613
[內容:同 徐本明史列傳,2冊35卷,613頁] 明史稿列傳 ,1冊148卷 ,459
實錄
南京都察院右僉都御史嚴升傳
南京都察院右僉都御史 嚴升字仲升直隸繁昌縣人由進士授蜀之青神縣知縣調巫山縣一以誠心愛民所至有賢名永樂初下詔求賢用薦陞江西按察司僉事坐累左遷順慶府同知改吏部考功郎中在職六年澹靜自守而勤于職務 仁宗皇帝嗣位遴選廷臣尚書蹇義舉升陞大理寺右少卿升沈毅剛民執法明慎奉命清理軍政蘇州諸郡舊俗豪猾肆姦誣平民為兵者多升至行之以公明民莫有受誣者調都察院右僉都御史與左副都御史邵玘同心蒞政屏黜不肖風紀用張升清素儉約雖居顯庸飲食衣服無異寒士而風裁嚴峻不可犯云宣德五年十一月卒
漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
過庭訓纂集
南直隸太平府
嚴升
嚴升字仲升…
明分省人物考 ,4冊40卷 ,629
出身:洪武31年由儒士領鄉薦; 建文1年進士
履歷:
職銜任期出處
四川眉州青神縣知縣(青神縣知縣)建文?年-建文?年漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
[巫山縣知縣](調巫山縣)建文?年-建文?年漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
江西按察司僉事永樂?年-永樂?年漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
四川順慶府同知(順慶府同知)永樂?年-永樂?年漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,64卷 ,292
南京吏部考功司郎中(考功司郎中)永樂?年-永樂22年明分省人物考 ,4冊40卷 ,629
南京大理寺右少卿永樂22年-宣德3年明實錄:仁宗實錄 ,5上卷
南京右僉都御史宣德3年-宣德5年明實錄:宣宗實錄 ,72卷
副都御史宣德?年-宣德?年明分省人物考 ,4冊40卷 ,629
禮部尚書宣德[5]年明分省人物考 ,4冊40卷 ,629
著述:神羊賦
關連:嚴允諧(父); 嚴威(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0066967
第 30 筆
系統號:No11269
權威號:011269
姓名:(明)年富
中曆生卒:洪武28年-天順8年
西曆生卒:1395-1464
異名:
異名出處
(本姓名)嚴富明史列傳 ,2冊177卷 ,4702
(字)大有明史列傳 ,2冊177卷 ,4702
(號)謙齋皇明名臣琬琰錄 ,2冊3卷 ,111
(諡)恭定明史列傳 ,2冊177卷 ,4705
(漢語拼音)Nian Fu 
籍貫:京師-鳳陽府-懷遠縣 (今名:安徽省懷遠縣(117.1,32.9)) GIS
傳略:
引文出處
蘇茂相輯
編中名公姓氏
年富字大有…
皇明寶善類編 ,編中名公姓氏 ,562
袁袠撰
年富
年富字大有…
皇明獻實 ,16卷 ,376-378
項篤壽撰
年富
年富字大有…
今獻備遺 ,13卷 ,9-11
雷禮纂輯
戶部尚書行實
年富字大有…
國朝列卿紀 ,3冊32卷 ,335-339
雷禮纂輯
南京兵部侍郎行實
年富字大有…
國朝列卿紀 ,5冊53卷 ,134-135
雷禮纂輯
巡撫大同左右副都御史行實
年富字大有…
國朝列卿紀 ,8冊125卷 ,612-613
劉孟雷撰
年富恭定公
年富字大有…
聖朝名世考 ,3卷 ,273-275
李賢
尚書恭定年公神道碑銘富
天順庚辰戶…
皇明名臣琬琰錄 ,2冊3卷 ,110-116
楊廉纂集
年富恭定公
字大有直隸…
皇明名臣言行錄 ,2卷 ,281-283
汪國楠編述
年富恭定公
年富字大有…
皇明名臣言行錄新編 ,1冊5卷 ,179-181
劉廷元訂
年富字大有…
國朝名臣言行錄 ,2卷 ,217-219
徐開任編輯
尚書嚴恭定公富
字大有鳳陽…
明名臣言行錄 ,2冊25卷 ,173-176
鄧元錫錄
臣謨
年尚書富直…
皇明書列傳 ,1冊20卷 ,467-469
何喬遠輯
臣林記
年富字大有…
名山藏列傳 ,2冊 ,784-790
陳仁錫評纂
尚書年恭定公傳
公名富字大…
皇明世法錄列傳 ,88卷 ,10-11
尹守衡著
顧佐邵玘石璞向寶虞謙王槩陳鎰耿九疇年富軒輗魯穆李綱列傳
年富字大有…
明史竊列傳 ,2冊65卷 ,306-309
查繼佐撰
年富
年富字大有…
罪惟錄列傳 ,1冊19卷 ,2373
傅維麟撰
王翱郭璡李秉年富傳
年富字大有…
明書列傳 ,1冊122卷 ,788-789
徐乾學等撰
王翱李秉年富林聰姚夔葉盛
年富字大有…
徐本明史列傳 ,3冊46卷 ,392-398
王鴻緒等撰
王翱李秉年富林聰姚夔葉盛
年富字大有…
明史稿列傳 ,1冊159卷 ,9-13
張廷玉等撰
王翱年富王竑李秉姚夔王復林聰葉盛
年富,字大有…
明史列傳 ,2冊177卷 ,4702-4705
年富 ,字大有,懷遠人。本姓嚴,訛為年。以會試副榜授德平訓導。年甫踰冠,嚴重如老儒。
宣德三年課最,擢吏科給事中。糾正違失,務存大體。帝以六科任重,命科二人掌其事,乃以富與賈銓並掌刑科。都御史顧佐等失入死罪十七人,富劾之。帝詰責佐等。
英宗嗣位,上言:「永樂中,招納降人,縻以官爵,坐耗國帑,養亂招危,宜遣還故土。府軍前衞幼軍,本選民間子弟,隨侍青宮。今死亡殘疾,僉補為擾。請於二十五所內,以一所補調,勿更累民。軍民之家,規免稅徭,冒僧道者累萬,宜悉遣未度者復業。」議多施行。
遷陝西左參政,尋命總理糧儲。陝西歲織綾絹毼九百餘匹。永樂中,加織駞毼五十匹,富請罷之。官吏諸生衞卒祿廩,率以邊餉減削,富請復其舊。諸邊將校占墾腴田有至三四十頃者,富奏每頃輸賦十二石。都督王禎以為過重,疏爭之。廷議滅三之二,遂為定額。又會計歲用,以籌軍餉,言:「臣所部歲收二稅百八十九萬石,屯糧七十餘萬石。其間水旱流移,蠲逋負,大率三分減一,而歲用乃至百八十餘萬,入少出多。今鎮守諸臣不量國計,競請益兵,餉何由給。請滅卒,汰駑馬,杜侵耗之弊。」帝可其奏。三邊士馬,供億浩繁。軍民疲遠輸,豪猾因緣為奸利。富量遠近,定徵科,出入慎鈎考,宿弊以革,民困大蘇。富遇事,果敢有為,權勢莫能撓,聲震關中。然執法過嚴,僥倖者多不悅,以是屢遭誣謗。陝西文武將吏恐失富,咸上章陳其勞,乃得停俸留任。
九載滿,遷河南右布政使。復有言富苛虐者,帝命覈舉主,將坐之。既知舉富者,少師楊溥也,意乃解。富至河南,歲饑,流民二十餘萬,公剽掠。巡撫于謙委富輯之,皆定。土木敗後,邊境道阻,部檄富轉饟,無後期者,進左。
景泰二年春,以右副都御史巡撫大同,提督軍務。時經喪敗,法弛,弊尤甚。富一意拊循,奏免秋賦,罷諸州縣稅課局,停太原民轉餉大同。武清侯石亨、武安侯鄭宏、武進伯朱瑛,令家人領官庫銀帛,糴米實邊,多所乾沒。富首請按治。詔宥亨等,抵家人罪。亨所遣卒越關抵大同,富復劾亨專擅。亨輸罪。巳,削襄垣王府菜戶,又杖其廚役之署教授事者。又劾分守中官韋力轉、參將石彪及山西參政林厚罪。是時,富威名重天下,而諸豪家愈側目,相與摭富罪。于謙方當事,力保持之。帝亦知富深,故得行其志。林厚力詆富,帝曰:「厚怨富,誣富耳。朕方付富邊事,豈輕聽人言加辱耶。」削厚官。
六年,母憂,起復。七年,富上言:「諸邊鎮守監鎗內官增於前,如陽和、天城,一城二人,擾民殊甚,請減滅汰。」事格不行。又言:「高皇帝定制,軍官私罪收贖,惟笞則然。杖即降授,徒流俱充軍,律明甚。近犯贓者,輕皆復職,重惟立功。刑不足懲,更無顧憚。此皆法官過也。」下廷議,流徒輸贖如故,惟於本衞差操,不得領軍。英國公張懋及鄭宏各置田莊於邊境,歲役軍耕種,富劾之,還軍於伍。
天順元年革巡撫官,富亦罷歸。頃之,石彪以前憾劾富,逮下詔獄。帝問李賢,賢稱富能袪弊。帝曰:「此必彪為富抑,不得逞其私耳。」賢曰:「誠如聖諭,宜早雪之。」諭門達從公問事。果無驗,乃令致仕。
明年,以廷臣薦,起南京兵部右侍郎,未上,改戶部,巡撫山東。道聞屬邑蝗,馳疏以聞。改左副都御史,巡撫如故。官吏習富威名,望之讋服,豪猾屏跡。
四年春,戶部缺尚書,李賢舉富,左右巧阻之。帝語賢曰:「戶部非富不可,人多不喜富,此富所以為賢也。」特召任之。富酌贏縮,謹出納,躬親會計,吏不能欺。事關利害者,僚屬或不敢任,富曰:「第行之,吾當其責,諸君毋署名可也。」由是部事大理。丁父憂,奪哀如初。
憲宗立,富以陝西頻用兵,而治餉者非人,請黜左布政孫毓,用右布政楊璿、參政婁良、西安知府余子俊。吏部尚書王翱論富侵官,請下於理。富力辯曰:「薦賢為國,非有所私也。」因乞骸骨。帝慰留之,為黜毓。頃之,病疽卒。賜諡恭定。
富廉正強直,始終不渝,與王翱同稱名臣。初,英宗嘗諭李賢曰:「戶部如 年富不易得。」賢對曰:「若他日繼翱為吏部,非富不可。」然性好疑,尤惡干請。屬吏黠者,故反其意嘗之。欲事行,故言不可;即不行,故言可。富輒為所賣。
漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4702-4705
李贄撰
尚書年恭定公事長陵獻陵景陵裕陵景帝
公名富字大…
續藏書 ,15卷 ,303-304
焦竑編
戶部尚書年公富傳
戶部尚書年富字人有鳳陽懷遠縣人其先本嚴姓誤年富領永樂丁酉鄉薦會試中乙榜德平訓導九載赴京擢吏科給事中命掌刑科事糾正違失直氣凜然宣德乙卯吏部推富光祿少卿奏留中不下適陜西缺右參政乃以陞富富峻厲敢眾推奏令總理邊儲富至邊遂斟酌遠近定其徵科鉤考收支防其出入由是宿弊頓革正統甲子陞河南右布政使適歲饑流民入境者數萬公肆剽刼富設法賑恤撫定之轉左布政使土木之變邊境道阻部檄富督運邊糧民聞富督運冒險而進無後期者尋陞左副都御史提督大同軍務兼理邊儲時邊備廢弛法度不立而冒軍功盜邊儲之弊尤甚富痛革之一時武將如石亨輩不得遂其私尤忌之天順初亨得志諷科道官劾富既致仕而石彪憾猶未釋復攟摭逮至京事多誣仍致仕不數月起南京兵部右侍郎尋轉戶部左侍郎廵撫山東又改左副都御史奏徙降虜之居東昌者用銷未然之患四年春召拜戶部尚書錢榖會計躬任其勞事有關於利害者僚佐或難之富曰第行之吾當其責公母署名可也吏胥 諸司莫不畏憚束手聽命富以西鄙多事用非其人奏舉布政楊璿知府余子俊可用而請黜布政使孫毓吏部尚書王翱言其侵巳職請下干理富曰薦賢國非有私也因求退不允忿用專恣疽發而卒時天順八年四月年七十 上聞之震悼賜諡曰恭定遣官諭祭命有司營葬事富天資剛勁所至以嚴治人不可撓以私及掌國計愛惜用度持正不阿得大臣體然亦人所窺伺其屬有作弊者知富多疑遇州郡奏災傷欲其准則言不可准欲其不准則言可准富必反其所言而從違之多中其姦計至是卒聞者深惜之而咎翱之專愎云
漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,28卷 ,349-350
焦竑編次翁正春校
恭定公年富
字大有懷遠…
皇明人物考 ,3卷 ,237-238
唐樞撰
年富懷遠人…
國琛集 ,上卷 ,516
張萱撰
剛方前
年富字大有…
西園聞見錄 ,2冊10卷 ,12-13
張萱撰
推薦
天順八年春…
西園聞見錄 ,4冊31卷 ,35-36
過庭訓纂集
年富
年富字大有…
明分省人物考 ,2冊17卷 ,513-516
湯斌撰
王直王翺李秉崔恭姚夔尹旻列傳 
年富字大有…
擬明史稿列傳 ,1冊12卷 ,690-694
出身:永樂15年舉人 ; 永樂16年會試副榜
履歷:
職銜任期出處
德平縣儒學訓導永樂16年-宣德3年明實錄:宣宗實錄 ,37卷
行在吏科給事中宣德3年-宣德6年明實錄:宣宗實錄 ,37卷
[不詳](值登聞鼓)宣德?年-宣德?年明實錄:宣宗實錄 ,73卷
[行在刑科掌科給事中](掌刑科)宣德6年-宣德10年明實錄:宣宗實錄 ,82卷
副使(持節封廣昌王)宣德7年-宣德?年明實錄:宣宗實錄 ,93卷
[陜西布政司右參政](右參政)宣德10年-正統9年明實錄:英宗實錄 ,10卷
[陜西左參政]宣德10年-正統9年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4703
[不詳](總理糧儲)?-正統?年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4703
河南右布政使正統9年-正統14年明實錄:英宗實錄 ,122卷
河南布政司左布政使(左布政使)正統14年-景泰2年明實錄:英宗實錄 ,184卷
[左副都御史]景泰2年-天順1年明實錄:英宗實錄 ,202卷
[右副都御史]景泰2年-天順1年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4704
[大同巡撫](巡撫大同,提督軍務)景泰2年-天順1年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4704
[不詳](兼督大同屯田)景泰2年-?明實錄:英宗實錄 ,210卷
[不詳](兼理偏頭關糧儲)景泰3年-?明實錄:英宗實錄 ,217卷
南京兵部右侍郎天順2年明實錄:英宗實錄 ,290卷
戶部右侍郎天順2年明實錄:英宗實錄 ,290卷
[山東巡撫](巡撫山東)天順2年-天順4年明實錄:英宗實錄 ,290卷
都察院左副都御史天順2年-天順4年明實錄:英宗實錄 ,292卷
戶部尚書天順4年-天順8年明實錄:英宗實錄 ,312卷
殿試讀卷官(讀卷)天順8年明實錄:憲宗實錄 ,3卷
母憂,起復景泰6年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4704
致仕天順1年明實錄:英宗實錄 ,275卷
丁父憂,奪哀如初天順6年漢籍電子文獻資料庫-明史•列傳 ,177卷 ,4705
關連:年孟陽(曾祖父); 年遇春(祖父); 年景和(父); 年茂(子) ; 年芳(子) ; 年英(子) ; 年華(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0067646
第 31 筆
系統號:No11870
權威號:011870
姓名:(明)嚴訥
中曆生卒:正德6年-萬曆12年
西曆生卒:1511-1584
異名:
異名出處
(字)敏卿漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,193卷 ,5116
(號)養齋漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,1冊16卷 ,605
(諡)文靖漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,193卷 ,5116
(漢語拼音)Yan Na 
籍貫:南京-蘇州府-常熟縣 (今名:江蘇省常熟市(120.6,31.4)) GIS
傳略:
引文出處
嚴訥,字敏卿,常熟人。舉鄉試,以主司試錄觸忌,一榜皆不得會試。嘉靖二十年成進士,改庶吉士,授編修,遷侍讀。三吳數中倭患,歲復大祲,民死徙幾半,有司徵斂益急。訥疏陳民困,請蠲貸。帝得疏感動,報如其請。尋與李春芳入直西苑。撰青詞,超授翰林學士。歷太常少卿,禮部左、右侍郎,改吏部,皆兼學士,仍直西苑。所撰青詞皆稱旨。
禮部尚書郭朴遷吏部,遂以訥代之。朴遭父喪,復代為吏部尚書。嚴嵩當國,吏道汙雜。嵩敗,朴典銓猶未能盡變。訥雅意自飭,徐階亦推心任之。訥乃與朝士約,有事白於朝房,毋謁私邸。慎擇曹郎,務抑奔競,振淹滯。又以資格太拘,人才不能盡,倣先朝三途並用法,州縣吏政績異者破格超擢,銓政一新。尋錄供奉勞,加太子太保。
四十四年,袁煒罷,命兼武英殿大學士入參機務。以代者郭朴未至,仍掌銓政。帝齋居西苑,侍臣直廬皆在苑中。訥晨出理部事,暮宿直廬,供奉青詞,小心謹畏,至成疾久不愈。其年冬十一月,遂乞歸。踰年,世宗崩,遂不復出。訥既歸里,父母皆在。晨夕潔餐孝養,人以為榮。訥嘗語人曰:「銓臣與輔臣必同心乃有濟。吾掌銓二年,適華亭當國,事無阻。且所任選郎賢,舉無失人。」華亭謂徐階,選郎則陸光祖也。家居二十年卒,年七十有四。贈少保,諡文靖。
漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,193卷 ,5116-5117
明光祿大夫太子太保吏部尚書武英殿太學士贈少保謚文靖嚴公訥墓志銘
申時行
萬曆甲申秋八月十有二日太子太保吏部尚書武英殿大學士常熟嚴公卒於里 上聞輟一日視朝賜諭祭十一飭有司治葬事贈少保謚文靖宮一子中書舍人而公配吳夫人先七年卒及是以卹請詔予祭葬並如令公諱訥字敏卿別號養齋其先世居 縣高祖威以仲字珪顯贈奉議大夫刑部員外郎曾祖昌始徙居常熟為縣人祖衡父恪號心萱翁倜儻樹德聞里閈自心萱翁以上三世皆用公貴贈光錄大夫太子太保吏部尚書武英殿大學士曾祖母朱祖母陸繼顧母呂皆一品夫人公生有奇質數歲即善駢語通古文奇字少長益覃精問學文譽翱起嘉靖丁酉舉應天鄉試明年當上春官會典試者以錄文譴罷弗試辛丑試遂成進士選入翰林為庶吉士每校萟輒冠其儕久之授煸修丁未同考會試辛亥秋且滿九載次得主畿試而柄臣有所欲私者公□□□事欲去之則以親老乞歸省娛侍色養三歲□起就職尋遷侍讀時江南新中倭歲復儉有司徵斂益急公患之具疏以請 詔下大司農多所蠲□吳人至今稱焉乙卯主南都鄉試丙辰遷學士掌院事 上方御西內祠神祝釐欲簡詞臣給筆札供事乃疏名貯金甌探之得公與興化李文定公公倉卒應制亡不稱 上指眷遇益篤尋進太常寺少卿兼職如故己未主會試庚申進禮部右侍郎轉左尋改吏部壬戌陞禮部尚書知貢舉禮部所主多藩國封繼喪葬之事尚書日奉 詔毖祀惟謹不暇綜覈吏弊藂委公獨率其屬釐正之事取故典不輕為難易賄竇塞而百廢具舉亡何吏部尚書闕 上手詔用公公自以荷 上眷知位冢宰操羣吏黜陟宜矢心僇力以報而又念嚮者柄臣墨吏相貿市為奸濁亂海內非苦身為天下率吏治不清乃下教諸以公事謁及攻吾闕者之待漏所毋私第吾不受私謁又飭其家張具若召客者實亡所召而盡呼蒼頭飲食勞苦之曰若輩幸守吾操束內跡母外擇謹厚吏守邸舍而戒之曰若幸視扄向鐍外跡母內有郡守使人上謁公以屬吏而鐫守三秩曰吾不愛一守以明吾志門庭閴然然延接賓客咨訪人才孜孜無倦一時卓行異能之士母問鄉舉歲薦皆驟得優擢曰 祖宗朝兼用三途柰何以資格限天下異時名公卿屏居田間 上所嘗譴怒而不欲收者乘間為請次□推轂起家幾盡於時耆賢布列吏治烝烝不間天下翕然以公為知人能任職也而公恂恂不自居上則推首揆徐文貞公而下歸功司屬琩奶絰苀*S大有司耳吾在事幸而當徐公公幸不撓我且覆露我吾是以無獲譴而克遂事且吾所任郎某者寔賢郎十言十當舉無失人吾是以無溺其職吾則何能之有郎某者今南司空平湖陸公也于是天下又以公真鉅人長者勞而不自德惟 上亦益重公 召直西苑尋加太子太保時文貞公獨相久數請增閣臣員自助 上手書公及李文定公名謂材足翼汝遂降特勑並武英殿大學士而 命公仍綰部事候代者至而解葢殊遇也然公自直西苑晨出理部事夜則應制撰述目睫不得交又直廬卑隘濕中脾遂病而又念封公太夫人老矣即一日不逮湯藥柰何遂稱病篤請告 上未許文貞公為言狀乃得 允賜馳驛歸歸浹歲調治良巳亡何 世皇宴駕公望闕朝夕臨極哀 莊皇帝登極敘公總裁 大誌勞給誥封三世如公秩公以輔臣謝事歸子舍而封公太夫人皆壽康封皆極品晨夕侍膝下吳父老託歎以為古今所罕覩也公為人慈和謙慎唆唆常有以自下者既貴春秋高睇P少賤者均禮與人言色柔氣溫雅恐傷之始為學士至入內閣凡七轉皆 上手注官五品即 賜鶴袍其後飛魚繡蟒金綺之賚無算寵任無與比而公益畏益恭受 賜拜一命於家如在 上前傴儇承之恐不得當也平居食淡衣疏屏絕珍玩之御曰令後世師吾儉至姻族閭里忠難貧乏施予無吝色嘗樓於第之東落成宴客酒半公憑闌四顧忽愀然不懌客問故公曰吾初不知是棟直東隣此形家所忌亟更之其篤厚如此公于學無所不窺然不章句蚤慕王文成公之學讀其文輒起一稽顙辛丑所射策盛推文成忤主司幸他文入賞得不棄而公晚年見世之學者信眉高譚動言致良知則又厭之乃曰文成故於學問思辨孜孜不少置乃今寡學尠聞猥以三言自命何異耳食而以為飽乎退居垂二十年箋問不至都下客有為公畫賜環者好語謝卻之吳中頻歲淫潦有司坐視弗恤公乃為書數千言抵當事者顧謂所知吾為桑梓生靈請命耳非得巳也
漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,1冊16卷 ,605-606
王兆雲輯
嚴文靖
公名訥字敏…
皇明詞林人物考 ,2冊9卷 ,399-400
彭定求撰
大學士嚴文…
明賢蒙正錄 ,下卷 ,747
雷禮纂輯
直內閣元輔及同直輔臣年表
同直嚴訥直…
國朝列卿紀 ,1冊19卷 ,364
徐乾學等撰
嚴訥袁煒
嚴訥字敏卿…
徐本明史列傳 ,4冊62卷 ,543-545
王鴻緒等撰
嚴訥袁煒
嚴訥字敏卿…
明史稿列傳 ,2冊177卷 ,104
張萱撰
鄉黨
嚴文靖訥既…
西園聞見錄 ,1冊5卷 ,419
張萱撰
道學
嚴文靖公訥…
西園聞見錄 ,1冊7卷 ,640
張萱撰
宰相下
嚴文靖公訥…
西園聞見錄 ,4冊28卷 ,117-118
過庭訓纂集
嚴訥
嚴訥字敏卿…
明分省人物考 ,3冊23卷 ,163-165
馮復京撰
嚴訥
嚴訥字敏卿…
明常熟先賢事略 ,8卷 ,79-89
王世貞撰
光祿大夫太子太保吏部尚書武英殿大學士贈少保謚文靖嚴公神道碑
太子太保吏…
弇州山人續稿碑傳 ,5冊129卷 ,3-20
王世貞撰
嚴文靖公訥…
弇州山人續稿碑傳 ,5冊150卷 ,766-768
出身:嘉靖16年舉人 ; 嘉靖20年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士嘉靖20年-嘉靖22年明實錄:世宗實錄 ,255卷
翰林院編修嘉靖22年-嘉靖[29]年明實錄:世宗實錄 ,279卷
[不詳](同考禮闈)嘉靖[26]年明實錄:神宗實錄 ,156卷
[不詳](教習內書堂)嘉靖?年-嘉靖?年明實錄:神宗實錄 ,156卷
[不詳](纂修大明會典)嘉靖?年-嘉靖?年明實錄:神宗實錄 ,156卷
翰林院侍讀學士嘉靖32年-嘉靖35年明實錄:世宗實錄 ,412卷
[不詳](主應天府鄉試)嘉靖34年明實錄:世宗實錄 ,424卷
翰林院學士嘉靖35年-嘉靖38年明實錄:世宗實錄 ,434卷
太常寺少卿嘉靖38年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,469卷
翰林院學士(太常寺少卿兼)嘉靖38年-嘉靖40年明實錄:世宗實錄 ,469卷
[不詳](掌院事)嘉靖38年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,469卷
[不詳](主考會試)嘉靖38年明實錄:世宗實錄 ,469卷
讀卷官嘉靖38年明實錄:世宗實錄 ,470卷
禮部右侍郎嘉靖39年-嘉靖40年明實錄:世宗實錄 ,487卷
翰林院學士(禮部右侍郎兼)嘉靖39年-嘉靖40年明實錄:世宗實錄 ,487卷
禮部左侍郎嘉靖40年明實錄:世宗實錄 ,493卷
翰林院學士(禮部左侍郎兼)嘉靖40年-嘉靖41年明實錄:世宗實錄 ,493卷
吏部左侍郎嘉靖40年-嘉靖41年明實錄:世宗實錄 ,494卷
禮部尚書嘉靖41年-嘉靖42年明實錄:世宗實錄 ,505卷
翰林院學士(禮部尚書兼)嘉靖41年-嘉靖42年明實錄:世宗實錄 ,519卷
吏部尚書嘉靖42年-嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,519卷
翰林院學士(吏部尚書兼)嘉靖42年-嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,531卷
[不詳](入直西苑)嘉靖43年-嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,531卷
太子太保嘉靖43年-萬曆12年明實錄:世宗實錄 ,537卷
讀卷官嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,544卷
武英殿大學士嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,545卷
[不詳](仍暫管吏部事)嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,545卷
[不詳](入參機務)嘉靖44年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,193卷 ,5116
[不詳](重錄永樂大典纂修)嘉靖44年明實錄:世宗實錄 ,546卷
[興都志總裁官](總裁興都志)嘉靖?年-嘉靖?年明實錄:神宗實錄 ,156卷
少保(贈)萬曆12年-漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳
光祿大夫 漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,1冊16卷
親老乞歸嘉靖[29]年-嘉靖32年漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,1冊16卷
以疾乞歸嘉靖44年-萬曆12年明實錄:世宗實錄 ,552卷
著述:春秋國華17卷; 嚴文靖公集12卷
關連:嚴威(高祖父); 嚴昌(曾祖父); 嚴衡(祖父); 嚴恪(父)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0068211
第 32 筆
系統號:No12646
權威號:012646
姓名:(清)(嚴佳)三福
中曆生卒:?-嘉慶6年
西曆生卒:?-1801
異名:
異名出處
(漢語拼音)Sanfu 
傳略:
引文出處
三福傳賽尚阿附
三福嚴佳氏…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
拉哩傳哲楞太附
三福嚴佳氏…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,70100915號
林景忠輯
姚國棟人官參將嘉慶六年冬與遊擊三福領兵剿捕鄖匪在七山打仗陣亡
國朝忠義私淑錄初編 ,11卷 ,520
李桓輯
三福賽尚阿
三福滿洲正…
國朝耆獻類徵初編 ,49冊367卷 ,663-664
履歷:
職銜任期出處
鳥槍護軍乾隆?年-乾隆55年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
護軍校乾隆55年-乾隆60年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
委護軍參領乾隆60年-嘉慶4年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
副護軍參領嘉慶4年-嘉慶5年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
湖北衛昌營遊擊嘉慶5年-嘉慶6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
雲騎尉嘉慶6年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
空銜花翎乾隆58年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002519號
關連:嚴佳六十五(子)
八旗:隸屬:滿洲正黃旗
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0068956
第 33 筆
系統號:No14005
權威號:014005
姓名:(?–清)(愛新覺羅)蘇嚴
中曆生卒:?-康熙31年
西曆生卒:?-1692
異名:
異名出處
(異名)素嚴清史稿.表 ,162卷
(漢語拼音)Suyan 
傳略:
引文出處
宗室列傳
原封輔國公綽克都子蘇嚴普照蘇嚴子素拜附
蘇嚴以康熙…
中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,293500號
履歷:
職銜任期出處
輔國公康熙21年-中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,293500號
關連:[愛新覺羅努爾哈赤][愛新覺羅努爾哈齊](高祖父); 愛新覺羅阿濟格(曾祖父); 愛新覺羅傅勒赫(祖父); 愛新覺羅構孳(伯) ; 愛新覺羅綽克都(父); 愛新覺羅興綬(弟); 愛新覺羅普照(弟); 愛新覺羅經照(弟); 愛新覺羅素拜(子)
八旗:隸屬:滿洲
朝代:?–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 34 筆
系統號:No14066
權威號:014066
姓名:(?–清)方中德
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)田伯國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007968號
(號)依嚴中國人名異稱大辭典(綜合卷) ,180
(室名)書種齋清人室名別稱字號索引.增補本(下) ,22
(室名)遂上居清人室名別稱字號索引.增補本(下) ,22
(閣名)傳經樓清人室名別稱字號索引.增補本(下) ,22
(漢語拼音)Fang Zhongde 
籍貫:安徽省-安慶府-桐城縣 (今名:安徽省桐城縣(116.9,31.1)) GIS
傳略:
引文出處
方以智列傳子中德等
子中德字田…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007968號
方中德,字田伯,號依嚴,清桐城(今屬安徽)人。方以智子,隱居不仕,著有《古事比》、《遂上居集》。 中國人名異稱大辭典(綜合卷) ,180
子中德,字田伯,著古事比。以智搆馬、阮之難,中德年十三,撾登聞鼓,訟父冤。父出亡,偕諸弟徒步追從。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,500卷
吳德旋撰
桐城方田伯…
初月樓聞見錄 ,10卷 ,164
王士禎撰盧見曾補傳
方中德一首
中德字田伯…
漁洋山人感舊集 ,8卷 ,363-364
陳衍輯
方中德字田…
感舊集小傳拾遺 ,3卷 ,795
張其淦撰
張蕭亭實居方依巖中德
方中德桐城…
明代千遺民詩詠 ,1冊8卷 ,309
張其淦撰
方田伯中德弟中通中履中德初編有詩
方中德桐城…
明代千遺民詩詠 ,2冊3編3卷 ,213
吳德旋撰
方中德
桐城方田伯…
國朝耆獻類徵初編 ,63冊473卷 ,328
著述:古事比 [53][100]卷; 遂上居集
關連:方大鎮(曾祖父); 方孔炤(祖父); 方以智(父); 方中通(弟); 方中履(弟)
朝代:?–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 35 筆
系統號:No14332
權威號:014332
姓名:(清)嚴如熤
中曆生卒:乾隆24年-道光6年
西曆生卒:1759-1826
異名:
異名出處
(字)炳文國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006748號
(號)樂園國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006748號
(小字)滿星清朝先正事略 ,2冊23卷 ,71
(名)嚴如煜國朝臣工言行記 ,2冊25卷 ,509
(字)煥文清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
藥園清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
蘇亭清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1770
(漢語拼音)Yan Ruyi 
籍貫:湖南省-辰州府-漵浦縣 (今名:湖南省漵浦縣(110.6,27.9)) GIS
傳略:
引文出處
循吏
嚴如熤傳
嚴如熤湖南…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
嚴如熤列傳
嚴如熤字炳…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006748號
嚴如熤列傳
嚴如熤字樂…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006847號
循吏
嚴如煜列傳子正基附
嚴如煜湖南…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701001733號
循吏
嚴如熤傳
嚴如熤湖南…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701002241號
嚴如煜傳子正基附
嚴如煜湖南…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004772號
嚴如煜傳子正基附
嚴如煜湖南…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004947號
嚴如煜子正基
嚴如煜字炳…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007326號
嚴如煜字炳… 國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007719號
黃嗣東輯
于成龍
樂園嚴先生…
道學淵源錄清代篇 ,1冊74卷 ,221
梁章鉅輯
嚴如熤
字炳文又字…
國朝臣工言行記 ,2冊25卷 ,509-519
嚴如熤子正基
嚴如熤湖南…
清史列傳 ,10冊75卷 ,311-314
錢儀吉纂錄
如熤墓誌銘陶澍
皇帝即位之…
碑傳集 ,9冊卷末下 ,814-821
李桓輯
嚴如熤
嚴如熤湖南…
國朝耆獻類徵初編 ,30冊195卷 ,783-787
李桓輯
皇帝御位之…
國朝耆獻類徵初編 ,30冊195卷 ,788-798
李桓輯
維南山起西…
國朝耆獻類徵初編 ,30冊195卷 ,798-806
李元度纂
嚴樂園廉訪事略
宣宗皇帝即…
清朝先正事略 ,2冊23卷 ,70-75
蔡冠洛編纂
嚴如熤
嚴如熤湖南…
清代七百名人傳 ,1冊1編 ,187-188
嚴如熤,字炳文,湖南漵浦人。年十三,補諸生,舉優貢。研究輿圖、兵法、星卜之書,尤留心兵事。乾隆六十年,貴州苗亂,湖南巡撫姜晟辟佐幕,上平苗議十二事,言宜急復乾州,進永綏,與保靖、松桃、鎮筸聲勢可通。攻乾州道瀘溪,必先得大小章。大小章者,故土司遺民,名曰仡佬,驍健,與苗世仇。如熤募能仡佬語者往,開示利害,挾其酋六人出,推誠與同臥起,乃送質,率其屬陽投乾州為內應,約一舉破賊,因黔師牽掣未果。次年,卒賴其眾,救兩鎮兵於河溪。後復平隴,戰花園,皆為軍鋒。大小章於大府檄或不受,必得如熤手書始行云。嘉慶五年,舉孝廉方正。廷試平定川、楚、陝三省方略策,如熤對幾萬言,略謂:「軍興數載,師老財匱。以數萬罷憊之眾,與猾賊追逐數千里長林深谷中。投誠之賊,無地安置,則已降復亂;流離之民,生活無資,則良亦從亂。鄉勇戍卒,多游手募充。慮一旦兵撤餉停,則反思延亂。如此,則亂何由弭?臣愚以為莫若倣古屯田之法。三省自遭蹂躪,叛亡各產不下億萬畝,舉流民降賊之無歸、鄉勇戍卒之無業者,悉編入屯,團練捍衛,計可養勝兵數十萬。餉省而兵增,化盜為民,計無逾此。」仁宗親擢第一。次日,召詣軍機處詢屯政,復條上十二事。召見,以知縣發陝西。下其疏於三省大吏,令採行。六年,補洵陽,縣在萬山中,與湖北邊界相錯,兵賊往來如織。時方厲行堅壁清野,如熤於築堡練團,措置尤力。賊至無可掠,去則抄其尾。又擇堅寨當衝者,儲糧供給官軍。徐天德、樊人傑敗於張家坪,因馬鞍寨阻其前,故不得竄。楊遇春破張天倫,亦賴太平寨夾擊之力。以功加知州銜,賜花翎。八年,擊湖北逸匪於蜀河口,斬王祥,擒方孝德,晉秩同知直隸州。新設定遠廳,即以如熤補授。九年,建新城,復於西南百餘里黎壩、漁渡壩築二石城為犄角。治團如洵陽,賊至輒殲,先後擒陳心元、馮世周。丁母憂,大吏議留任,辭不可,服闋,十三年,補潼關廳。尋擢漢中知府。兵燹後,民困兵驕,散勇逸匪,心猶未革。如熤聯營伍,立保甲,治堡寨,問民疾苦。興勸農事,行區田法,教紡織,使務本計。修復褒城山河堰及城固五門、楊填二堰,各灌田數萬畝,他小堰百餘,皆履勘濬治,水利普興。復漢中書院,親臨講授。於華州渭南開諭悍回,縛獻亡命數十人;於寧羌解散湖北流民;於城固擒教首陳恆義:皆治渠魁,寬脅從。令行禁止,人心帖服,南山遂大定。道光元年,擢陝安道。會廷議川、楚、陝邊防建設事宜,下三省察勘,以如熤任其事,周歷相度,析官移治,增營改汛,建城口、白河、磚坪、太平、佛坪五廳,移駐文武。奏上,報可。如熤嘗言:「山內州縣距省遠,多推諉牽掣。宜仿古梁州自為一道及明鄖陽巡撫之制,專設大員鎮撫,割三省州縣以附益之,庶勢專權一,可百世無患。」以更張重大,未竟其議。三年,宣宗以如熤在陝年久,熟於南山情形,任事以來,地方安靖,特詔嘉獎,加按察使銜,以示旌異。巡撫盧坤尤重之,採其議增廳治於盩厔、洋縣界,增營汛於商州及略陽;檄勘全秦水利,於灃、涇、滻、渭諸川,鄭白、龍首諸渠,規畫俱備。社倉、義學,亦以次推行。五年,擢貴州按察使,未到官。六年,入覲,仍調陝西,抵任數日而卒,贈布政使。陝民請比朱邑桐鄉故事,留葬南山,勿得,乃請祀名宦。湖南亦祀鄉賢。如熤自為縣令至臬司,皆出特擢。在漢中十餘年不調,得成其鎮撫南山之功。宣宗每論疆吏才,必首及之。將大用,已不及待。為人性豪邁,去邊幅,泊榮利,視之如田夫野老。於輿地險要,如聚米畫沙。所規畫常在數十年外,措施略見所著書。嘗佐那彥成籌海寇,有洋防備覽;佐姜晟籌苗疆,有苗防備覽;佐傅鼐籌屯田,有屯防書。又有三省邊防備覽,漢江南北、三省山內各圖,漢中府志及樂園詩文集。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,361卷 ,11390-11393
出身:乾隆54年優貢 ; 嘉慶3年舉人
專長:輿圖;兵法;星卜
履歷:
職銜任期出處
陜西知縣(以知縣發往陜西)嘉慶[3]年-嘉慶6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
洵陽縣知縣嘉慶6年-嘉慶8年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
知州(銜)嘉慶6年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
五品頂戴嘉慶6年-清實錄:仁宗睿皇帝實錄 ,84卷
直隸州同知嘉慶8年-嘉慶9年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
定遠廳撫民同知嘉慶9年-嘉慶10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
知府(銜)嘉慶9年-嘉慶10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
陜西同知(發陜西以同知用)嘉慶12年-嘉慶13年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
潼關廳同知嘉慶13年-嘉慶14年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
漢中府知府嘉慶14年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
道(銜)嘉慶19年-嘉慶?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
陜安兵備道嘉慶25年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
按察使(銜)道光3年-道光?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
貴州按察使道光5年-道光6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
陜西按察使道光6年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
布政使(銜)道光6年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
花翎嘉慶6年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
入鄉賢祠道光6年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
入名宦祠道光6年-清實錄:宣宗成皇帝實錄 ,106卷
丁生母憂嘉慶10年-嘉慶12年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004385號
著述:洋防備覽 24卷; 三省邊防備覽 16卷; [樂園詩文集][樂園詩鈔文集] ; 漢中府志 32卷
關連:羅典(師) ; 嚴正基=嚴芝(子) ; 嚴應鼎(祖父); 嚴君極(父)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 36 筆
系統號:No14580
權威號:014580
姓名:(清)嚴虞惇
性別:
中曆生卒:順治7年-康熙52年
西曆生卒:1650-1713
異名:
異名出處
(異名)嚴虞惇甌鉢羅室書畫過目考 ,2卷 ,342
(字)贊成漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,316卷 ,13360
(字)寶成中國歷代人名大辭典 ,819
(字)寶臣漢籍電子文獻資料庫-清秘述聞 ,4卷 ,105
(號)思庵中國歷代人名大辭典 ,819
(號)思盦漢籍電子文獻資料庫-遼海叢書.皇清書史 ,22卷 ,1597
(號)興庵中國歷代人名大辭典 ,819
(號)興菴清朝先正事略 ,2冊40卷 ,494
(號)睌N學人中國歷代人名大辭典 ,819
(漢語拼音)Yan Yudun 
籍貫:江蘇省-蘇州府-常熟縣 (今名:江蘇省蘇州市常熟市(120.752507,31.653584)) GIS
傳略:
引文出處
嚴虞惇(1650-1713),清江蘇常熟人,字寶成,號思庵。康熙三十六年一甲二名進士,授編修。館閣文字,多出其手。己卯科場獄興,以子姪有嫌,坐鎸級。旋起補國子監監丞,官至太僕寺少卿。著述甚富,有《讀書質疑》、《嚴太僕集》。 中國歷代人名大辭典 ,819
虞惇,字贊成,常熟人。幼能背誦九經、三史。既官翰林,館閣文字多出其手。科場獄興,虞惇諸子是科獲雋,考官蟠、宸英皆其同年友。用是罣吏議鐫級,閒居數年。起大理寺寺副,平反內務府殺人移獄被誣者,累遷太僕寺少卿,卒官。著有讀詩質疑。江南人刻其文曰嚴太僕集,以繼明歸太僕云。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,316卷 ,13360
李放纂輯
嚴虞惇字寶成號思盦常熟人康熙三十二年第二人及第官太僕寺卿工書
皇清書史 ,2冊22卷 ,173-174
蔡冠洛編纂
嚴虞惇
嚴虞惇字寶…
清代七百名人傳 ,3冊5編 ,341-342
李桓輯
嚴虞惇
虞山嚴太僕…
國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,205-214
李桓輯
嚴虞惇江蘇…
國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,214-215
李桓輯
嚴虞惇字寶…
國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,215-216
李桓輯
常熟嚴虞惇…
國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,216-218
李桓輯
嚴虞惇字寶…
國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,218
錢儀吉纂錄
誥授中憲大夫太僕寺少卿嚴先生虞敦墓表 楊繩武
虞山嚴太僕…
碑傳集 ,3冊41卷 ,365-371
姜宸英嚴虞惇 性德
嚴虞惇字寶…
清史列傳 ,9冊71卷 ,826-827
李玉棻撰
嚴虞惇字寶…
甌鉢羅室書畫過目考 ,2卷 ,342
吳修編
嚴虞惇字寶…
昭代名人尺牘小傳 ,2冊14卷 ,57
吳修編
太僕詩抄小傳
嚴虞惇字寶…
昭代名人尺牘小傳 ,3卷 ,289-290
閻湘蕙編輯
嚴虞惇字寶…
清朝鼎甲徵信錄 ,2卷 ,160-1619-2
鄧之誠撰
嚴虞惇嚴太僕先生集十二卷
嚴虞惇字寶…
清詩紀事初編 ,3卷 ,334-335
張維屏輯
嚴虞惇
字寶成號思…
國朝詩人徵略 ,1冊17卷 ,597
朱汝珍輯
嚴虞惇字寶…
詞林輯略 ,2卷 ,71
阮元撰
姜宸英傳嚴虞惇附
嚴虞惇江蘇…
儒林集傳錄存等六種-國史文苑傳稿 ,360
唐鑑撰
常熟嚴先生
先生諱虞惇…
國朝學案小識 ,13卷 ,665-666
李元度纂
姜西溟先生事略附嚴虞惇
丁丑榜一甲…
清朝先正事略 ,2冊40卷 ,494
文苑傳
姜宸英傳嚴虞惇附
嚴虞惇江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004147號
姜宸英傳嚴虞惇附
嚴虞惇江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004388號
姜宸英傳嚴虞惇附納喇性德
嚴虞惇傳
嚴虞惇字寶…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004585號
姜宸英傳嚴虞惇
性德
嚴虞惇字寶…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004644號
文苑姜宸英傳嚴虞惇附
姜宸英傳嚴虞惇附
嚴虞惇江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004867號
姜宸英傳嚴虞惇
性德
嚴虞惇字寶…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005063號
文苑姜宸英傳嚴虞惇附
姜宸英傳嚴虞惇附
嚴虞惇江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005521號
姜宸英傳嚴虞惇黃虞稷
虞惇字贊成…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701006946號
姜宸英傳嚴虞惇
黃虞稷
虞惇字贊成…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007911號
欽定國史文苑傳
姜宸英傳嚴虞惇
嚴虞惇江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701008093號
嚴虞惇字寶成常熟人明信陽知州栻孫康熙丁丑殿試第二人授編修左遷大理寺副時通倉盜米案有欲以私怨鍛入人罪者因虞惇力持不可而止又有内務府殺人移獄事虞惇先上書本寺少卿邵觀歴指疑狀又出不意執其人訊之遂吐實獄始定累遷太僕少卿典試楚蜀皆稱得人平日淹貫經史著述俱行世 江南通志(清文淵閣四庫全書本) ,140卷
出身:康熙26年舉人 ; 康熙36年一甲第2名進士
履歷:
職銜任期出處
翰林院編修康熙36年-康熙年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,184卷 ,972
大理寺寺丞康熙年-康熙年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,246卷 ,442
國子監監丞康熙44年-康熙45年清代七百名人傳 ,3冊5編 ,341
大理寺寺副康熙45年-康熙年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,316卷 ,13360
[四川鄉試副考官]康熙48年清史列傳 ,9冊71卷 ,826-827
四川鄉試副考官康熙50年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,246卷 ,442
鴻臚寺少卿康熙?年國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,209
通政使右參議康熙?年-康熙?年國朝耆獻類徵初編 ,17冊66卷 ,209
湖廣鄉試正考官康熙51年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,252卷 ,500
太僕寺少卿康熙?年-康熙?年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,316卷 ,13360
著述:嚴太僕集; 嚴太僕先生集 12卷; 讀詩質疑 31卷,附錄 15卷; 詩經質疑; 嚴太僕詩文集 10卷; 文獻通考詳節 24卷; [思庵閑筆][思菴閒筆] 1卷; 艷囮二則 1卷; 廿一史彈詞 10卷/嚴虞惇序; 嚴太僕先生詩集 3卷,文集 9卷
關連:[嚴穴][嚴悅](先祖); 嚴訥(四世祖); 嚴澤中(曾祖); 嚴栻(祖); 嚴熊(父); 嚴鎏(子) ; 嚴密(子) ; 嚴偓佺(子) ; 嚴亨裔(從子) ; 嚴繩德(孫) ; 嚴繩業(孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
籍貫江南華亭人漢籍電子文獻資料庫-清秘述聞 ,4卷 ,105
第 37 筆
系統號:No14657
權威號:014657
姓名:(清)嚴作霖
中曆生卒:道光17年-光緒31年
西曆生卒:1837-1905
異名:
異名出處
(字)佑之漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,452卷
(漢語拼音)Yan Zuolin 
籍貫:江蘇省-鎮江府-丹徒縣 (今名:江蘇省鎮江市(119.4,32.2)) GIS
傳略:
引文出處
嚴作霖,字佑之,丹徒人。以儒生奮起司賑事。自光緒二年始至三十年,歷賑山東、河南、山西、安徽、江蘇、直隸、廣西、奉天、陝西數行省。每兼濬河修隄,以工代賑。作霖性強毅,赴事勇決,綜覈無糜費,久而為人所信,故樂輸者眾。其施賑不拘成法,隨時地而取其宜。當時疆吏以義賑可矯官吏拘牽延緩積習,樂倚以集事。作霖不求仕進,輒辭薦剡,僅受國子監助教銜,數被溫詔嘉焉。積賑餘貲興揚州、鎮江兩郡善舉。及歿,子良沛出二十餘萬金為恤嫠、保節、備荒等用,成其遺志云。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,452卷
潘民表列傳嚴作霖
嚴作霖字佑…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007672號
田智枚纂輯;范桂鄂覆輯
嚴作霖傳
嚴作霖江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-1號
田智枚纂輯;范桂鄂覆輯
嚴作霖傳
嚴作霖江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-4號
田智枚纂輯;范桂鄂覆輯
嚴作霖傳
嚴作霖江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-7號
田智枚纂輯;范桂鄂覆輯
嚴作霖傳
嚴作霖江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-8號
田智枚纂輯;范桂鄂覆輯
循吏嚴作霖列傳
嚴作霖江蘇…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-14號
出身:歲貢生
履歷:
職銜任期出處
候選訓導光緒?年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-1號
國子監助教銜光緒6年-光緒32年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-5號
國子監典籍光緒?年-光緒?年清實錄:德宗景皇帝實錄 ,272卷
都察院經歷銜光緒32年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-9號
資政大夫光緒[31]年-國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-5號
奉旨籌辦江蘇徐海等屬賑務光緒24年-光緒25年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-7號
奉命赴陝辦賑光緒26年-光緒27年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳包 ,702002614-7號
關連:嚴玉潭(曾祖父); 嚴士樸(祖父); 嚴文耿(父); 嚴良沛(子) ; 嚴良慶(子) ; 嚴良炳(子) ; 嚴聯璧(孫) ; 嚴聯奎(孫) ; 嚴聯鳳(孫) ; 嚴聯星(孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 38 筆
系統號:No14817
權威號:014817
姓名:(清)嚴元照
中曆生卒:乾隆38年-嘉慶22年
西曆生卒:1773-1818
異名:
異名出處
(字)九能清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(字)久能清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(字)修能清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(字)修能國朝書畫家筆錄 ,3卷 ,336
(號)管香清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(號)悔菴皇清書史 ,2冊22卷 ,175
(號)晦菴皇清書史 ,2冊22卷 ,175
悔菴居士清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
蕙櫋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
晦庵清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
椒堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
芳椒堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
柯家山館清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
畫扇齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
悔庵清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1769
(漢語拼音)Yan Yuanzhao 
籍貫:浙江省-湖州府-歸安縣 (今名:浙江省湖州市(120.1,30.9)) GIS
傳略:
引文出處
嚴元照,字九能,歸安人。十歲能為四體書,補諸生。儀徵阮元、大興朱珪深賞之。熟於爾雅,作匡名八卷,旁羅異文軼訓,鉤稽而疏證之。著有悔葊文鈔、詩鈔、詞鈔,娛親雅言等書。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,482卷 ,13256
儒林傳下卷五十八號
嚴可均傳嚴元照附
嚴元照字九…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701003897號
儒林
嚴可均傳嚴元照附
嚴元照字九…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004440號
儒林傳卷二十七
嚴可均傳嚴元照附
嚴元照字九…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004453號
儒學傳
嚴可均傳嚴元照
嚴元照字九…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007451號
儒林傳卷三
嚴可均列傳嚴元照
嚴元照字九…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007822號
徐世昌纂
嚴先生元照
嚴元照字修…
清儒學案小傳 ,2冊12卷 ,594-595
王藻編錢林輯
嚴元照翟灝
嚴元照字九…
文獻徵存錄 ,2冊9卷 ,645-653
支偉成著
許宗彥附嚴元照
嚴元照字九…
清代樸學大師列傳 ,9卷 ,339-340
易宗夔述
夙慧
嚴九能生而…
新世說 ,4卷 ,425-426
竇鎮輯
嚴元照工書
嚴元照字脩…
國朝書畫家筆錄 ,3卷 ,336
李放纂輯
嚴元照字修…
皇清書史 ,2冊22卷 ,175
嚴元照嚴可均
嚴元照字九…
清史列傳 ,9冊69卷 ,550
閔爾昌纂錄
三文學合傳許宗彥
元照生而識…
碑傳集補 ,4冊48卷 ,75-76
李桓輯
嚴元照
嚴元照字九…
國朝耆獻類徵初編 ,55冊422卷 ,371-379
出身:諸生
專長:經學;詞;書法
著述:爾雅匡名 8卷; 悔葊文鈔 8卷詩鈔 ; 詩鈔 ; 詞鈔 ; 娛親雅言; 悔庵學文 8卷; 柯家山館詩集 6卷; 詞集 3卷(收入湖州叢書中)
關連:嚴樹萼(父); 嚴鼎臣(從子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 39 筆
系統號:No15134
權威號:015134
姓名:(清)衞既齊
中曆生卒:順治2年-康熙40年
西曆生卒:1645-1701
異名:
異名出處
(字)伯嚴國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
(號)爾錫詞林輯略 ,2卷 ,36
(異名)衛既齊詞林輯略 ,2卷 ,36
(漢語拼音)Wei Jiqi 
籍貫:山西省-平陽府-猗氏縣 (今名:山西省臨猗縣(110.8,35.2)) GIS
傳略:
引文出處
衞既齊,字伯嚴,山西猗氏人。父紹芳,字猶箴,順治三年進士,授河南尉氏知縣。兵後修復城郭、學校,勤勸課,廣積儲,禁暴戢姦,尉氏民頌焉。行取兵部主事,累遷貴州提學道僉事、浙江巡海道副使。既齊,康熙三年進士,改庶吉士,散館授檢討。講學志當世之務,上疏言時事,語戇直。會遭祖母喪,假歸。居久之,詣京師補官。上命以對品調外,授直隸霸州州判。既齊召民之秀良者曹試而教誨之,俾各有所成就。民貸於旗丁,子錢過倍,橫索無已。既齊力禁戢之,無敢逞。迭署固安、永清、平谷知縣,所至輒有惠政。巡撫于成龍疏荐。會既齊以母憂去,繼復遭父喪。一日,上御門,舉既齊諮於九卿,僉曰賢,命復授檢討。二十七年,服闋,詣京師補官。上知既齊講學負清望,超擢山東布政使。既齊感激,益自奮勉為清廉,令府縣輸款封還平餘。門懸鉦,吏民白事得自通。建歷山書院,仿經義、治事之例,設奎、壁二齋課士。護巡撫印者再。清庶獄,結八十餘案,株累數百人盡釋去。在官三年,有聲績。三十年,授順天府尹,疏請按行所部,黜陟屬吏賢不肖。上以為無益,不許。尋擢副都御史,聞山、陝蝗見,平陽以南尤甚,疏請賑卹,上責其懸揣。旋授貴州巡撫。紹芳為提學,士民祠焉。既齊至貴州,謁父祠受事。黎平知府張瀲、副將侯奇嵩報古州高洞苗金濤匿罪人殺吏,請發兵進剿,既齊疏聞,即遣兵捕治;瀲、奇嵩復報兵至斬苗一千一百一十八人,既齊復以聞。旋察知瀲、奇嵩妄報,疏實陳,請奪瀲、奇嵩官勘治。上責既齊輕率虛妄,遣尚書庫勒納、內閣學士溫保往按。旋命逮既齊至京師,上令九卿詰責。既齊引罪請死,九卿議當斬,上命貸之,遣戍黑龍江。明年,赦還。家居,立社課士,斥家資供膏火。三十八年,上命承修永定河工。三十九年,又命督培高家堰,卒工次。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,276卷 ,10081-10082
劉樹屏編纂
衞既齊
衞既齊字伯…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
衞既齊
衞既齊字伯…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006313號
衛既齊
衞既齊字伯…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
朱汝珍輯
康熙三年甲辰科
衛既齊
字伯嚴號爾…
詞林輯略 ,2卷 ,36
吳修編
衞既齊字爾…
昭代名人尺牘小傳 ,1冊6卷 ,286-287
錢儀吉纂錄
巡撫貴州右副都御史猗氏衞公既齊墓誌銘李振裕
吾師中丞公…
碑傳集 ,4冊66卷 ,685-690
李桓輯
衞既齊
吾師中丞公…
國朝耆獻類徵初編 ,27冊159卷 ,365-373
李桓輯
山西衞既齊…
國朝耆獻類徵初編 ,27冊159卷 ,373
出身:康熙3年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士康熙3年-康熙5年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,12卷
檢討康熙5年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
霸州判官(霸州州判)康熙?年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
固安知縣(署)康熙?年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
永清知縣(署)康熙?年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
平谷知縣(署)康熙?年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
丁母憂(母憂)康熙?年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
丁父憂(父喪)康熙?年-康熙27年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
山東布政使康熙27年-康熙30年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
順天府尹康熙30年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007807號
都察院左副都御史康熙30年-碑傳集 ,4冊66卷 ,685
貴州巡撫(巡撫貴州)康熙30年-康熙31年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701005914號
都察院右副都御史康熙?年-康熙?年碑傳集 ,4冊66卷 ,685
遣戍黑龍江康熙32年-康熙?年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,276卷 ,10081
承修永定河工康熙38年-康熙?年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,276卷 ,10081
督培高家堰康熙39年-康熙?年漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,276卷 ,10081
著述:四書心悟 20卷; 小學家訓 4卷; 道德經解 2卷; 南華經刪註 2卷; 運通 1卷
關連:衞庭芝(祖先); 衞中夏(祖父); 衞紹芳(父); 衞議(子) ; 衞訥(子) ; 衞詢(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 40 筆
系統號:No15319
權威號:015319
姓名:(明)嚴清
中曆生卒:嘉靖3年-萬曆18年
西曆生卒:1524-1590
異名:
異名出處
(字)公直漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887
(字)直甫明分省人物考 ,12冊114卷 ,693
(號)寅所明分省人物考 ,12冊114卷 ,693
(諡)恭肅漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5888
(漢語拼音)Yan Qing 
籍貫:雲南都指揮使司-雲南後衞 (今名:雲南省昆明市(102.7,25.1)) GIS
傳略:
引文出處
嚴清,字公直,雲南後衞人。嘉靖二十三年進士。除富順知縣。公廉恤民,治聲大起。憂歸,補邯鄲。入為工部主事,歷郎中。董作京師外城,修九陵,吏無所侵牟,工成加俸。連丁內外艱。服除,補兵部,擢保定知府。故事,歲籍民充京師庫役,清罷之。振荒弭盜,人以比前守吳嶽。歷遷易州副使,陝西參政,四川按察使、右布政使。並以清望,薦章十餘上。隆慶二年以右僉都御史巡撫貴州。未上,改四川。清久宦川中,僚吏憚其風采,相率厲名行,少墨敗者。郡縣卒歲團操成都,清罷之。番人入貢,裁為定額。痛絕強宗悍吏,毀者亦眾。陝西賊流入境,巡按御史王廷瞻劾清縱寇。大學士趙貞吉言:「賊起鄖、陝,貽害川徼,即有罪,當罪守土臣,不宜專責巡撫。臣蜀人,深知清約己愛人,省事任怨。今蜀地歲荒民流,方倚清如父母,奈何棄之。任事臣欲為國家利小民,必得罪豪右。論者不察,動以深文求之。頃海瑞既去,若清復罷,是任事之臣皆不免彈擊,惟全軀保位為得計矣。」疏奏,不允,命解官聽調。清遂不出。萬曆二年起撫山西。未赴,改貴州。歷兩京大理卿,三遷刑部尚書。張居正當國,尚書不附麗者獨清。居正既卒,籍馮保家,得廷臣餽遺籍,獨無清名,神宗深重焉。會吏部尚書梁夢龍罷,即以清代。日討故實,辨官材,自丞佐下皆親署,無一倖進者。中外師其廉儉,書問幾絕。甫半歲,得疾歸。帝數問閣臣:「嚴尚書病愈否?」十五年,兵部缺尚書。用楊博故事,特詔起補。遣使趣行,而清疾益甚,不能赴。又三年卒。贈太子太保,諡恭肅。清初拜尚書,不能具服色,束素犀帶以朝。或嘲之曰:「公釋褐時,七品玳瑁帶猶在耶?」清笑而已。 漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887-5888
徐乾學等撰
嚴清字公直…
徐本明史列傳 ,5冊80卷 ,711-713
王鴻緒等撰
嚴清字公直…
明史稿列傳 ,2冊 ,450
過庭訓纂集
嚴清
嚴清字直甫…
明分省人物考 ,12冊114卷 ,693-695
張萱撰
廉潔
嚴公清字直…
西園聞見錄 ,2冊13卷 ,584
李贄撰
尚書嚴恭肅公事 永陵 昭陵 今上
嚴恭肅公字…
續藏書 ,20卷 ,431-432
傅維麟撰
嚴清傳
嚴清字直甫…
明書列傳 ,2冊133卷 ,172-173
徐開任編輯
尚書嚴恭肅公清
字直甫號寅…
明名臣言行錄 ,4冊68卷 ,595-598
蘇茂相輯
嚴清字直甫…
皇明寶善類編 ,595
蘇茂相輯
嚴恭肅清操…
皇明寶善類編 ,722
出身:嘉靖22年舉人 ; 嘉靖23年進士
履歷:
職銜任期出處
富順知縣嘉靖[23]年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887
丁母憂嘉靖年-嘉靖年明分省人物考 ,12冊114卷 ,694
[邯鄲知縣](補邯鄲)嘉靖?年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887
工部屯田司主事嘉靖?年-嘉靖?年明分省人物考 ,12冊114卷 ,694
[工部屯田司員外郎](員外郎)嘉靖?年-嘉靖?年明分省人物考 ,12冊114卷 ,694
屯田司郎中嘉靖?年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,434卷 ,7483
丁父憂嘉靖?年-嘉靖?年明分省人物考 ,12冊114卷 ,694
[兵部車駕司郎中](兵部車駕)嘉靖?年-嘉靖?年明分省人物考 ,12冊114卷 ,694
保定知府嘉靖?年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887
易州兵備副使嘉靖?年-嘉靖?年續藏書 ,20卷 ,431
陝西參政嘉靖?年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5887
四川按察司按察使嘉靖?年-隆慶1年明實錄:穆宗實錄 ,11卷 ,319
四川右布政使隆慶1年-?明實錄:穆宗實錄 ,18卷 ,515
都察院右僉都御史隆慶2年-萬曆4年明實錄:穆宗實錄 ,18卷 ,515
廵撫貴州隆慶2年明實錄:穆宗實錄 ,18卷 ,515
廵撫四川隆慶2年-隆慶4年明實錄:穆宗實錄 ,20卷 ,553
廵撫山西萬曆2年明實錄:神宗實錄 ,24卷 ,620
廵撫貴州萬曆3年-萬曆4年明實錄:神宗實錄 ,40卷 ,920
南京大理寺卿萬曆4年明實錄:神宗實錄 ,48卷 ,1089
大理寺卿萬曆4年-萬曆5年明實錄:神宗實錄 ,51卷 ,1183
刑部右侍郎萬曆5年明實錄:神宗實錄 ,68卷 ,1473
吏部右侍郎萬曆5年明實錄:神宗實錄 ,69卷 ,1491
吏部左侍郎萬曆5年-萬曆6年明實錄:神宗實錄 ,75卷 ,1622
刑部尚書萬曆6年-萬曆10年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5888
讀卷官萬曆8年明實錄:神宗實錄 ,97卷 ,1954
吏部尚書萬曆10年-萬曆[11]年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5888
回籍調理萬曆11年-萬曆14年明實錄:神宗實錄 ,139卷 ,2585
兵部尚書萬曆14年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.表 ,112卷 ,3477
太子少保萬曆15年-萬曆?年明實錄:神宗實錄 ,194卷 ,3657
太子太保(贈)萬曆?年-漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,224卷 ,5888
著述:熊南沙文集8卷/熊過撰;嚴清刻
關連:嚴子敬(五世祖); 嚴鍈(父); 熊過(師) ; 施昱(岳父); 嚴昌祖(孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 41 筆
系統號:No15658
權威號:015658
姓名:(明)嚴嵩
性別:
中曆生卒:成化16年-嘉靖44年
西曆生卒:1480-1565
異名:
異名出處
(字)惟中漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
(字)維中國朝列卿紀 ,3冊41卷 ,871
(號)介谿明人傳記資料索引 ,下冊 ,947
(號)介溪皇明世說新語 ,7卷 ,417
(異名)分宜皇明世說新語 ,7卷 ,417
(異名)相嵩皇明世說新語 ,7卷 ,417
(樓名)耆德樓漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,16卷 ,580
(堂名)[寶翰堂]漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,16卷 ,580
(堂名)[忠正堂]漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,16卷 ,580
(漢語拼音)Yan Song 
籍貫:江西承宣布政使司-袁州府-分宜縣 (今名:江西省新余市分宜縣(114.692039,27.814628)) GIS
傳略:
引文出處
嚴嵩,字惟中,分宜人。長身戍削,葫雈堙A大音聲。舉弘治十八年進士,改庶吉士,授編修。移疾歸,讀書鈐山十年,為詩古文辭,頗著清譽。還朝,久之進侍講,署南京翰林院事。召為國子祭酒。
嘉靖七年歷禮部右侍郎,奉世宗命祭告顯陵,還言:「臣恭上寶冊及奉安神H,皆應時雨霽。又石產棗陽,羣鸛集繞,碑入漢江,河流驟漲。請命輔臣撰文刻石,以紀天眷。」帝大悅,從之。遷吏部左侍郎,進南京禮部尚書,改吏部。
居南京五年,以賀萬壽節至京師。會廷議更修宋史,輔臣請留嵩以禮部尚書兼翰林學士董其事。及夏言入內閣,命嵩還掌部事。帝將祀獻皇帝明堂,以配上帝。已,又欲稱宗入太廟。嵩與羣臣議沮之,帝不悅,著明堂或問示廷臣。嵩惶恐,盡改前說,條畫禮儀甚備。禮成,賜金幣。自是,益務為佞悅。帝上皇天上帝尊號、寶冊,尋加上高皇帝尊諡聖號以配,嵩乃奏慶雲見,請受羣臣朝賀。又為慶雲賦、大禮告成頌奏之,帝悅,命付史館。尋加太子太保,從幸承天,賞賜與輔臣埒。
嵩歸日驕。諸宗藩請卹乞封,挾取賄賂。子世蕃又數關說諸曹。南北給事、御史交章論貪污大臣,皆首嵩。嵩每被論,亟歸誠於帝,事輒已。帝或以事諮嵩,所條對平無奇,帝必故稱賞,欲以諷止言者。嵩科第先夏言,而位下之。始倚言,事之謹,嘗置酒邀言,躬詣其第,言辭不見。嵩布席,展所具啟,跽讀。言謂嵩實下己,不疑也。帝以奉道嘗御香葉冠,因刻沈水香冠五,賜言等。言不奉詔,帝怒甚。嵩因召對冠之,籠以輕紗。帝見,益內親嵩。嵩遂傾言,斥之。言去,醮祀青詞,非嵩無當帝意者。
二十一年八月拜武英殿大學士,入直文淵閣,仍掌禮部事。時嵩年六十餘矣,精爽溢發,不異少壯。朝夕直西苑板房,未嘗一歸洗沐,帝益謂嵩勤。久之,請解部事,遂專直西苑。帝嘗賜嵩銀記,文曰「忠勤敏達」。尋加太子太傅。翟鑾資序在嵩上,帝待之不如嵩。嵩諷言官論之,鑾得罪去。吏部尚書許讚、禮部尚書張璧同入閣,皆不預聞票擬事,政事一歸嵩。讚嘗歎曰:「何奪我吏部,使我旁睨人。」嵩欲示厚同列,且塞言者意,因以顯夏言短,乃請凡有宣召,乞與成國公朱希忠、京山侯崔元及讚、璧偕入,如祖宗朝蹇、夏、三楊故事。帝不聽,然心益喜嵩,累進吏部尚書、謹身殿大學士、少傅兼太子太師。
久之,帝微覺嵩橫。時讚老病罷,璧死,乃復用夏言,帝為加嵩少師以慰之。言至,復盛氣陵嵩,頗斥逐其黨,嵩不能救。子世蕃方官尚寶少卿,橫行公卿間。言欲發其罪,嵩父子大懼,長跪榻下泣謝,乃已。知陸炳與言惡,遂與比而傾言。世蕃遷太常少卿,嵩猶畏言,疏遣歸省墓。嵩尋加特進,再加華蓋殿大學士。窺言失帝眷,用河套事搆言及曾銑,俱棄市。已而南京吏部尚書張治、國子祭酒李本以蜓滅瞻J閣,益不敢預可否。嵩既傾殺言,益偽恭謹。言嘗加上柱國,帝亦欲加嵩,嵩乃辭曰:「尊無二上,上非人臣所宜稱。國初雖設此官,左相國達,功臣第一,亦止為左柱國。乞陛下免臣此官,著為令典,以昭臣節。」帝大喜,允其辭,而以世蕃為太常卿。
嵩無他才略,惟一意媚上,竊權罔利。帝英察自信,果刑戮,頗護己短,嵩以故得因事激帝怒,戕害人以成其私。張經、李天寵、王忬之死,嵩皆有力焉。前後劾嵩、世蕃者,謝瑜、葉經、童漢臣、趙錦、王宗茂、何維柏、王曄、陳塏、厲汝進、沈鍊、徐學詩、楊繼盛、周鈇、吳時來、張翀、董傳策皆被譴。經、鍊用他過置之死,繼盛附張經疏尾殺之。他所不悅,假遷除考察以斥者甚眾,皆未嘗有跡也。
俺答薄都城,慢書求貢。帝召嵩與李本及禮部尚書徐階入對西苑。嵩無所規畫,委之禮部。帝悉用階言,稍輕嵩。嵩復以間激帝怒,杖司業趙貞吉而謫之。兵部尚書丁汝夔受嵩指,不敢趣諸將戰。寇退,帝欲殺汝夔。嵩懼其引己,謂汝夔曰:「我在,毋慮也。」汝夔臨死始知為嵩紿。
大將軍仇鸞,始為曾銑所劾,倚嵩傾銑,遂約為父子。已而鸞挾寇得帝重,嵩猶兒子蓄之,寖相惡。嵩密疏毀鸞,帝不聽,而頗納鸞所陳嵩父子過,少疏之。嵩當入直,不召者數矣。嵩見徐階、李本入西內,即與俱入。至西華門,門者以非詔旨格之。嵩還第,父子對泣。時陸炳掌錦衣,與鸞爭寵,嵩乃結炳共圖鸞。會鸞病死,炳訐鸞陰事,帝追戮之。於是益信任嵩,遣所乘龍舟過海子召嵩,載直西內如故。世蕃尋遷工部左侍郎。倭寇江南,用趙文華督察軍情,大納賄賂以遺嵩,致寇亂益甚。及胡宗憲誘降汪直、徐海,文華乃言:「巨與宗憲策,臣師嵩所授也。」遂命嵩兼支尚書俸無謝,自是褒賜皆不謝。
帝嘗以嵩直廬隘,撤小殿材為營室,植花木其中,朝夕賜御膳、法酒。嵩年八十,聽以肩輿入禁苑。帝自十八年葬章聖太后後,即不視朝,自二十年宮婢之變,即移居西苑萬壽宮,不入大內,大臣希得謁見,惟嵩獨承顧問,御札一日或數下,雖同列不獲聞,以故嵩得逞志。然帝雖甚親禮嵩,亦不盡信其言,間一取獨斷,或故示異同,欲以殺離其勢。嵩父子獨得帝窾要,欲有所救解,嵩必順帝意痛詆之,而婉曲解釋以中帝所不忍。即欲排陷者,必先稱其媺,而以微言中之,或觸帝所恥與諱。以是移帝喜怒,往往不失。士大夫輻輳附嵩,時稱文選郎中萬寀、職方郎中方祥等為嵩文武管家。尚書吳鵬、歐陽必進、高燿、許論輩,皆惴惴事嵩。
嵩握權久,遍引私人居要地。帝亦寖厭之,而漸親徐階。會階所厚吳時來、張翀、董傳策各疏論嵩,嵩因密請究主使者,下詔獄,窮治無所引。帝乃不問,而慰留嵩,然心不能無動,階因得間傾嵩。吏部尚書缺,嵩力援歐陽必進為之,甫三月即斥去。趙文華忤旨獲譴,嵩亦不能救。有詔二王就婚邸第,嵩力請留內。帝不悅,嵩亦不能力持。嵩雖警敏,能先意揣帝指,然帝所下手詔,語多不可曉,惟世蕃一覽了然,答語無不中。及嵩妻歐陽氏死,世蕃當護喪歸,嵩請留侍京邸。帝許之,然自是不得入直所代嵩票擬,而日縱淫樂於家。嵩受詔多不能答,遣使持問世蕃。值其方耽女樂,不以時答。中使相繼促嵩,嵩不得已自為之,往往失旨。所進青詞,又多假手他人不能工,以此積失帝歡。會萬壽宮火,嵩請暫徙南城離宮,南城,英宗為太上皇時所居也,帝不悅。而徐階營萬壽宮甚稱旨,帝益親階,顧問多不及嵩,即及嵩,祠祀而已。嵩懼,置酒要階,使家人羅拜,舉觴屬曰:「嵩旦夕且死,此曹惟公乳哺之。」階謝不敢。
未幾,帝入方士藍道行言,有意去嵩。御史鄒應龍避雨內侍家,知其事,抗疏極論嵩父子不法,曰:「臣言不實,乞斬臣首以謝嵩、世蕃。」帝降旨慰嵩,而以嵩溺愛世蕃,負眷倚,令致仕,馳驛歸,有司歲給米百石,下世蕃於理。嵩為世蕃請罪,且求解,帝不聽。法司奏論世蕃及其子錦衣鵠、鴻,客羅龍文,戍邊遠。詔從之,特宥鴻為民,使侍嵩,而錮其奴嚴年於獄,擢應龍通政司參議。時四十一年五月也。龍文官中書,交關為奸利,而年最黠惡,士大夫競稱萼山先生者也。
嵩既去,帝追念其贊玄功,意忽忽不樂,諭階欲遂傳位,退居西內,專祈長生。階極陳不可,帝曰:「卿等不欲,必皆奉君命,同輔玄修乃可。 嚴嵩 既退,其子世蕃已伏法,敢更言者,並應龍俱斬。」嵩知帝念己,乃賂帝左右,發道行陰事,繫刑部,俾引階。道行不承,坐論死,得釋。嵩初歸至南昌,值萬壽節,使道士藍田玉建醮鐵柱宮。田玉善召鶴,嵩因取其符籙,幷己祈鶴文上之,帝優詔褒答。嵩因言:「臣年八十有四,惟一子世蕃及孫鵠皆遠戍,乞移便地就養,終臣餘年。」不許。
其明年,南京御史林潤奏:「江洋巨盜多入逃軍羅龍文、嚴世蕃家。龍文居深山,乘軒衣蟒,有負險不臣之志。世蕃得罪後,與龍文日誹謗時政。其治第役眾四千,道路皆言兩人通倭,變且不測。」詔下潤逮捕,下法司論斬,皆伏誅,黜嵩及諸孫皆為民。嵩竊政二十年,溺信惡子,流毒天下,人咸指目為奸臣。其坐世蕃大逆,則徐階意也。又二年,嵩老病,寄食墓舍以死。
漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914-7919
大學士嚴公嵩傳
王世貞
嚴嵩字惟中江西之分宜人父 藩司吏其婦方媷而有光起廨舍巳生嵩藩使奇之齎醪糒錢布以贈嵩長身疏瘦如削疏眉目大音聲二十二舉於□二十六進士高第改翰林院庶吉士授編修數移疾告歸讀書鈐山中嵩好為詩清雅有態然弱而不能為沈雄之思文亦類之其治家纖嗇近小慧時人莫之重也嘗奉使至廣西道謁鄉人李遂遂故御史司其省試而得嵩者當晏鹿鳴日諸生前為壽時嵩貌羸鶉衣遂不復盻接至是投刺見而講鈞禮遂出叵測漫應之次日始修門人禮布幣再拜而曰某非敢薄公也以公嚮厭之恐終棄之耳其狷隘急睚狾p此久之進侍讀領南京翰林院事召為國子監祭酒嵩於資薄不當祭酒輔臣費宏其鄉人私之既去位言官有及嵩者疏辨得留進為禮部右侍郎給事中陸粲等論糺輔臣桂蕚所私復及嵩嵩奏辨復得留尋遷左侍郎轉吏部左侍郎久之進南京禮部尚書改南京吏部尚書其在南京踰五載不召以 萬壽賀表至京師時議重修宋史方至局經理嵩謀於輔臣時以少保夏言在禮部日奉行諸祀典而尚書顧鼎巨教習庶吉士皆不暇兼職言亦從臾之遂請留□ 以禮部尚書兼翰林院學士專司董理逾歲間言入內閣鼎臣當次長禮部而嵩復私於言躐得之自是始謬為共謹以迎合 上意而是時御史桑喬以幘圻C嵩等罪嵩辨之強給事中胡汝霖復紏之有詔大臣被劾宜省巳勿得強辨於是嵩懼益為共謹而其子世蕃繇廕敘授都督府幕巳恣行諸曹居間有所賄納矣時 上入諛臣言欲祀 獻皇帝以明堂以配 上帝嵩不敢違巳又欲 獻皇帝稱宗而入太廟嵩與羣臣廷議皆難之 上不悅著明堂或問以見志嵩皇恐盡變前說所以條畫禮儀良備遂尊獻皇帝曰 睿宗祔 武廟上禮成而賜嵩白金百兩綵幣四有副鈔四千貫上 皇天上帝尊號冊寶尋加上 高皇帝尊謚聖號以配嵩奏慶雲見 上悅受羣臣賀嵩為慶雲賦及大禮告成頌 上嘉之付史舘明年加太子太保巳從幸承天賞賜優渥與輔臣埒嵩歸益驕於藩國請卹乞封所挾受賄積訾且巨萬而南北給事御史以大察交章論貪汙大臣皆首嵩而 上皆勉留之嵩奏辨而中謂人臣於 人主將必使孤立自勞而身觀望禍福乃為得□上摘其語稱之於是御史謝瑜復論嵩強辨請斥之不聽嵩恚甚乃因員外郎衛元確復命遲歸罪於吏科都給事中丁湛為寬予之限以市恩參論之俱坐謫巳復參其郎中熊過等謫之邊方欲以自張且快意是時大學士夏言有所不悅於嵩御史葉經疏稱交城王諸孫輔國將軍表木岙田謀襲爵永壽王庶子懷燱與嫡長孫懷爭國封嵩俱納其重賄為之請勘乞斥嵩以戒貪墨言乃擬 旨下臺勘而他多右經語嵩急歸誠於 上上憫之弗罪也時邊警告迫 上以嵩非所職而咨詢之既條對平平耳 上必岙之激賞欲以風止言者嵩既巳傾夏言而斥之愈益寵幸所供醮祀青詞額對獨嵩居最乃以 聖誕恩進武英殿大學士入直文淵閣仍掌禮部事免其奏事承旨時嵩年巳六十三而神采溢發如壯時於是吏科都給事中沈良才等首論嵩汙佞不當干大位不聽而南京給事中玉燁御史陳經等復論嵩并及其子世蕃饕賄助焰實跡下所司嵩疏辨且乞休 優詔慰留之嵩意不迄_上疏謂占語曰朝廷輕重係大臣臣今動遭詆目為姦惡海內流傳損傷 國體一宜去言官論事乃其職然或聽指使或代報復如昨歲羣奸搆謀呈稿首臣然後封進今不即退轉相傷害益煩 聖心二宜去 上果為溫諭百餘言荅之且謂攻擊不休故違 君命須罪以無 君之律嵩乃出視事時宮婢搆逆旋復誅嵩請 詔告天下人謂宮閫而秘密悉揚之其國體傷於論大臣多矣尋代嵩為禮部者張璧至自南京嵩請解部事許之賜御饌金幣羊酒且諭曰比以異禮勞卿卿以赤誠匡朕可也前是巳賜嵩銀記曰忠勤敏達至是復賜其家藏 璽書之樓曰瓊翰流輝奉玄之閣曰延恩堂曰忠弼嵩以吏部尚書許讚等訐其請托事不勝益橫前是考察御史謝瑜不及當調嵩特擬 旨用貪酷例黜之而御史葉經監山東試嵩乃摘其錄語以為狂悖不道俾禮部參論逮至京杖死 闕下藩臬預試事者皆為邊邑尉中外愈側目嵩矣時尚書許讚以一品六年滿加兼太子太傅未幾 上特加嵩官視讚時輔臣翟鑾特以資序在嵩上 上待之不能如嵩每有所咨問及齎予時時首嵩而不及鑾其厭鑾久特以其舊臣不忍去之而鑾不悟也其二子俱進士高第嵩乃授風旨於給事中王交輩俾發其事鑾與二子俱削職為民嵩得益發舒 上一□用之矣而吏部尚書許讚遂兼文淵閣大學上禮部尚書張璧兼文淵閣大學士同嵩預機務然不獲入直應 制嵩事取獨斷不復相關白墨墨而巳讚至自嘆曰何必奪我吏部使我傍睨人尋進嵩兼吏部尚書謹身殿大學士亡何復以六年滿加少傅兼食大學士俸一子中書舍人給四代誥命嵩乃上言每獨蒙宣召於心未安思往歲夏言惡與郭勛同列以致生隙夫臣子比肩事主當阨它P心豈宜有此嫌異今臣希忠臣元臣讚臣璧凡有宣召乞與臣同如祖宗朝蹇夏三楊故事嵩舠示厚希忠等且見言妬也報聞時 上方好言長生而都御史盛端明右參議顧可學家居久各自詭有不死術嵩為進可學所治餌而薦盛端明 上悉召用之巡按福建御史何維爣灡禸あ茪公蚳薸C甚切 上怒逮治之維囍b道久嵩不測 上意乃請寬維羉說@上為霽威杖而奪其職時諸曹皆受嵩及世蕃請屬如外府獨吏部尚書熊浹持不肯行莫能難也會浹以罪去則無所不靡俄而 太廟工告成加兼太子太師賜金幣渥時上微覺嵩橫而許讚老罷張璧死乃思用夏言時禮部尚書費寀故善言而不能得嵩意探得之因疏留郎中周珫高簡而謂大理評事孫學□ 假嵩名求出使而臣執不與學思嵩私人也多機警好以萋菲中臣臣以孤危而失此二臣助愈難自立矣因乞休其言頗散漫不根 上以其托指攻訐切責之然不浹日而召言之命下嵩以是恨費寀言既至盡復原官遂復据嵩上 上為加嵩少師以慰安之言既以銜嵩則頗斥逐其黨與嵩唯唯而巳不敢救時世蕃巳用恩澤累遷至太常寺少卿掌尚寶司事橫行燕中嵩乃上疏遣世蕃歸省墓以避言 上猶使之馳驛還往嵩以萬壽加特進又以九年考滿加華芛竣j學士 璽書褒諭仍賜晏禮部言尋用復河套失 上指為嵩及崔元陸炳搆伏法嵩遂獨相 上益安之而費寀亦自以撰齋詞得 上幸嵩度無可報乃坐其子以不當使事謫之而寀亦自恨病死於是南京吏部尚書張治國子祭酒李本以疏遠擢共事不敢與可否久之懇於嵩始得入直治不任煩竟鬱鬱以卒時宣大督臣翁萬達將臣周尚文拒卻虜而嵩復錄一子中書舍人賜金幣 上以罪人王聯訐而信之捕故都御史胡纘宗及株連新舊朝士數十皆欲寘之重典嵩與真人陶仲文頗為救解得釋 上以嵩對制平獄可嘉令兼支學士俸而仲文遂封伯然意殊不樂嵩乃與仲文疏辭俱報許而仍以 萬壽節封仲文伯爵加嵩上柱國嵩乃力辭謂人臣無上引郭子儀不敢當尚書令為比且欲以示謙而見夏言悖 上悅進世蕃為太常寺卿仍行尚寶司事亡何虜大入寇掠三輔旋薄京師右中允趙貞吉叩嵩直所問計嵩以撰齋詞辭不見而義子右通政趙文華自其室脅肩出貞吉見而詈斥之俄而禮部尚書徐階以虜嫚書請和會廷臣議貞吉厲聲言虜在城下何可和但請 皇上御奉天門赦沈束旌周尚文士氣當百倍而貞吉又自具疏請遣羣臣有才識辯博者詣行營宣諭諸將得一賊首予百金敢戰者損卒亦賞逗遛者全軍亦罰 上雖壯之而內不悅也嵩因請即命貞吉往往而驟至仇鑾軍卒不得要領還嵩乃激 上怒杖貞吉而謫之荒徼以自快兵部尚書丁汝夔雖以調度失宜然為人潔廉楊守謙守土臣也倍道勤王 上怒其不能破賊誅之嵩皆不能救而巡撫王汝孝總兵羅希韓逮稍緩世蕃盡羅其賄與嵩計伺 上喜而解之卒以免仇鑾故以嵩去言而脫其罪深德嵩約結為父子復起為大同帥帥其眾入援無功而為大言聳 上聽嵩從臾之遂總京營兵進太保仍督諸路兵馬入二萬金謝嵩嵩亦受之虜退始上疏請發粟賑中虜者并掩胔骼及他選將練兵碌碌紙上語而巳於是中外怨嵩父子刺骨而刑部郎中徐學詩歷指其誤國無狀凡數十事且謂其威權足以假手下石機械足以先發制人財勢足以廣交自固乘機搆隙足以示威眷酗撋辯給足以飾非強辨精神警敏揣摩精巧足以趨避利害而彌縫闕失私交密惠令色脂言足以結納權路而緘杜人口故諸凡論嵩者即不能顯禍於正言直指之頃亦必抵事假人陰中之於遷除考察之際臣不能悉記即如先任給事中王燁陳塏御史謝瑜董漢臣等於時幸蒙寬宥而今安在哉故天下之人視嵩父子如鬼如蜮不可測識寧是痛心疾首敢怒而不敢言何者誠畏其陰中之也 上乃捕學詩下詔獄斥為民而溫旨慰留嵩嵩不自安請遣世藩歸里不許令給假隨任侍親而巳學詩疏雖不見用然天下傳誦以為名言仇鸞始雖由嵩入既挾虜得 上重而驕嵩猶欲以兒子畜之不應遂凌嵩出其上嵩恚數以密疏言之沮止萬狀皆不聽而諸部臣言官有抗觸鸞者立碎鸞之捕虜□□ 以為大功要重爵賞而嵩子世蕃亦緣而進工部右侍郎予一子錦衣衛千戶鸞以是益恨嵩而侮之其所詆譖嵩 上亦為必動至宣召亦稀矣時陸炳掌錦衣緹騎與鸞爭寵妬嵩乃厚收炳以為腹心使詷伺鸞鸞亦為之備然其所從卒不如能緹騎獧狡鸞自是墮炳穽中然炳陽為推重鸞以為中山定興之流亞鸞不疑也既虜勢日迫而鸞病甚 上聞收其大將軍印鸞暴死炳乃謀於嵩怵鸞之義子迯之虜而道執之盡得其交通狀誅其妻子嵩以是益親信父子貪亦益甚南京廣東道御史王宗茂復疏其貪黷數十事事皆有實 上復為之鐫宗茂二秩補外以安嵩而給事中袁洪愈劾去其所善客翰林檢討梁紹儒亦弗敢救也前是兵部員外郎楊繼盛以嘗論與虜市馬非策忤仇鸞下獄謫邊邑倅鸞既敗繼盛得累遷復官嵩欲以名收之繼盛不應復抗疏極論其十六罪五姦中外傳誦以為破的中窽可以必勝而 上獨怒之摘其中有召問 二王語以詐傳親王令旨律坐絞而復杖之百復以 手札諭留高嵩乞休 上報以羣邪黨比謂逆賊勾虜其本在卿肏摘贊直玄修不阻朕耳朕非內色外禽者崇事上玄又與宋徽梁武不同人臣邀譽賣直卿以此乞休墮邪孽計宜安心供職奉順天休時嵩有義孫鵠未十六而冒兩廣功級得錦衣千戶繼盛及之下兵部尚書聶豹皆曲 之諱而郎中周冕獨發之亦坐奪職當是時雲貴清軍御史趙錦亦有疏論嵩謂嵩窺伺逢迎之巧似於忠勤諂諛側媚之態似於恭順能引植私人布列要地以探諸臣之動靜先發而制之故不敗露又善以厚賂結 陛下左右之人凡深宮起居意向無不先得故多稱旨或候 聖旨所發因而行之以成其私或因事機所會從而執之以肆其毒使 陛下思之則其端本發於 朝廷使天下指之則其事不由於內閣幸而洞察於 聖心則諸司代嵩受其罰不幸而遂傳於後世則 陛下代嵩任其咎錦工於中嵩惡而他語尤剴至 上亦使緹騎捕之兩月而至怒小解斥為民亡何嵩之義子趙文華重文華者故無賴小人也數經吏部察嵩強而用之至通政使乃以百花酒進 上嵩以跪而詈數之矣會吏部尚書萬鏜者嵩同年相善坐言事廢田間賴嵩以起至為吏部數與嵩崖異不甚用其言至是復推文華督撫鄖陽以遠嵩而給事中朱伯辰上疏劾文華邪媚奔競寵賂日章不宜玷臺憲有 □ 再推文華迫則謀於世蕃乃教之使劾鏜前為右都御史中以侍郎起用而併二品通考以臣欲糺之故出臣於外不巳而嗾伯辰論臣欲以鉗眾口嵩為內主激 上怒悉奪鏜伯辰官俱為民而文華愈橫矣嵩以滿十五載考賜金幣御饌肥羜上尊錄一子中書舍人仍賜勑褒諭再以京師外城完嵩與有閱視勞遷世蕃為工部左侍郎仍侍親而不奪俸尋以 萬壽節推恩令世蕃出理部事嵩辭許之再以卻虜推恩錄一子尚寶司丞嵩辭 上諭以盡誠贊玄實為忠首往往與陶仲文並論嵩不恥也江南連歲倭大作南京兵部尚書張經為總督討之久未平而趙文華乃疏陳用兵七事首以祀海神為言人皆笑其誕而 上獨然之為切責兵部覆議上 上以問嵩嵩言江南奏報多失實宜遣大臣往祭海即令察視賊情求可以區處長策具實奏聞所使即文華亦可 上乃命文華文華行而大簸威福所挾持將吏金寶無算時總督張經自恃其位高而望隆不肯折節文華諸發兵守便宜又不與計會有流言聞於 上上怒文華伺得其指露章劾之 上發緹騎逮□□ 經則巳大破賊俘斬千計捷聞 上怒亦不釋經迫則行五千金賄世蕃世蕃與嵩謀欲為 上解不解則姑為溫言e經至死方悟因詈嵩父子於市而李默者骨鯁士也少有文數更顯宦至浙江左布政使嘗候嵩嵩謂其貌類我援之入為國子祭酒累薦於 上得躐拜吏部尚書乃稍稍自持見不能讐其意嵩更譖於 上得罪去而陸炳繇武科為默門生乘 上之思默使所厚中人稱之遂得復官尋以撰齋詞入直幸矣念不自嵩起動與抗世蕃威無所不加獨不能得之吏部而會文華歸復命 上以御饌勞之問倭事何時可息肩文華對殘寇行且滅不足憂 上為之悅而文華行珍寶直萬金於嵩夫婦及世蕃至入內室叩首嵩夫人夫人勞苦文華謂尚不能為郎君易腰帶我相公責也而兵部尚書楊博以憂去文華幾得之默所推絕不及其見默欲有陳默厲色待之怏怏而退乃刺得默試士策問以為誹謗 上為漢武唐憲又所推東南督臣不用胡宗憲而用王誥舠敗東南事為其鄉人張經報讐 上大怒下默詔獄論死尋屬輔臣李本行部事品第羣臣九□而下及言官悉以次去嵩所惡而薦其客吳鵬代默而亟稱文華於人上遂進工部尚書躐加太子太保罷王誥不用用胡宗憲中外大權一歸於嵩矣文華又以都督陸炳嘗薦嵩復刺得其陰事將劾之炳愳重賄世蕃挾以謁文華始解既而知其謀出自世蕃遂併恨世蕃而徐階以次輔日重為羣望所屬炳乃委腹階以自固嵩父子亦稍稍覺之倭復大張詔遣兵部侍郎沈良才討之嵩知 上意以文華昔對殘寇且平為不實懼而使文華自以督師請 上悅許之與宗憲合而誘降寇首徐海等因揜擊平之文華加少保宗憲為右都御史而嵩等皆賜金幣嵩又以十八年滿官一子中書舍人賜宴及 璽書褒諭自文華等之有功推遷及罷職尚寶卿史際通政呂希周等而世蕃所納賄復以巨萬計文華乃上疏歸功嵩以為嵩實授之成算而嵩亦薦文華有學行宜供撰齋詞其後文華以驕蹇忤 旨逐嵩不之救 上亦不以咎嵩而宗憲自是益傾江南庫藏為世蕃餽所需古法書名畫種種宗憲皆為索之富人世家豪兌岙欠巧獵靡所不極而他撫臣監司相習成風不以為諱其所獻鼎彝尊罍之類或發塚剽攻他寶翫多起大獄而後得之世蕃猶汲汲無巳尋以 萬壽節加嵩兼食尚書俸仍免廷謝自是凡有旌錫皆免謝至一切祭祀救護日月無嵩跡矣前是虜人犯邊錦衣衛經歷沈鍊抗疏論嵩父子奸惡 召以鍊詆誣大臣自為名廷榜之適編嶺外之保安鍊悻悻不得志乃招四方遊士以講學名多及時政得失或馳馬至居庸關下戟手詈嵩父子或為草人象而射之事稍稍聞嵩惡之使世蕃授指宣大總督楊順圖鍊順故嵩客時邊事多損敗方籍嵩父子屏蔽即響應而與廵按御史路楷謀世蕃復以入內五品啖楷乃因妖人閻浩等通勇事發捕鍊竄名其中而張大之兵部尚書許論不敢執遂斬鍊并戍其一子庾死者復二人遷賞順楷以下如初約天下聞而痛之於是給事中吳時來極論楊順糜費邊餉縱虜出入而以重賄納路楷相率 蒙蔽致危困尚書許論昏酣不能有裨廟謨 上以問嵩嵩曲為順楷掩覆且謂言官風聞論人不可盡信 上不聽趣捕順楷下錦衣獄而奪尚書論職時來遂謂嵩可勝也亟上疏極論嵩世蕃罪惡而刑部主事張翀董傳策亦言之前是輔臣徐階為禮部時虜入寇數有所建白觸嵩忌諱以是百方阻其進不得而階潔廉又時時為人語時□ 輒歎息流涕稍稍聞於嵩至是以時來翀皆階所取士也而傳策又其鄉人乃密奏三人同日而搆臣必有使之者且時來巳奉命使琉球疑其悔行欲藉口自脫自封進時來翀試錄 上乃下之 詔獄令追究主使之人以聞而時時自語曰階固賢雖然嵩老矣何不小需歲月而忍若是階危且甚而時來等既下獄考掠窮五毒竟不言主使者第曰 高廟神靈教臣耳而亦會都督炳心嚮階以是坐翀傳策相主使時來避遠役獄上各發戍蝧`衛所而慰留嵩嵩以是益恨階并及炳矣其後順楷就逮至詔獄嵩復為之寬解順僅坐戍而楷謫外當是時 上坐深宮中欲以威福遠攝連率大臣時時有所逮訊若阮鶚吳嘉會章煥等多從重典雖甚親禮嵩而不盡信之間一取獨斷或故示異同欲以殺離其勢而嵩與世蕃能得其窽欲有救解則必順 上意極詈之而微婉曲解釋以中 上所不忍其欲有排陷必先稱其 長微露若與彼親者而以冷語中之或觸 上所恥與諱 上更為之怒以是卒不能脫其籠絡而威福益廣時吏部兵部與文選職□郎號為文武庫吏而尚書吳鵬歐陽必進許論郎萬寀方祥為尤著必進有嵩內親也數以賄通嵩得出入臥內會 大廟慁鹵酗u而必進自刑部調工部 上老之以問嵩嵩盛稱其精力才識遂以工婁就驟遷至少保而倦於事嵩復為之改都察院 上弗悅也於辭疏旨曰必進巳之任矣何更辭嵩謂必進母再辭但履任居兩月而吏部尚書缺嵩復勒廷推必進眾莫應嵩怒慢罵之不得巳而以必進名上 上投之地嵩密疏曰必進內親也臣老矣非必進無可以慰臣者乃以必進為吏部尚書僅三月而假他事去之世蕃猶誇於人謂用必進 上無若我何棄必進我亦無若 上何前是 上以嵩直舍隘別輟小殿材營室於側多蒔花木其隙以娛之復發中金百為製什器朝夕割御膳法酒使中貴人調而賜嵩嵩老尚健饕始聽腰輿出入禁苑矣巳而嘉其年滿八十特賜肩輿且令支伯爵俸嵩復以京師居第之中堂請額 上名之曰忠正又名其南昌居第之中堂曰耆德樓曰寶翰嵩故有居第在宜春分宜并京師南昌而四皆宏敞壯麗分輦金寶以實之猶不足而縱世蕃之羅取益甚初 皇太子薨 裕王以序當立禮部數請期而上意嫌代巳婁報寢嵩念 上獨所信任迫眾情時時亦為請而與陶仲文比而阿 上意 上亦自知之時裕景二王並居外邸禮服無異外論洶洶謂莫知適從而故左中允郭希顏失職家居欲以危釣奇乃具疏謂自攻嵩者有問二王之說而得罪恐不相安幸各召而面諭之使二王母疑嵩嵩母自疑且請出景王於外以安 裕王疏既上嵩雖恨希顏而叵測 上旨請下禮部詳 上乃露怒希顏意嵩始得發舒 上命御史即家僇希顏傳首海內世蕃念以多樹敵恐嵩一旦老死不易支而謂 上意搖或可因而更樹乃多行金左右謀立景王庶幾異日代嵩執政而 上一日忽諭禮部令景王之國世蕃猶令嵩與禮部尚書吳山言 上意未必爾或欲因以試物情山不可乃具儀上景王卒之國而世蕃之謀益解俄以世蕃三品滿九載加服俸視尚書再以 萬壽節加嵩歲祿二百石而世蕃亦兼支尚寶司卿俸尋嵩夫人歐陽氏卒時世蕃方戀權不欲歸而嵩無次子可以扶柩者嵩請於 上謂年巳老耄不可無世蕃侍 詔聽留共養如故嵩故以警敏得 上意亦善自卑屈至士大夫入謁人人慰勞務得其懽心□標故所憶記以示聰明晚節知天下之怨之□□ 舊郄而收錄知名士若故編修唐順之中允趙貞言等皆以淪落為感不自覺入其彀至顯庸因而有稱之者然其陰賊發於心而動於機械不自覺也世蕃尤險悍慓猾每謂天下才唯巳與陸炳楊博而三然與炳晚節相妬炳暴死世蕃稱快頗亦能習國家典故曉暢時務嵩既老 上時有所問而不能答謀之其客皆不稱 旨屬世蕃草輒報美嵩以是心益仗世蕃而心愛之諸曹請事者輒問曾以質兒子否至云東樓謂何東樓者世蕃別號也世蕃以是益驕橫九卿臺諫至浹日不得見或停使至暮而遣之或有嵩許而世蕃不許者卒弗許也嵩在直或累月不出世蕃日與其所狎客縱倡樂豪飲益拓居第連三四坊堰水以為方塘踰數十畝傍植奇樹異卉乘輿張褐芧C行其中若輔臣階與李本其父執也成國公朱希忠元勛也虐之酒不潦倒不巳性尤強記於中外官職饒瘠險易亡不闇熟其責賄多寡毫髮不能匿後 上亦稍稍聞之而世蕃以衰服不能入之嵩直所嵩所報札漸不如 上旨而齋詞亦稍倦時 上所居萬壽宮火而 大朝殿工方急嵩以煩費難之欲請上還大內則不敢乃請暫徙南城之 離□ 南城 英宗故稱 太上皇時所居也 上乃以問階階為規畫營萬壽宮甚詳且費省而力易 上大悅宮既成而所以褒擢階至厚嵩僅加祿百石不能敵矣自是 上有顧問不及嵩即及嵩不過齋祠事而巳嵩故與階郄懼而置酒要階入內使子孫家人羅拜之舉觴屬曰嵩旦夕死矣此曹唯公哺乳階謝不敢當而是時方士籃道行以乩得幸 上上故有所問密封使中官至乩所焚之不能答則咎中官穢不能格真仙中官乃與方士謀啟示而後焚之則所答具如□□□□□□□□□□中官所□者□焚而匿其真跡以偽封應 上一日問今天下何以不治對曰賢不竟用不肖不退耳則問誰為賢不肖曰賢者輔臣階尚書博不肖者嵩父子 上復問吾亦知嵩父子貪念其奉玄久且彼誠不肖上真胡以不 □□殛之答曰上真殛之則益用之者咎故弗殛也而以屬汝既答報袖以示御史鄒應龍會嵩等請考庶吉士而諸進士中有貸金於司禮監中貴錦者錦密以聞 上即日罷考應龍乃抗疏論嵩父子貪奸誤 國諸大罪十餘條 上以名捕世蕃及舞法行賄者皆下之詔獄而猶謂嵩小心忠慎壽 君愛國人所嫉惡其致仕去仍馳驛歲給祿米百石嵩猶為世蕃求解 上謂念若忠勤巳加優處又何以兇兒蛘牁C乃不敢復言獄上世蕃及其子鵠皆坐戍蝧`衛所家奴及隸人永年等坐絞當世蕃之用事吏部郎賄最重御史次之給事中又次之所以先御史者其巡按得盡收贖鍰鬻卿寺缺而給事中獨不能至吏部郎之始巳三千金而後遂至萬二千若項治元者竟就逮庾死詔獄其家亦破天下笑之世蕃迫則行十餘萬金於諸幸姬家猶能脅詗籃道行陰事下刑部獄侍郎葉鏜鄢懋卿誘使誣伏前偽狀而引徐階道行不聽論死而後得釋應龍以敢諫進通政司參議 上猶悔之且追思嵩贊玄勤誠欲退居西內專祈長生以示輔臣階等極言不可 上乃勒階等必贊玄如嵩乃可而謂嵩巳退其子巳伏罪敢有再言者同應龍俱斬中外洶洶虞嵩且復用而久之階益見信乃巳於是嵩之黨鏜懋卿萬寀何遷張雨唐汝楫王材及其t袁應樞先後以白簡革職而胡宗憲自浙直總督被逮尋釋之宗憲既得志首以書盡賄嵩父子金玉珍翫相繼半入其槖江南公私為之一空奢淫縱恣靡復風紀而其殲徐海執直功亦有足當者 上以其婁進白鹿白龜不忍罪也伊庶人之為王也以殘暴婁見糺臺使者迫則行十萬餘金於嵩得小緩至是使其校卒十餘輩造嵩家脅償金嵩置酒e之而好謂曰所云金十萬則無之僅得半耳而又半費請以二萬金償因盡以 上所賜金有印識者予之既去而聞於郡曰有江盜刧吾家二萬金去矣速掩之可獲也郡發卒追得金悉捕校卒下獄論死而世蕃之自戍所私歸益廣拓第舍又用金多為盜窺乃召募伎勇材力之士合數百人日夜擊刁斗自衛郡邑頗疑其跡而嵩故所養舍人子出外為非者推官郭諫臣受民間訟牒滿百帋輒封以與嵩嵩怒而卻之他臺使監司小有違言嵩輒呼具舟我且入京面奏以時恦喝而會前有賀 萬壽表得 溫旨及賞賚謂 上且當見憐因懇疏請移世蕃便地共養 上不許而報曰嚴嵩有一子侍巳恩待矣諫臣乃疏以聞巡江御史林潤遂露章劾世蕃與羅龍文表堿菗蠾h招納亡命有叛心龍文故世蕃客為通賄與同戍者也 詔即委潤捕世蕃龍文既至京潤因盡發其罪狀下三法司比擬俱依子罵父律斬 上不懌令更擬乃擬謀叛律而猶未及嵩 上令即棄之市而謂嵩畏子欺君大負恩眷并其諸孫見任文武職俱奪為編氓拘役籍其家黃金可三十萬餘兩白金二百萬餘兩他寶玉重器服翫所直又數百萬而知者尚恨其以緩故散匿不少臺臣乃益論戍萬寀鄢懋卿追其受寄金錢垂二十年不盡寀由選部郎至大理卿懋卿至刑部右侍郎皆世蕃腹心寀貪而懋卿尤恣橫其以都御史出覈鹺所經行兩畿齊晉河洛吳楚幾天下半皆挾世蕃父子叱靋極穻u令而下膝行蒲伏上食惟謹至以文錦被廁H白金 溺器妻妾隨行者錦五綵輿以民婦十二舁之即趙文華胡宗憲不能過也嵩死時寄食墓舍不能具棺槨亦無弔者時年八十有六
漢籍電子文獻資料庫-國朝獻徵錄 ,16卷 ,572-583
嚴嵩字惟中分宜人舉進士翰林編脩遷侍讀累官少師太子太師吏部尚書華盖殿大學士有鈐山堂集行於世 漢籍電子文獻資料庫-紀錄彙編 ,120卷 ,1136
嚴嵩
嚴嵩江西袁州分宜人弘治乙丑進士仕至少師太子太師吏部尚書華芛竣j學士詐偽百端貪酷萬狀結交內侍殺戮大臣乾兒門生布滿天下妖人術士引入禁中三十年來流毒華夷穸j今元惡巨奸罕與儔匹者也議者以 李林甫秦檜不啻過焉其子嚴世蕃起白徒官工部左侍郎助父肆虐欺君誤國 禍尤甚言官競劾嵩罷職世蕃充雷州衛軍後與羅龍文等怨望謀叛奉 聖旨這逆情你每既會問的確嚴世蕃羅龍文便會官角F盜用官銀財貨家產著各該廵按御史嚴拘的親兒男盡數追沒入官送部不許親識人等侵匿受寄違者即便拿問嚴嵩父子欺君大負恩眷并伊孫見任文武職官的都削職 民有司拘管當差餘黨逆邪盡行逐治毋致貽患其餘俱依擬行奏內不言逆本是何法制且不查究所云逆本者指賊嵩也積燄所及死灰餘燼猶能焚灼臺察之吻G當炎炎炙手之時乎有其君無其臣古人痛惜良不誣也廵按御史林 等抄沒江西家產雩其大綱嘉靖四十四年八月也
誥敕翰器等項共二百二十四件 金共一萬三千一百七十一兩六錢五分 純金器皿共三千一百八十五件重一萬一千零三十三兩三錢一分內有金海水龍壼五金龍耳圓杯二金龍盤三 金廂珠寶器皿共三百六十七件共重一千八百零二兩七錢二分內有龍盤鳳杯龍壼 鑲金器共二百五十三件內有金牌十二面金人三個共重四百零三兩九錢二分 連前各項金器三千八百五件共重一萬三千三百三十九兩九錢五分 金廂珠玉首飾共二十三副計二百八十四件共重四百四十八兩五錢一分內有S睛六顆祖母綠二件 金廂寶珠首飾共一百五十九副計一千八百零三件共重二千七百九十二兩二錢六分內有S睛二十顆有天上長庚人間壽域慶無窮壽永喜心字等名件 金玉珠寶頭篐圍髻共二十一條共重九十九兩六錢三分
 金玉珠寶等耳環耳墜耳塞共二百六十七雙內有S睛二顆共重一百四十九兩八錢三分 金廂珠玉寶石等項墜領墜胸禁步事件共六十二件共重一百七十九兩二錢六分 金廂珠玉寶簪共三百零九件共重九十二兩八錢四分 金玉廂嵌珠寶等鐲釧共一百零五件共重四百二十兩一錢 雜色金玉首飾內有美人夜遊玲瓏掩耳共七百七十六件共重九百四十九兩七錢六分 金廂珠玉寶石帽頂共三十五箇共重七十七兩一錢七分 金廂玉寶絛環二百八件共重一千一百一十三兩零九分內有海內英雄五龍翫月福壽康寧等名色S睛二十顆內墨S睛一顆員月大珠不計 金廂嵌珠寶絛鉤六十八件共重二百三十五兩七錢五分內S睛二顆 連前首飾等項共三千九百三十八件共重六千五百五十八兩二錢 通共淨金淨器皿首飾等項共重三萬二千九百六十九兩八錢 淨銀二百零一萬三千四百七十八兩九錢銀器皿共一千六百四十九件共重一萬三千三百五十七兩三錢五分內有滿池嬌銀山二座 銀嵌寶首餙事件六百二十八件重二百五十三兩八錢五分 連前銀器共計二千二百七十七件共重一萬三千六百一十一兩二錢 通共淨銀銀器共重二百二萬七千九十兩一錢
 玉器共八百五十七件共重三千五百二十九兩五錢內有漢始建國元年注水玉匜晉永和鎮宅世寶紫玉杯永和鎮宅世寶玉盤紫玉墨玉碧玉黃玉荒玉花玉等名番字玉板一片重一十三兩七錢千巖兢秀玉山一座重一十三兩二錢 玉帶二百零二件 金廂玳瑁犀角瑪瑙銀 珠鈿牙香等帶共一百二十四條 金摺絲帶環等項共三十三條內S睛二顆 金廂珠王岙母犀象玳瑁器皿共五百六十三件共重一千三百三十一兩七錢 金銀廂牙筯二千六百八十二雙 金廂雙龍龍卵壼一把鍍金雙龍龍卵壼一把金廂龍卵酒瓮二箇連座未廂龍卵一枚共龍卵五箇 珍珠冠頭篐等項內有五鳳三鳳等冠共六十三頂件共重三百六兩三錢 珍珠寶石琥珀共重二百六十兩五錢 珊瑚犀角象牙等項共六十九件內有大學士司丞牙牌二面除珠不計件
 珍奇玩器珠寶水晶珊瑚玻宋蕙磠窑柴窑嘉峪石斗龍鬚席西洋席共三千五百五十六件副雙 象牙籤八十五根 洪熙宣德古溂水熊膽空青薔薇露共十三罐盒 礦砂三百八十五兩 硃砂二百五十斤六兩 檀沉降速等香二百九十一根重五千五十八斤十兩 奇南香三塊 沉香山四座 織金菄 共一千一百五十一匹內有大紅菄嶀迨鷇鹿s過肩叚二匹 絹七百四十三匹 羅六百四十七匹 紗一千一百四十七匹 紬八百一十四疋改機二百七十四匹 絨五百九十一匹內有西洋鐵色褐六匹 錦二百一十四匹內宋綿一百一十七匹 綾一十一匹 瑣幅一百六匹零一叚 葛五十七匹 布五百七十六匹內有西洋紅白棉布巳上共一萬四千三百三十一匹零一叚 織金菄嶁k女衣服 絹羅紗紬改機絨宋錦葛貂裘絲布灑線共一千三百零四件 絲綿四百八十七斤 刻絲畫補四十副件 金銀鉸扇二萬七千三百零八把
 古今名琴五十四張內有月下水玉琴咸通之寶清廟之音響泉霜鍾清流激玉玉壼r蒼龍噴玉一天秋萬壑松秋澗泉雪夜鍾玉琮琤寒玉秋月春雪調古r泉垂月松風鳴雷震殿九霄鳴珮流水高山寒江落鴈等名大理石古銅琴 古硯一十六方內有未央宮瓦研銅雀瓦研唐天策府研貞觀上苑研蘇東坡天成研宣和殿研文文山研 都丞文具六副 屏風圍屏一百零八座架 大理石螺鈿玳瑁H一十七張 古銅器一千一百二十七件重六千九百九十四斤零二兩 銅錢九千四百七十五文 鈔二綑 古今書籍八十八部二千六百一十三本 石刻法帖墨蹟三百五十八冊軸
 古今名畫刻絲納紗紙織金繡手卷冊葉共三千二百零一軸內有唐九成宮避暑圖阿房宮圖宋周文矩學士文會圖金谷園圖唐閻文本職貢圖杏壇圖越王宮殿圖宋張擇端清明上河圖西湖春曉圖南屏晚鐘圖劉松源西湖圖 變價紬絹布匹二萬七千二百八十三匹共估價一萬五千零四十七兩六錢 變價男女衣裘一萬七千四十一件共估價銀六千二百五兩零七分 變價扇柄二百八十四把共估價銀八兩六錢四分 變價銅錫器二項共估價銀二百七十九兩五錢五分 變價螺鈿石H六百四十張共估價銀二千一百二十七兩八錢五分 變價帳幔被褥共二萬二千四百二十七件雙副共估價銀二千二百四十八兩二錢
 轎三十五乘共銀七十兩 卓椅櫥櫃七千四百二十四件共銀一千四百五兩 盤盒家火九萬四千九百二十六件把雙 瓦蠟膠藤通估價銀一千二百三十五兩九錢五分 樂器神龕共四百二十零件估銀二十兩八錢四分 兵器三百四十一件 變價第宅房屋共六千七百四間所共價銀八萬六千三百五十兩 變價田地山塘約三萬餘畝共價銀四萬四千四百九十三兩四錢六分七釐二毫 變價船板稻穀馬牛等畜共銀二千七百八十七兩六錢八分 通計淨銀并器皿首餙與變賣寄借銀二百三十四萬二千七百三十一兩七錢七分七釐二毫 續追金七十四兩七錢九分 續追銀一萬三千九百兩八錢九分二釐 續追金玉器物共二百一十三件副 又硃砂八十兩 檀速香二百八十四根 中書牙牌一面 續追變價物件共估銀八百四十四兩四錢四分 連淨銀銀器共一萬六千五百一十六兩二釐連先報通共銀二百三十五萬九千二百四十七兩七錢七分九釐二毫
又直隸廵按御史孫丕揚抄沒嚴嵩北京家產
五綵金龍羅叚等一千六百七十九匹 金四百八十三兩二錢 金珠寶首餙六百五十件重六百三十四兩 金廂瑪瑙象牙金玉寶帶四十七條 銀一萬二千六百五兩 珍珠寶石二十四兩五錢 玉石犀角珊瑚象牙器皿三百三十斤 降真等香一千五百三十斤 牙笏三十七根 牙牌三面 牙筯四百三十一雙 圖書古畫三千六百五部軸織金菄嶆蝒A翠物二百一十三箱 房屋共一千七百餘間所內有雕刻香十間 金綵銅錫器皿共五千五百餘件 地一百五十餘所畝 寄出銀三千八百餘兩
傳聞二處所抄不及十四五穻皜鴾_權要者十二三頓寄于親戚者十三四郿塢久營兔窟多術安能根連株拔風翦霆滅如我 高皇帝藉沒胡藍二黨時邪其籍中龍卵S睛諸奇貨皆得之仇鸞海上將領并賊汪直求和易者越王宮殿圖乃仁和丁氏物文會等圖乃錢塘洪氏物皆總督胡公以數百金轉易者清明上河圖乃蘇州陸氏物以千二百金購之纔得其贗本卒破數十家其禍皆成于王彪湯九張四輩可謂尤物害民也嵩賊生辰總督諸公皆以紫金鐫為文字綴以錦綺以珍珠為纓絡以珊瑚為闌杆雜以寶石襲以香藥網羅圍繞綵繡燦爛眩目駭人以供一時之翫以悅奸臣之心罪不容誅矣
又聞有八寶溺器金絲幃帳及違禁諸異具先巳毀滅而嵩當斥逐時身負奇珍狼倉道路為人搜奪卒至乞食殞軀世蕃又縱姬妾宣媱以繁蔭襲飭美人隊伍以代樗蒱其孫嚴紹庚嚴鵠等嘗對人言一年儘費二萬金尚苦多藏無可用處于是競相窮奢極慾鬼殛神號而禍敗立至矣所恨者不父子祖孫駢斬藁街以為天下後世快耳論者又曰若并其t媍之家及鄢懋卿諸黨而盡發之則所得又當百十此也足國裕邊斯亦良策又何必丈量疆土加賦困民也哉
漢籍電子文獻資料庫-紀錄彙編.留青日札摘抄四 ,190卷 ,1981-1985
嚴嵩字惟中號介溪分宜人弘治十八年進士官至武英殿大學士
六必居三字扁相傳為嚴嵩書端正秀勁不類其人
翰林院清祕堂扁世亦傳為嚴嵩所書此與六必居三字皆清嚴古逸絕不類其為人元秀容詩心畫心聲總失真誠有見之言也嵩在當時既以文藝邀譽而翰墨之工亦復不減二蔡故弇州樂府變中特著孔雀雖有毒不能掩文章二語以寓詩史直筆予又見明季馬士英阮大鉞手跡其書畫皆不失法度而欽定佩文齋明書家傳並削而不載世有元惡巨憝其罪惡遠浮三奸而猶以翰墨自喜者亦庶乎可以自返矣
漢籍電子文獻資料庫-遼海叢書.皇清書史附錄 ,1696
嚴閣老
嵩江西袁州府分宜人世廟初見璁言等以言禮驟貴乃主興獻帝稱宗祔廟議遂隆眷遇自學詩宗茂斥繼盛鏡死時來翀傳策戍而朝野兢兢搖手以言為諱嵩又專伺上意巧為迎合結諸奄人微伺大內動靜密白之朝夕數十至嵩隨其巨細裹金錢勞之諸奄人德嵩由是上之寢溲食息皆得預聞而為之地矣上好元祀言者紛紛嵩獨從臾之屢撰青詞供奉壇殿上賜以香葉巾輭帛履從諸貴人拜起嵩唯唯不敢違以故寵眷不衰殺僇大臣賄賂山積乾兒門生布滿天下妖士術人引入禁中子世蕃以父任歷官工部左侍郎貪恣狠愎無所不至以中書舍人羅龍文為心膂廝養嚴年為羽翼鬻官剝民肆行無忌上亦微知之念嵩不發會有術者藍道行以乩仙術進上事必咨之一日命中使持片楮焚於鼎密書云世蕃惡毒上帝何不殛之道行潛匿御札以別楮焚之詭作仙筆報云世蕃罪惡貫盈固宜殛之以在輦轂下恐震驚皇帝欲俟外遣僇為虀粉耳上心益動亟欲遣逐而無由會有御史鄒應龍疏劾世蕃憑藉父勢專利無厭私擅爵賞廣致賂遺并及其子鵠鴻家奴年中書龍文年即士大夫競事媚奉號曰鶴山先生者也得旨罷嵩任世蕃等戍邊遠年錮於獄既而世蕃龍文怨望謀逆為巡江御史林潤疏劾上曰逆情既的世蕃龍文即時處斬其盜用官銀財貨家產盡沒入官嚴嵩畏子欺君大負恩眷併伊孫見任文武職官俱削籍為民當役嵩既被逐身負奇珍踉蹌道路為人搜奪親戚友生不敢收視栖宿養濟院乞食不得饑餓以死巡按御史林潤等抄沒江西家產略載其大綱
嘉靖四十四年八月也誥敕翰器等項共二百四十 □件金共一萬三千一百七十一兩六錢五分純金器皿共三千一百八十五件重一萬一千零三十三兩三錢一分內有金海水龍壺五金龍耳圓杯二金龍盤三金鑲珠寶器皿共三百六十七件共重一千八百零二兩七錢二分內有龍盤鳳杯龍壺壞金器共二百五十三件內有金牌十二面金人三箇共重四百零三兩九錢二分連前各項金器三千八百五件共重一萬三千二百三十九兩九錢五分金鑲珠玉首飾共二十三副計二百八十四件共重四百四十八兩五錢一分內有S睛六顆祖母祿二件金鑲珠寶首飾共一百五十九副計一千八百零三件共重二千七百九十二兩二錢六分內有S睛二十顆有天上長庚人間壽域慶無窮壽永喜心字等名件金玉珠寶頭 圍髻共二十一條共重九十九兩六錢三分金玉珠寶等耳環耳墜耳塞共二百六十七雙內有S睛二顆共重一百四十九兩八錢三分金鑲珠玉寶石等項墜領墜胸禁步事件共六十二件共重一百七十九兩二錢六分金鑲珠玉寶簪共三百零九件共重九十四兩八錢四分金玉鑲嵌珠寶等鐲釧共一百零五件共重四百二十兩一錢雜色金玉首飾內有美人夜遊玲瓏掩耳共七百七十六件共重九百四十九兩七錢六分金鑲珠玉寶石帽頂共三十五箇共重七十七兩一錢七分金鑲玉寶絛環二百八件一千一百一十三兩零九分內有海內英雄五龍玩月福壽康寧等名色S睛二十顆內墨S睛一顆員月大珠不計金鑲嵌珠寶絛鉤六十八件共重二百三十五兩七錢五分內S睛二顆連前首飾等項共三千九百三十八件共重六千五百五十八兩二錢通共淨金淨器皿首飾等項共重□萬二千九百六十九兩八錢淨銀二百零一萬三千四百七十八兩九錢銀器皿共一千六百四十九件共重一萬三千三百五十七兩三錢五分內有滿池嬌銀山二座銀嵌寶首飾事件六百二十八件重二百五十三兩八錢五分連前銀器共計二千二百七十七件共重一萬三千六百一十一兩二錢通共淨銀銀器共重二百二萬七千九十兩一錢
玉器共八百五十七件共重三千五百二十九兩五錢內有漢始建國元年注水玉匜晉永和鎮宅世寶紫玉杯永和鎮宅世寶玉盤紫玉墨玉碧玉黃玉荒玉花玉等名番字玉板一片重一十三兩七錢千巖競秀玉山一座重一十三兩二錢玉帶二百零二件金鑲玳瑁犀角瑪瑙銀王岙母珠鈿牙香等帶共一百二十四條金摺絲帶環等項共三十三條內S睛二顆金鑲珠王岙母犀象玳瑁器皿共五百六十三件共重一千三百三十一兩七錢金銀鑲牙筋二千六百八十二雙金鑲雙龍龍卵壺一把鍍金雙龍龍卵壺一把金鑲龍卵酒瓮二個連座未鑲龍卵一枚共龍卵五個珍珠冠頭箍等項內有五鳳三鳳冠共六十三頂件共重三百六兩三錢珍珠琥珀寶石共重二百六十兩五錢珊瑚犀角象牙等項共六十九件內有大學士司丞牙牌二面除珠不計件珍奇玩器珠寶水晶珊瑚玻璃瑪瑙哥窰柴窰嘉峪石斗龍鬚席西洋席共三千五百五十六件副雙象牙籤八十五根洪熙宣德古 水熊膽空青薔薇露共十三罐盒礦砂三百八十五兩硃砂二百五十斤六兩檀沈降速等香二百九十一根重五千五十八斤十兩奇南香三塊沈香山四座織金菄嶈q共一千一百五十一匹內有大紅菄嶀迨鷇鹿s過肩段二匹絹七百四十三匹羅六百四十七匹紗一千一百四十七匹紬八百一十四匹改機二百七十四匹絨五百九十一匹內有西洋鐵色褐六匹錦二百一十四匹內宋錦一百一十七匹綾一十一匹瑣幅一百六匹零一段葛五十七匹布五百七十六匹內有西洋紅白棉布已上共一萬四千三百三十一匹零一段織金菄嶁k女衣服段絹羅紗紬改機絨宋錦葛貂裘絲布洒線共一千三百零四件絲綿四百八十七斤刻絲畫補四十副件
金銀鉸扇二萬七千三百零八把古今名琴五十四張內有月下水玉琴咸通之寶清廟之音響泉霜鐘清流激玉玉壺冰蒼龍噴玉一天秋萬壑松秋澗泉雪夜鍾玉琮琤寒玉秋月春雪調古冰泉垂月松風鳴雷震殿九霄鳴珮流水高山寒江落鴈等名大理石古銅琴古硯一十六方內有未央宮瓦研銅雀瓦研唐天策府研貞觀上苑研蘇東坡天成研宣和殿研文文山研都丞文具六副屏風圍屏一百零八座架大理石螺鈿玳瑁H一十七張古銅器一千一百二十七件重六千九百九十四斤零二兩銅錢九千四百七十五文鈔二綑古今書籍八十八部二千六百一十三本石刻法帖墨蹟三百五十八冊軸古今名畫刻絲納紗紙織金繡手卷冊葉共三千二百零一軸內有唐九成宮避暑圖阿房宮圖宋周文矩學士文會圖金谷園圖唐閻立本職貢圖杏壇圖越王宮殿圖宋張擇端清明上河圖西湖春曉圖南屏晚鐘圖劉松源西湖圖變價紬絹布匹二萬七千二百八十三匹共估價一萬五千零四十七兩六錢變價男女衣裘一萬七千四十一件共估價銀六千二百五兩零七分變價扇柄二百八十四把共估價銀八兩六錢四分變價銅錫器二項共估價銀二百七十九兩五錢五分變價螺鈿石H六百四十張共估價銀二千一百二十七兩八錢五分變價帳幔被褥共二萬二千四百二十七雙副共估價銀二千二百四十八兩二錢輸三十五乘共銀七十兩卓椅廚櫃七千四百二十四件共銀一千四百五兩盤盒家火九萬四千九百二十六件把雙瓦蠟膠藤通估銀一千二百三十五兩九錢五分樂器神龕共四百二十零件估銀二十兩八錢四分兵器三百四十一件變價第宅房屋共六千七百四間所共價銀八萬六千三百五十兩變價田地山塘約三萬餘畝共價銀四萬四千四百九十三兩四錢六分七釐二毫變價船板稻穀馬牛等畜共銀二千七百八十七兩六錢八分通計淨銀并器皿首飾與變賣寄借銀二百三十四萬二千七百三十一兩七錢七分七釐二毫續追金七十四兩七錢九分續追銀一萬三千九百兩八錢九分二釐續追金玉器物共二百一十三件副又硃砂八十兩檀速香二百八十四根中書牙牌一面續追變價物件共估銀八百四十四兩四錢四分連淨銀銀器共一萬六千五百一十六兩二釐連先報通共銀二百三十五萬九千二百四十七兩七錢七分九釐二毫
又直隸巡按御史孫丕揚抄沒嚴嵩北京家產五爪金龍羅段等一千六百七十九匹金四百八十三兩二錢金珠寶首飾六百五十件重六百三十四兩金鑲瑪瑙象牙金玉寶帶四十七條銀一萬二千六百五兩珍珠寶石二十四兩五錢玉石犀角珊瑚象牙器皿三百三十斤降真等香一千五百三十斤牙笏三十七根牙牌三面牙筯四百三十一雙圖書古畫三千六百五部軸織金菄嶆蝒A翠物二百一十三箱房屋共一千七百餘間所內有雕刻香十間金綵銅錫器皿共五千五百餘件地一百五十餘所畝寄出銀三千八百餘兩
漢籍電子文獻資料庫-花當閣叢談 ,2卷 ,554-559
分宜逸事
分宜相在位一士人候門久不得見因求空地溲溺一僮兒見之即提其耳大詬士人遜謝求解識者走視之則一寺卿也又一監司求見世蕃彷徨移時一蒼頭方坐便房令人理髮監司求為一通蒼頭不應監司以十金奉之蒼頭即擲於鑷工以示不屑其人駭懼謀之相知益金若干以進蒼頭方首肯令得一見其所奉世蕃 父子者又不知幾何矣
東樓狎黠善以數御物一日與客坐適有餘氣客即拂鼻問何異香東樓佯驚曰失氣不臭者病在臟腑吾其殆矣以釣客語客少頃又拂鼻曰卻也微有氣息東樓大笑以告所親穸蝏握坐]
漢籍電子文獻資料庫-花當閣叢談 ,2卷 ,556
嚴分宜
余邑先達曹野塘公忠中成化丁未進士,弘治初,出宰分宜。時閣老嚴介谿嵩方成童,曹公識而拔之,且喜其與子弘同庚,遂令同治舉業,宿食官舍。偶見嚴所握扇有魚游景,搆對語試之云:「畫扇畫魚魚躍浪,扇動魚游不移刻。」對以「繡鞋繡鳳鳳穿花,鞋行鳳舞又一夕。」思家口占曰:「關山千里,鄉心一夜,雨絲絲。」即應曰:「帝闕九重,聖壽萬年,天蕩蕩。」如此類甚眾。弘後亦中正德丁丑進士,號方湖。嚴約講兄弟禮,命子世蕃與方湖諸子駒輩不得越齒而坐。柄政時,欲官白谷駒、雲亭駕為中書舍人,二君時時飲於相府,見世蕃與給事中無錫某者夜飲,強灌之,給事膝行以受。又故置罰爵於其背,不容起。二君怒而斥世蕃,於是拂衣歸,得不及嚴氏黨禍云。駒與余善,道其詳。
漢籍電子文獻資料庫-戒庵老人漫筆 ,5卷 ,171
南宮奏議
著者明人,孝宗弘治十八年(15 05)進士。世宗嘉靖七年(1528)任禮部右侍郎,後遷吏部左侍郎,進南京禮部尚書,改吏部,加太子太保。二十一年(1542)拜武英殿大學士,入直文淵閣,仍掌禮部事。後專直西苑,加太子太傅、太子太師,居首輔。嵩恃寵攬權,貪賄賂,凡直陳時政者皆斥戮之。子世蕃為太常寺卿,父子濟惡,為御史鄒應龍劾,帝令歸,籍其家。
漢籍電子文獻資料庫-中國法制史書目 ,第5篇 ,1066
傅維麟撰
嚴嵩傳
嚴嵩字惟中…
明書列傳 ,2冊149卷 ,461-476
王鴻緒等撰
嚴嵩字惟中…
明史稿列傳 ,3冊 ,629
雷禮纂輯
殿閣大學士行實
嚴嵩字惟中…
國朝列卿紀 ,2冊13卷 ,31-51
雷禮纂輯
南京翰林院學士附署印行實
嚴嵩字惟中江西分宜人弘治乙丑進士正德十六年以侍講學士署院事詳內閣
國朝列卿紀 ,2冊22卷 ,499
雷禮纂輯
南京禮部尚書行實
嚴嵩江西分宜人弘治乙丑進士嘉靖十一年任詳內閣
國朝列卿紀 ,4冊42卷 ,67
雷禮纂輯
禮部尚書行實
嚴嵩字維中江西分宜人弘治己丑進士嘉靖十六年任二十一年入閣詳內閣
國朝列卿紀 ,3冊41卷 ,871
雷禮纂輯
禮部左右侍郎行實
嚴嵩見尚書嘉靖七年右八年左十年陞吏部左
國朝列卿紀 ,4冊44卷 ,224
雷禮纂輯
國子監祭酒行實
嚴嵩字惟中…
國朝列卿紀 ,9冊159卷 ,771
張萱撰
科場
禮部尚書嚴嵩…
西園聞見錄 ,5冊44卷 ,346
何喬遠輯
臣林雜記
嚴嵩者分宜…
名山藏列傳 ,5冊 ,317-324
王世貞撰
嚴嵩
嚴嵩字惟中…
名卿績紀 ,4卷 ,293-338
李紹文撰
嚴介溪邀顧…
皇明世說新語 ,26
李紹文撰
嚴嵩號介溪亦稱分宜亦稱相嵩
皇明世說新語 ,7卷 ,417-418
李紹文撰
嚴介溪語徐…
皇明世說新語 ,7卷 ,422
李紹文撰
夏言後嚴嵩…
皇明世說新語 ,7卷 ,422
李紹文撰
分宜罷歸延…
皇明世說新語 ,8卷 ,478
王兆雲輯
夏公謹 嚴惟中
嚴嵩字惟中…
皇明詞林人物考 ,6卷 ,87-88
顧起綸撰
嚴相公惟中…
皇明詞林人物考等三種-國雅品 ,156
錢謙益撰錢陸燦編
嚴少師嵩
嵩字惟中分…
列朝詩集小傳 ,575-576
朱竹垞著姚柳依編
嚴少師嵩
嚴嵩字惟中…
靜志居詩話 ,32-33
朱竹垞著姚柳依編
嚴嵩字惟中…
靜志居詩話 ,9卷 ,794-797
查繼佐撰
嚴嵩子世蕃
嚴嵩別號介…
罪惟錄列傳 ,2冊30卷 ,758-760
嚴嵩(1480-1567),明江西分宜人,字惟中,號介溪。弘治十八年進士,授編修。移疾歸,結交名流,讀書鈐山十年,以詩文獲盛名。還朝,進侍講。世宗時累官為禮部尚書,以佞悅當上意,撰青詞獨能稱旨。嘉靖二十一年任武英殿大學士,入直文淵閣。二十三年,代翟鑾為首輔。累加至華蓋殿大學士、太子太師。嵩一意媚上,竊權罔利,與子世蕃父子濟惡,橫行公卿間。構殺夏言、曾銑、張經等,治劾己者楊繼盛等至死,引黨羽趙文華、鄢懋卿等居要地,專政二十年之久。後帝漸厭其橫。四十一年,徐階所親御史鄒應龍抗疏極論世蕃不法狀,嵩因而罷官。後又因御史林潤劾其家居不法事,革職為民,寄食墓舍而死。有《鈐山堂集》。 中國歷代人名大辭典 ,815
出身:弘治14年江西鄉試第十六名舉人 ; 弘治18年二甲第二名進士
履歷:
職銜任期出處
翰林院庶吉士弘治18年-正德2年明實錄:孝宗實錄 ,222卷 ,4207
翰林院編修正德2年-正德?年明實錄:武宗實錄 ,31卷 ,770
移疾歸正德?年-正德11年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
編修正德11年-正德[16]年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
副使正德13年-正德?年明實錄:武宗實錄 ,163卷 ,3130
侍講學士正德16年-?國朝列卿紀 ,9冊159卷 ,771
南京翰林院侍讀正德16年-嘉靖4年明實錄:武宗實錄 ,163卷 ,3130
署南京翰林院事正德16年-嘉靖4年明史稿列傳 ,3冊 ,629
國子監祭酒嘉靖4年-嘉靖7年明實錄:世宗實錄 ,51卷 ,1277
禮部右侍郎嘉靖7年-嘉靖8年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
禮部左侍郎嘉靖8年-嘉靖10年明實錄:世宗實錄 ,104卷 ,2470
吏部左侍郎嘉靖10年-嘉靖11年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
南京禮部尚書嘉靖11年-嘉靖12年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
南京吏部尚書嘉靖12年-嘉靖15年明實錄:世宗實錄 ,151卷 ,3447
史舘経理嘉靖[15]年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,195卷 ,4135
禮部尚書嘉靖15年-嘉靖23年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
翰林院學士(兼)嘉靖15年-嘉靖?年國朝列卿紀 ,2冊13卷 ,31
掌部事嘉靖15年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7914
副使嘉靖17年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,242卷 ,4396
太子太保嘉靖18年-嘉靖19年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
少保嘉靖19年-嘉靖[23]年明實錄:世宗實錄 ,239卷 ,4855
太子太保(少保兼)嘉靖19年-嘉靖[23]年明實錄:世宗實錄 ,239卷 ,4855
武英殿大學士嘉靖21年-嘉靖?年明史稿列傳 ,3冊 ,629
入直文淵閣嘉靖21年-嘉靖?年明史稿列傳 ,3冊 ,629
仍掌禮部事嘉靖21年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
太子太傅(兼)嘉靖23年-嘉靖[23]年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
吏部尚書嘉靖23年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
謹身殿大學士嘉靖23年-嘉靖26年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
少傅嘉靖23年-嘉靖24年明實錄:世宗實錄 ,293卷 ,5610
少師嘉靖24年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,395卷 ,6949
太子太師(少師兼)嘉靖24年-嘉靖?年明實錄:世宗實錄 ,395卷 ,6949
特進嘉靖?年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
華蓋殿大學士嘉靖26年-嘉靖41年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7915
讀卷官嘉靖35年明實錄:世宗實錄 ,433卷 ,7468
讀卷官嘉靖38年明實錄:世宗實錄 ,470卷 ,7898
致仕嘉靖41年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7919
黜為民嘉靖?年-漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7919
著述:慶雲賦; 大禮告成頌 ; 奏對錄; 嘉靖奏對錄 [12][13]卷; 南宮奏議 30卷; 南宮疏略 8卷; 南還稿 1卷; 振秀集 2卷; 歷官表奏 16卷; 明太學題名碑 ; 明孔子六十二代衍聖公孔貞幹墓表; 袁州府志; 直廬稿 ; 鈐山堂集 35卷; 鈐山堂詩鈔 2卷; 贈特進榮祿大夫柱國昌化伯邵公神道碑 ; 特進榮祿大夫柱國安平侯謚榮靖方公墓誌銘; 特進光祿大夫柱國太傅兼太子太傅駙馬都尉掌宗人府事京山侯左柱國謚榮恭崔公神道碑 ; 衍聖公孔聞韶墓誌銘; 明故光祿大夫柱國少保兼太子太保吏部崩書謹身殿大學士贈太保謚文簡毛公紀神道碑 ; 光祿大夫柱國少保兼太子太傅禮部尚書武英殿大學士贈太保謚文康顧公鼎臣神道碑 ; 資政大夫禮部尚書兼翰林院學士掌詹事府事贈太子太保謚文恪溫公仁和墓誌銘; 吏部尚書致仕贈太子太保謚文莊羅公欽順神道碑 ; 吏部右侍郎王公道神道碑 ; 榮祿大夫太子少保禮部尚書掌通政使司事贈太子太保謚莊簡李公浩墓誌銘; 資德大夫正治上卿太子少保兵部尚書東渚陳公經神道碑 ; 正議大夫資治尹南京兵部左侍郎贈工□□ 書婺源潘公旦神道碑 ; □故光祿大夫柱國太子太保刑部尚書張□ 子麟墓誌銘; 資政大夫刑部尚書贈太子少保謚襄簡高公友璣墓誌銘; 資政大夫刑部尚書太子太保諡康敏趙公鑑墓誌銘; 資政大夫□□□□都御史贈太子少保吏部尚書□□□□公景神道碑 ; 兵部尚書兼都察院右副都御史贈太子太保謚襄毅潘公神道碑采木; 正議大夫資治尹兵部左侍郎兼都察院右副都御史贈工部尚書潘公旦神道碑總督; 通議大夫都察院右副都御史高公琬墓志銘; 通議大夫都察院右副都御史吳公瀚墓志銘; 嘉議大夫南京都察院右副都御史趙公載神道碑 ; 南京大理寺卿傅公習墓志銘; 南京大理寺卿信陽孟公洋墓志銘; 光祿寺卿陳公煥神道碑 ; 浙江布政司參議徐君t墓志銘; 浙江參議符公觀墓志銘; 江西左布政邢公珣墓志銘; 廣西左布政使陳公奎墓表; 明堂秋享大禮議; 嘉靖袁州府志 20卷/嚴嵩修;李德甫增修
關連:嚴璉(曾祖); 嚴廷獻(祖); 嚴淮(父); 嚴嶽(弟); 薛蕙(同年) ; 湛若水(同年) ; 曹弘(同年) ; 嚴世蕃(子) ; 趙文華(義子) ; 嚴鵠(孫) ; 嚴鴻(孫) ; 嚴效忠(孫) ; 嚴紹慶(孫) ; 嚴紹庭(孫) ; 嚴紹庠(孫) ; 嚴年(家僮); 羅龍文(家僮)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 42 筆
系統號:No15659
權威號:015659
姓名:(明)嚴世蕃
中曆生卒:?-嘉靖44年
西曆生卒:?-1565
異名:
異名出處
(號)東樓漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7920
(樓名)聽雨樓漢籍電子文獻資料庫-清稗類鈔.園林類 ,229
(漢語拼音)Yan Shifan 
籍貫:江西承宣布政使司-袁州府-分宜縣 (今名:江西省分宜縣南(114.6,27.8)) GIS
傳略:
引文出處
世蕃,短項肥體,眇一目,由父任入仕。以築京師外城勞,由太常卿進工部左侍郎,仍 掌尚寶司事。剽悍陰賊,席父寵,招權利無厭。然頗通國典,曉暢時務。嘗謂天下才,惟己 與陸炳、楊博為三。炳死,益自負。嵩耄昏,且旦夕直西內,諸司白事,輒曰:「以質東樓。」 東樓,世蕃別號也。朝事一委世蕃,九卿以下浹日不得見,或停至暮而遣之。士大夫側目 屏息,不肖者奔走其門,筐篚相望於道。世蕃熟諳中外官饒瘠險易,責賄多寡,毫髮不能 匿。其治第京師,連三四坊,堰水為塘數十畝,羅珍禽奇樹其中,日擁賓客縱倡樂,雖大僚 或父執,虐之酒,不困不已。居母喪亦然。好古尊彝、奇器、書畫,趙文華、鄢懋卿、胡宗憲 之屬,所到輒輦致之,或索之富人,必得然後已。被應龍劾戍雷州,未至而返,益大治園亭。 其監工奴見袁州推官郭諫臣,不為起。
御史林潤嘗劾懋卿,懼相報,因與諫臣謀發其罪,且及冤殺楊繼盛、沈鍊狀。世蕃喜, 謂其黨曰:「無恐,獄且解。」法司黃光昇等以讞詞白徐階,階曰:「諸公欲生之乎?」僉曰: 「必欲死之。」曰:「若是,適所以生之也。夫楊、沈之獄,嵩皆巧取上旨。今顯及之,是彰上 過也。必如是,諸君且不測,嚴公子騎款段出都門矣。」為手削其草,獨按龍文與汪直姻舊, 為交通賄世蕃乞官。世蕃用彭孔言,以南昌倉地有王氣,取以治第,制擬王者。又結宗人典楧陰伺非常,多聚亡命。龍文又招直餘黨五百人,謀為世蕃外投日本,先所發遣世蕃班 頭牛信,亦自山海衞棄伍北走,誘致外兵,共相響應。即日令光昇等疾書奏之。世蕃聞,詫 曰:「死矣。」遂斬於市。籍其家,黃金可三萬餘兩,白金二百萬餘兩,他珍寶服玩所直又數 百萬。
漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7920-7921
嚴東樓
嚴分宜敗後。乃子世蕃。從粵東之雷州戍所私歸。偕其密友羅小華 龍文游樂於家園。廣募壯士。以衛金穴。物情甚駭。其舍人子。更多不法。民不能堪。訴之有司。不敢逮治。袁州推官鄭諫臣者。稍為申理。輒罹其詬詈。且有入奏之語。鄭乃與上巡江御史林潤謀。直以聞之朝。謂世蕃招集勁勇。圖不軌。且與龍文日夜詛上。時世宗方在齋宮祈長年。見疏大怒。直批就著林潤拿來京。疏下時林已自差歸署。而先大父為儀郎。同鄉孫簡肅在南臺掌憲。素相知。偶謁之。乃密告曰。昨三更林御史警門而入。出劾世蕃疏相示。即統兵星馳入江右矣。南中尚未有知者。而蕃子紹庭。尚在錦衣。已先 得報之。即偕龍文南返戍所。甫至雷州。林追兵躡至就縛。龍文至梧州得之。至都用叛臣法。與龍文俱死西市。林以告逆功。陞光祿少卿。尋以都御史撫江南。未幾病。見世蕃為祟。如田蚡叩頭狀。竟卒。按此獄。實出華亭相公意。世蕃不能為厲於平津。而但求償於發難之臺臣。蓋徐之福祚。時正未艾也。○初徐華亭為分宜所猜防。乃以長君太常璠次女。字世蕃所愛幼子。分宜大喜。坦然不復疑。及世蕃逮至將就法。則此女及笄矣。太常晨謁乃翁。色怒不言。偵知其意。遂酖其女以報。華亭辴然頷之。不浹日而世蕃赴市矣。世蕃肥白如瓠。但短而無項。善相者。云是豬形。法當受屠。○羅小華故徽州人。有才慧。因為世蕃入幕客。入制敕房為中書。凡通賄皆屬其道地。因致巨富。後亦同嚴籍沒。其子名六一者。林劾其通倭。詔下捕之。因逃去。後赦還。尚不敢名龍文子。改姓名為王延年。從楚中吳明卿先生學詩。侍游吳越間。以鬻骨董自給。有父風。
漢籍電子文獻資料庫-萬曆野獲編 ,8卷 ,213-214
故閣臣分宜以贓敗其子世蕃播惡尤甚刑之西市人心大快余在都城及見也分宜有姪招之入京其人清修特立不預外事居常布衣自適不為文綺動心時罵世蕃曰看汝覆宗殺身後籍世蕃家其地方人眷愛保護秋毫不損善惡之報天道豈云哉 漢籍電子文獻資料庫-見聞雜記 ,2卷 ,139
分宜柄國子世蕃熾惡延吾潯上紀明齋濂訓其子舘賓二三載而紀亦未嘗不通賓客卻以禮義自閑嚴氏敗分毫無累無議可謂士之善守其身者乎 漢籍電子文獻資料庫-見聞雜記 ,8卷 ,652
嘉靖間嚴世蕃倚父當國鬻爵賣官受誅宜矣然當時門路不雜今雜出矣清濁分明今混淆矣不但君子難做連小人也不好做得奈之何○或有問于趙山人曰墨吏狀若何山人曰不忍言不忍言譬如娼家一般然當時也存些廉恥掩房避人如今徑在大路上清天白日滛媾全不怕人看見何世道不幸至此竊恐天心厭亂國家或有不可測之禍奈之何 漢籍電子文獻資料庫-見聞雜記 ,8卷 ,652
嚴東樓
嚴分宜敗後。乃子世蕃。從粵東之雷州戍所私歸。偕其密友羅小華游樂於家園。廣募壯士。以衛金穴。物情甚駭。其舍人子。更多不法。民不能堪。訴之有司。不敢逮治。袁州推官鄭諫臣者。稍為申理。輒罹其詬詈。且有入奏之語。鄭乃與上巡江御史林潤謀。直以聞之朝。謂世蕃招集勁勇。圖不軌。且與龍文日夜詛上。時世宗方在齋宮祈長年。見疏大怒。直批就著林潤拿來京。疏下時林已自差歸署。而先大父為儀郎。同鄉孫簡肅在南臺掌憲。素相知。偶謁之。乃密告曰。昨三更林御史警門而入。出劾世蕃疏相示。即統兵星馳入江右矣。南中尚未有知者。而蕃子紹庭。尚在錦衣。已先得報之。即偕龍文南返戍所。甫至雷州。林追兵躡至就縛。龍文至梧州得之。至都用叛臣法。與龍文俱死西市。林以告逆功。陞光祿少卿。尋以都御史撫江南。未幾病。見世蕃為祟。如田蚡叩頭狀。竟卒。按此獄。實出華亭相公意。世蕃不能為厲於平津。而但求償於發難之臺臣。蓋徐之福祚。時正未艾也。○初徐華亭為分宜所猜防。乃以長君太常璠次女。字世蕃所愛幼子。分宜大喜。坦然不復疑。及世蕃逮至將就法。則此女及笄矣。太常晨謁乃翁。色怒不言。偵知其意。遂酖其女以報。華亭辴然頷之。不浹日而世蕃赴市矣。世蕃肥白如瓠。但短而無項。善相者。云是豬形。法當受屠。○羅小華故徽州人。有才慧。因為世蕃入幕客。入制敕房為中書。凡通賄皆屬其道地。因致巨富。後亦同嚴籍沒。其子名六一者。林劾其通倭。詔下捕之。因逃去。後赦還。尚不敢名龍文子。改姓名為王延年。從楚中吳明卿先生學詩。侍游吳越間。以鬻骨董自給。有父風。
漢籍電子文獻資料庫-萬曆野獲編.內閣 ,8卷 ,213-214
查繼佐撰
嚴嵩 子世蕃
嚴嵩別號介…
罪惟錄列傳 ,2冊30卷 ,758-760
傅維麟撰
世藩性巧便…
明書列傳 ,2冊149卷 ,476-479
出身:國子生
履歷:
職銜任期出處
順天府治中嘉靖?年-嘉靖22年明實錄:世宗實錄 ,281卷 ,5470
尚寶司少卿嘉靖22年-嘉靖24年明實錄:世宗實錄 ,281卷 ,5470
太常寺少卿嘉靖24年-嘉靖29年明實錄:世宗實錄 ,298卷 ,5676
掌尚寶司事嘉靖24年-嘉靖36年明實錄:世宗實錄 ,298卷 ,5676
太常寺卿嘉靖29年-嘉靖30年明實錄:世宗實錄 ,364卷 ,6482
工部右侍郎嘉靖30年-嘉靖33年明實錄:世宗實錄 ,379卷 ,6727
工部左侍郎嘉靖33年-嘉靖41年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,308卷 ,7920
謫戍廣東嘉靖41年-嘉靖?年明書列傳 ,2冊149卷 ,476
關連:嚴淮(祖); 嚴嵩(父); 嚴效忠(子) ; 嚴鴻(子) ; 嚴鵠(子) ; 嚴紹慶(子) ; 嚴紹庭(子) ; 嚴紹庠(姪)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 43 筆
系統號:No15801
權威號:015801
姓名:(清)嚴觀
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)子進國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004427號
(字)述齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1773
閱音齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1773
(漢語拼音)Yan Guan 
籍貫:江蘇省-江寧府-[江寧縣] (今名:江蘇省南京市(118.7,32.1)) GIS
傳略:
引文出處
子觀,字子進。嗜學,好金石文字。父乞歸後,築歸求草堂,藏書二萬卷,觀丹黃幾滿。著江寧金石記,錢大昕甚高其品節。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,485卷 ,13393
文苑傳卷四十六
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
觀字子進嗜…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004427號
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
觀字子進嗜…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004613號
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
觀字子進嗜…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005274號
嚴長明傳子觀
子觀字子進…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006946號
文苑傳二
嚴長明傳子觀
子觀字子進…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007912號
支偉成著
嚴長明附子觀
長子觀字子…
清代樸學大師列傳 ,18卷 ,550
嚴長明傳子觀吳卓信莊炘
觀字子進嗜…
清史列傳 ,9冊72卷 ,975
出身:太學生
專長:金石學;文字
著述:江寧金石記 8卷; 江寧金石待訪目 2卷; 湖北金石詩 1卷
關連:嚴長明(父)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 44 筆
系統號:No15945
權威號:015945
姓名:(明–清)嚴沆
中曆生卒:萬曆[45]年-康熙17年
西曆生卒:[1617]-1678
異名:
異名出處
(字)子餐漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,484卷
(號)顥亭詞林輯略 ,1卷 ,22
(號)灝亭國朝書畫家筆錄 ,1卷 ,86
(漢語拼音)Yan Ang 
籍貫:浙江承宣布政使司-杭州府-餘杭縣 (今名:浙江省餘杭市(119.9,30.3)) GIS
傳略:
引文出處
沆,字子餐,餘杭人。順治十二年進士,官至戶部侍郎。性退讓,或譏彈其詩,輒應時改定。有皋園集。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,484卷
嚴沆列傳子曾榘附
嚴沆浙江餘…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
康熙嚴沆子曾榘
嚴沆字子餐…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006311號
李哲明輯
嚴沆列傳
嚴沆字子餐…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006399號
嚴沆列傳
嚴沆字子餐…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006697號
宋琬傳嚴沆
嚴沆字子餐…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006945號
嚴沆子曾榘
嚴沆字子餐…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007112號
宋琬列傳嚴沆
沆字子餐餘…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007911號
朱汝珍輯
順治十二年乙未科
嚴沆字子餐…
詞林輯略 ,1卷 ,22
王晫撰
德行
嚴顥亨以宏…
今世說 ,1卷 ,18
張維屏輯
嚴沆
字子餐號灝…
國朝詩人徵略初編 ,1冊4卷 ,182-184
王士禎撰盧見曾補傳
嚴沆一首補遺一首
沆字子餐號…
漁洋山人感舊集 ,14卷 ,648-649
顏光敏輯
嚴沆字子餐…
思舊錄等六種-顏氏家藏尺牘附姓氏考 ,784
吳修編
嚴沆字子餐…
昭代名人尺牘小傳 ,1冊5卷 ,238
嚴沆列傳子曾榘附
嚴沆浙江餘…
漢名臣傳 ,2冊11卷 ,285-297
朱方增輯
倉場侍郎嚴沆
嚴沆浙江餘…
從政觀法錄 ,1冊4卷 ,193-195
梁章鉅輯
嚴沆
字子餐浙江…
國朝臣工言行記 ,1冊7卷 ,319-321
張庚著
錢塘嚴沆…
讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,上卷 ,112
馮金伯撰
嚴沆
嚴沆字子餐…
讀畫錄等六種-國朝畫識 ,2卷 ,424-425
李玉棻撰
嚴沆字子餐…
甌鉢羅室書畫過目考 ,2卷 ,316
李濬之編輯
嚴沆字子餐…
清畫家詩史 ,1冊甲上 ,263-264
盛叔清輯
嚴沆字子餐…
清代畫史增編 ,24卷 ,495
竇鎮輯
嚴沆工書畫
嚴沆字灝亭…
國朝書畫家筆錄 ,1卷 ,86
馬宗霍輯
嚴沆字子餐…
書林藻鑑清代篇 ,73
阮元
嚴侍郎沆傳
嚴沆字子餐…
碑傳集 ,2冊139卷 ,280-282
李桓輯
嚴沆子曾榘
嚴沆浙江餘…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷 ,347-352
阮元撰
嚴沆字子餐…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷 ,354-356
張維屏錄
丁酉沆典試…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷 ,356-357
張維屏錄
查羲選佛詩…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷 ,357
沈德潛撰
嚴沆字子餐…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷 ,357
方象瑛撰
嚴沆先生姓嚴氏…
國朝耆獻類徵初編 ,15冊49卷補錄 ,391-400
李元度纂
湯西涯先生事略附嚴沆徐倬李鄴嗣汪文柏沈用濟方楘如
子餐名沆餘…
清朝先正事略 ,2冊40卷 ,491
出身:順治12年進士
專長:詩;畫
履歷:
職銜任期出處
庶吉士順治12年-順治13年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
兵科給事中順治13年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,100卷
吏科右給事中順治13年-順治14年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,101卷
戶科左給事中順治14年-順治15年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,108卷
刑科都給事中順治15年-順治18年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,118卷
乞假葬親順治18年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
吏科給事中順治?年-?清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,2卷
吏科都給事中順治18年-康熙10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
禮科給事中康熙10年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
太僕寺少卿康熙10年-康熙12年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
左僉都御史康熙12年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005650號
宗人府府丞康熙12年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,42卷
都察院左副都御史康熙12年-康熙13年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,43卷
總督倉塲戶部右侍郎康熙13年-康熙17年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,50卷
著述:皋園詩文集 4卷; 古秋堂集; 嚴少司農集; 北行日錄 2卷; 奏疏 12卷
關連:嚴大紀(祖父); 嚴武順(父); 嚴津(兄) ; 嚴曾榘(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 45 筆
系統號:No15949
權威號:015949
姓名:(明–清)嚴繩孫
中曆生卒:天啟[3]年-康熙41年
西曆生卒:[1623]-1702
異名:
異名出處
(字)蓀友昭代名人尺牘小傳 ,1冊10卷 ,477
(字)冬蓀清畫家詩史 ,1冊乙上 ,401
(號)秋水清畫家詩史 ,1冊乙上 ,401
(號)藕蕩漁人昭代名人尺牘小傳 ,1冊10卷 ,477
(號)藕漁國朝詩人徵略初編 ,1冊11卷 ,400
(號)耦漁清代畫史補錄等六種-讀畫輯略 ,255
(號)藕塘漁人文獻徵存錄 ,1冊4卷 ,621
(號)勾吳嚴四讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,中卷 ,124
(號)蕅蕩漁人讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,中卷 ,124
(號)蕅蕩老人清代畫史增編 ,24卷 ,495
(室名)雨青草堂讀畫錄等六種-國朝畫識 ,6卷 ,539
(漢語拼音)Yan Shengsun 
籍貫:南直隸-常州府-無錫縣 (今名:江蘇省無錫市(120.3,31.6)) GIS
傳略:
引文出處
嚴繩孫,字蓀友,無錫人,明尚書一鵬孫。六歲能作擘窠大書。試日,目疾作,第賦一詩,亦授檢討,撰明史隱逸傳。典試江西,尋遷中允,假歸。有秋水集。子泓曾,亦善畫工詩。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,484卷
秦松齡傳倪燦嚴繩孫附
嚴繩孫無錫…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004387號
秦松齡傳倪燦嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004597號
秦松齡傳倪燦嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004659號
秦松齡傳倪燦嚴繩孫附
嚴繩孫無錫…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004842號
秦松齡傳倪燦嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005050號
提調官方俊校輯;提調官蔡宗茂覆校輯
文苑秦松齡傳倪燦嚴繩孫附
嚴繩孫無錫…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701005516號
潘耒傳倪燦嚴繩孫
繩孫字蓀友…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701006945號
潘耒列傳倪燦嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007911號
秦松齡傳倪燦嚴繩孫附
繩孫係明司…
國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701008094號
王藻編錢林輯
嚴繩孫王嗣槐
嚴繩孫字蓀…
文獻徵存錄 ,1冊4卷 ,621
朱克敬撰
嚴繩孫字蓀…
儒林集傳錄存等六種-儒林瑣記 ,118-119
阮元等撰
秦松齡傳倪燦嚴繩孫附
繩孫係明司…
儒林集傳錄存等六種-國史文苑傳稿 ,1卷上 ,174
李集撰李富孫李遇春續
嚴繩孫字蓀…
儒林集傳錄存等六種-鶴徵前錄 ,491
秦瀛輯
嚴繩孫字蓀…
己未詞科錄 ,3卷 ,215-218
朱汝珍輯
己未召試博學宏詞
嚴繩孫字蓀…
詞林輯略 ,2卷 ,54
張維屏輯
嚴繩孫
字蓀友號藕…
國朝詩人徵略初編 ,1冊11卷 ,400-401
王士禎撰盧見曾補傳
嚴繩孫三十四首補遺三首
繩孫字蓀友…
漁洋山人感舊集 ,13卷 ,607-615
吳修編
嚴繩孫字蓀…
昭代名人尺牘小傳 ,1冊10卷 ,477
張庚著
嚴繩孫嚴泓曾附
嚴繩孫字蓀…
讀畫錄等六種-國朝畫徵錄 ,中卷 ,124-125
馮金伯撰
嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
讀畫錄等六種-國朝畫識 ,6卷 ,539-540
李玉棻撰
嚴繩孫字蓀…
甌鉢羅室書畫過目考 ,1卷 ,298-299
李濬之編輯
嚴繩孫字蓀…
清畫家詩史 ,1冊乙上 ,401-403
盛叔清輯
嚴繩孫字蓀…
清代畫史增編 ,24卷 ,495
洪業輯校
嚴繩孫字蓀…
清代畫史補錄等六種-讀畫輯略 ,255
葉銘輯
嚴繩孫字秋…
國朝畫家書小傳 ,2卷 ,430
竇鎮輯
嚴繩孫工書畫
嚴繩孫字蓀…
國朝書畫家筆錄 ,1卷 ,72
震鈞輯
嚴繩孫
字蓀友號藕…
國朝書人輯略 ,2卷 ,176-177
馬宗霍輯
嚴繩孫字蓀…
書林藻鑑清代篇 ,95-96
秦松齡倪燦嚴繩孫
嚴繩孫字蓀…
清史列傳 ,9冊70卷 ,728-729
李桓輯
嚴繩孫
嚴繩孫無錫…
國朝耆獻類徵初編 ,22冊119卷 ,571
朱彜尊撰
康熙十有七…
國朝耆獻類徵初編 ,22冊119卷 ,571-575
秦松齡撰
世有真名士…
國朝耆獻類徵初編 ,22冊119卷 ,575-580
聞諶瑤錄
嚴蓀友太史…
國朝耆獻類徵初編 ,22冊119卷 ,580
李元度纂
朱竹垞先生事略附嚴繩孫
嚴蓀友名繩…
清朝先正事略 ,2冊39卷 ,477
出身:康熙18年博學鴻儒
專長:詩;詞;書;畫
履歷:
職銜任期出處
纂修明史康熙18年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,80卷
翰林院檢討康熙18年-康熙22年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004387號
日講起居注官康熙20年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,94卷
山西鄉試正考官康熙20年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004387號
纂修官(平定三逆方略)康熙22年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,107卷
右中允康熙22年-康熙?年國立故宮博物院圖書文獻處清國史館傳稿 ,701004597號
右春坊右贊善康熙?年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,117卷
順天武鄉試副考官康熙23年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,117卷
著述:秋水詩集 8卷; 文 7卷; 詞 2卷; 秋水集 20卷
關連:嚴一鵬(祖父); 嚴泓曾(子) ; 嚴溶曾(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 46 筆
系統號:No16049
權威號:016049
姓名:(清–民國)林紓
中曆生卒:咸豐2年-民國[12][13]年
西曆生卒:1852-[1923][1924]
異名:
異名出處
(初名)林秉輝清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(異名)林羣玉清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(字)琴南國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
(號)畏廬國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
(號)冷紅生新世說 ,2卷 ,294
(諡)貞文先生國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
蠡叟清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
貞文清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
踐卓翁清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
惜紅生清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
補柳翁清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)春覺齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
畏廬居士清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
六橋補柳翁清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)浩然堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)填詞亭清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)蒼霞精舍清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)鐵迪亭清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
林蝟廬清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
閩侯先生清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
長安賣畫翁清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)醒樓清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)鳳篁館清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)望瀛樓清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(室名)藏敝齋清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
畏廬老人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1121
(稱號)林嚴漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,486卷 ,13449
(漢語拼音)Lin Shu 
籍貫:福建省-福州府-閩縣 (今名:福建省福州市(119.3,26.1)) GIS
傳略:
引文出處
林紓,字琴南,號畏廬,閩縣人。光緒八年舉人。少孤,事母至孝。幼嗜讀,家貧,不能藏書。嘗得史、漢殘本,窮日夕讀之,因悟文法,後遂以文名。壯渡海遊臺灣,歸客杭州,主東城講舍。入京,就五城學堂聘,復主國學。禮部侍郎郭曾炘以經濟特科薦,辭不應。生平任俠尚氣節,嫉惡嚴。見聞有不平,輒憤起,忠懇之誠發於至性。念德宗以英主被扼,每述及,常不勝哀痛。十謁崇陵,匍伏流涕。逢歲祭,雖風雪勿為阻。嘗蒙賜御書「貞不絕俗」額,感幸無極,誓死必表於墓,曰「清處士」。憂時傷事,一發之於詩文。為文宗韓、柳。少時務博覽,中年後案頭唯有詩、禮二疏,左、史、南華及韓、歐之文,此外則說文、廣雅,無他書矣。其由博反約也如此。其論文主意境、識度、氣勢、神韻,而忌率襲庸怪,文必己出。嘗曰:「古文唯其理之獲,與道無悖者,則味之彌臻於無窮。若分畫秦、漢、唐、宋,加以統系派別,為此為彼,使讀者炫惑莫知所從,則已格其途而左其趣。經生之文樸,往往流入於枯淡,史家之文則又隳突恣肆,無復規檢,二者均不足以明道。唯積理養氣,偶成一篇,類若不得已者,必意在言先,修其辭而峻其防,外質而中膏,聲希而趣永,則庶乎其近矣。」紓所作務抑遏掩蔽,能伏其光氣,而其真終不可自閟。尤善敘悲,音吐悽梗,令人不忍卒讀。論者謂以血性為文章,不關學問也。所傳譯歐西說部至百數十種。然紓故不習歐文,皆待人口達而筆述之。任氣好辯,自新文學興,有倡非孝之說者,奮筆與爭,雖脅以威,累歲不為屈。尤善畫,山水渾厚,冶南北於一爐,時皆寶之。紓講學不分門戶,嘗謂清代學術之盛,超越今古,義理、考據,合而為一,而精博過之。實於漢學、宋學以外別創清學一派。時有請立清學會者,紓撫掌稱善,力贊其成。甲子秋,卒,年七十有三,門人私諡貞文先生。有畏廬文集、詩集、論文、論畫等。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,486卷 ,13446-13447
文苑傳三
林紓嚴復辜湯生
林紓字琴南…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
林紓撰述
林紓字琴南,號畏廬,閩縣人,光緒壬午舉人,國變後,賣畫譯書自給。人品甚高,若鳳凰翔於千仞,下視燕雀輩,啁啁自鳴得意,不屑道也。所譯之書,大半由商務印書館出版,共計一百五十六種。其中有一百三十二種已出版,有十種散見於第六卷至第十一卷《小說日報》中,無單行本。仍有十四種原稿存於商務印書館,未付印。其中譯英書者九十三種,譯法書者五十二種,譯美書者十九種,譯俄書者六種,譯希臘、挪威、比利時、瑞士、西班牙、日本諸國,各得一二種,尚有未註明何國者五種。其譯本大半為小說,目錄已散見各家售書目中。其生平所最先譯者,為《茶花女》一卷、《黑奴籲天錄》四卷、《迦茵小傳》一卷、《拿破崙本紀》四卷、《利俾瑟戰血餘腥記》□卷、《滑銕廬戰血餘腥記》□卷六種,文筆亦以此六種為優。又譯《漠外風光》一卷,陸徵祥排印本,《虎牙餘息錄》□卷,《亞細亞日報》附刊本。復撰有《技擊餘談》□卷、《金陵秋》□卷、《巾幗陽秋》□卷、《官場新現形記》□卷、《冤海紀聞》□卷、《冤海靈光》□卷、《劫外緣》□卷、《曇花劍膽錄》□卷、《伊索寓言》□卷、《京華碧血錄》□卷、《畏廬瑣記》□卷、《畏廬漫錄》□卷、《蠡叟叢談》□卷、《興登堡成敗鑑》□卷、《閩中新樂府》一卷、《天妃廟傳奇》□卷、《合浦珠傳奇》□ 卷、《蜀鵑啼傳奇》□卷。其精心結撰,畢生心力所注,則有《畏廬文集》□卷、《文續集》□卷、《文三集》□卷、《詩存》□卷、《春覺齋論文》□卷、《韓柳文研究法》二卷等書。在晚近中,亦可謂多文為富,品高學博,撰述等身矣。復工畫山水,大旨以明董其昌、趙左為法。古文則力言非宗桐城文學,而筆致曼衍,頗似明之王思道,不能簡勁質朴,所患正在於此。其《春覺齋論文》及《韓柳文研究法》,所論雖未必盡是,然頗具沉潛苦心,惜乎所作終不能逮於所論耳。編輯之書,又有《歸震川史記評點發明大要》□卷、《史記讀法》□卷、《文章流別》□卷、《南華淺說》□卷、《左傳擷華》二卷,《選評名家文集十五種》、《古文辭類纂評選上編》□卷、《下編》□卷、《左孟莊騷精華錄》四卷、《評選船山史論》二卷、《國文讀本》八卷、《小兒語述義》□卷、《中學修身講義》□卷。編輯之書,未為善本,大半為謀利而作,亦可見其苦心孤詣矣。孝廉卒於甲子九月□□日,享年七十三歲。將來《遺民傳》中,定可高置一席,無疑也。
漢籍電子文獻資料庫-萇楚齋隨筆續筆三筆四筆五筆•隨筆 ,10卷 ,212-213
易宗夔述
文學
林名紓福建…
新世說 ,2卷 ,294
高拜石校注周駿富補注
林紓(原名羣…
初月樓聞見錄等四種-光宣詩壇點將錄校注 ,63卷 ,708
邵鏡人撰 林紓
林紓原名羣…
同光風雲錄 ,10卷 ,646-651
李濬之編輯
林紓字畏廬…
清畫家詩史 ,3冊壬上 ,442-443
汪兆鏞纂錄
林紓傳陳衍
林紓字琴南…
碑傳集三編 ,3冊41卷 ,497-500
蔡冠洛編纂
林紓
林紓字琴南…
清代七百名人傳 ,3冊5編 ,404-405
出身:光緒8年舉人
專長:詩;文;翻譯;書法;繪畫
履歷:
職銜任期出處
教諭光緒?年-光緒?年初月樓聞見錄等四種-光宣詩壇點將錄校注 ,63卷 ,708
主東城講舍光緒?年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
主講五城學堂光緒?年-?國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿
著述:茶花女 1卷/林紓譯; 黑奴籲天錄 4卷/林紓譯; 迦茵小傳 1卷/林紓譯; 拿破崙本紀 4卷/林紓譯; 利俾瑟戰血餘腥記/林紓譯; 滑銕廬戰血餘腥記六種/林紓譯; 漠外風光 1卷/林紓譯; 虎牙餘息錄/林紓譯; 亞細亞日報/林紓譯; 技擊餘談/林紓復撰; 金陵秋/林紓復撰; 巾幗陽秋/林紓復撰; 官場新現形記/林紓復撰; 冤海紀聞/林紓復撰; 冤海靈光/林紓復撰; 劫外緣/林紓復撰; 曇花劍膽錄/林紓復撰; 伊索寓言/林紓復撰; 京華碧血錄/林紓復撰; 畏廬瑣記/林紓復撰; 畏廬漫錄/林紓復撰; 蠡叟叢談/林紓復撰; 興登堡成敗鑑/林紓復撰; 閩中新樂府 1卷/林紓復撰; 天妃廟傳奇/林紓復撰; 合浦珠傳奇/林紓復撰; 蜀鵑啼傳奇/林紓復撰; 畏廬文集; 畏廬文續集; 畏廬文三集; 畏廬詩存 ; 春覺齋論文; 韓柳文研究法 2卷; 春覺齋論文/林紓編 ; 韓柳文研究法/林紓編 ; 歸震川史記評點發明大要/林紓編 ; 史記讀法/林紓編 ; 文章流別/林紓編 ; 南華淺說/林紓編 ; 左傳擷華 2卷/林紓編 ; 選評名家文集十五種/林紓編 ; 古文辭類纂評選上編,下編/林紓編 ; 左孟莊騷精華錄 4卷/林紓編 ; 評選船山史論 2卷/林紓編 ; 國文讀本 8卷/林紓編 ; 小兒語述義/林紓編 ; 中學修身講義/林紓編
關連:高鳳岐(友); 高鳳謙(友); 王壽昌(友); 陳衍(友)
朝代:清–民國
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 47 筆
系統號:No16050
權威號:016050
姓名:(清–民國)嚴復
性別:
中曆生卒:咸豐3年-民國10年
西曆生卒:1853-1921
異名:
異名出處
(初名)嚴體乾戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75
(初名)嚴重清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(改名)嚴宗光清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(異名)嚴𩩠乾清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(字)又陵國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
(字)幾道國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
(字)畿道清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(字)宗光清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(號)瘉壄堂清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(號)瘉壄堂老人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(號)瘉埜老人初月樓聞見錄等四種-光宣詩壇點將錄校注 ,49卷 ,679
(號)瘉壄老人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(室名)觀我生室清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(稱號)林嚴漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,486卷 ,13449
幼陵清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
譯史氏清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
尺盦清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
尊疑清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
傅初清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
𩩠乾清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
尊疑尺盦清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
觀我生室主人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
天演論哲學家清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
輔自然齋主人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
觀自然齋主人清人室名別稱字號索引 ,下冊 ,1772
(漢語拼音)Yan Fu 
籍貫:福建省-福州府-侯官縣 (今名:福建省福州市(119.296494,26.074508)) GIS
傳略:
引文出處
嚴復,初名宗光,字又陵,一字幾道,侯官人。早慧,嗜為文。閩督沈葆楨初創船政,招試英俊,儲海軍將才,得復文,奇之,用冠其曹,則年十四也。既卒業,從軍艦練習,周歷南洋、黃海。日本窺臺灣,葆楨奉命籌防,挈之東渡詗敵,勘測各海口。光緒二年,派赴英國海軍學校肄戰術及砲臺建築諸學,每試輒最。侍郎郭嵩燾使英,賞其才,時引與論析中西學術同異。學成歸,北洋大臣李鴻章方大治海軍,以復總學堂。二十四年,詔求人才,復被薦,召對稱旨。諭繕所擬萬言書以進,未及用,而政局猝變。越二年,避拳亂南歸。是時人士漸傾向西人學說,復以為自由、平等、權利諸說,由之未嘗無利,脫靡所折衷,則流蕩放佚,害且不可勝言,常於廣眾中陳之。復久以海軍積勞敘副將,盡棄去,入貲為同知,累保道員。宣統元年,海軍部立,特授協都統,尋賜文科進士,充學部名詞館總纂。以碩學通儒徵為資政院議員。三年,授海軍一等參謀官。復殫心著述,於學無所不窺,舉中外治術學理,靡不究極原委,抉其失得,證明而會通之。精歐西文字,所譯書以瓌辭達奧旨。其天演論自序有曰:「仲尼之於六藝也,易、春秋最嚴。司馬遷曰:『易本隱而之顯,春秋推見至隱。』此天下至精之言也。始吾以為本隱之顯者,觀象繫辭,以定吉凶而已;推見至隱者,誅意褒貶而已。及觀西人名學,則見其格物致知之事,有內籀之術焉,有外籀之術焉。內籀云者,察其曲而知其全者也,執其微以會其通者也。外籀云者,援公理以斷眾事者也,設定數以逆未然者也。是固吾易、春秋之學也。遷所謂『本隱之顯』者外籀也,所謂『推見至隱』者內籀也,二者即物窮理之要術也。夫西學之最為切實,而執其例可以御蕃變者,名、數、質、力四者之學而已。而吾易則名、數以為經,質、力以為律,而合而名之曰『易』。大宇之內,質、力相推,非質無以見力,非力無以呈質。凡力皆乾也,凡質皆坤也。奈端動之例三,其一曰:『靜者不自動,動者不自止,動路必直,速率必均。』而易則曰:『乾,其靜也專,其動也直。』有斯賓塞爾者,以天演自然言化,其為天演界說曰:『翕以合質,闢以出力,始簡易而終雜糅。』而易則曰:『坤,其靜也翕,其動也闢。』至於全力不增減之說,則有自強不息為之先;凡動必復之說,則有消息之義居其始。而『易不可見,乾坤或幾乎息』之旨,尤與熱力平均、天地乃毀之言相發明也。大抵古書難讀,中國為尤。二千年來,士徇利祿,守闕殘,無獨闢之慮,是以生今日者,乃轉於西學得識古之用焉。」凡復所譯著,獨得精微皆類此。世謂紓以中文溝通西文,復以西文溝通中文,並稱「林嚴」。辛酉秋,卒,年六十有九。著有文集及譯天演論、原富、羣學肄言、穆勒名學、法意、羣己權界論、社會通詮等。 漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,486卷 ,13447-13449
文苑傳三
林紓嚴復辜湯生
嚴復初名宗…
國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
高拜石校注周駿富補注
嚴復(字又陵…
初月樓聞見錄等四種-光宣詩壇點將錄校注 ,49卷 ,679-680
邵鏡人撰
嚴復
嚴復原名宗…
同光風雲錄 ,652-656
湯志鈞編
嚴復
嚴復初名體…
戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75-83
閔爾昌纂錄
清故資政大夫海軍協都統嚴君墓誌銘陳寶琛
君諱復初名…
碑傳集補 ,4冊 ,802-806
閔爾昌纂錄
又侯官嚴先生行狀王允皙
君諱復初名…
碑傳集補 ,4冊 ,806-810
汪兆鏞纂錄
清故海軍協都統嚴君墓誌銘陳寶琛
君諱復初名…
碑傳集三編 ,3冊41卷 ,489-495
蔡冠洛編纂
嚴復
嚴復初名宗…
清代七百名人傳 ,3冊4編 ,140-141
蔡冠洛編纂
嚴復
嚴復原名宗…
清代七百名人傳 ,3冊5編 ,394-400
出身:船政英文學生(光緒2年赴英國海軍學校)
專長:文字;詩;文;戰術學;砲台學;建築學
履歷:
職銜任期出處
入福州船政學堂同治5年-同治?年戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75
派登建威輪練習同治10年-?戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75
福州船政學堂教席光緒5年-光緒6年戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75
北洋水師學堂總教習光緒6年-光緒?年戊戌變法人物傳稿 ,3卷 ,75
副將光緒?年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
同知光緒15年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
北洋水師學堂會辦光緒15年-光緒16年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,262
北洋水師學堂總辦光緒16年碑傳集三編 ,3冊41卷 ,489
道員光緒?年-光緒?年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
創辦北京通藝學堂光緒22年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,262
京師大學堂編譯局總纂光緒28年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,263
復旦公學監督光緒32年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,263
安徽高等學堂監督光緒32年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,263
憲政編查館二等咨議官宣統1年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,263
學部審定名詞館總纂宣統1年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,263
文科進士(賜)宣統1年-國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
海軍協都統宣統[1][2]年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
資政院議員宣統2年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
海軍一等參謀官宣統3年國立故宮博物院圖書文獻處清史館傳稿 ,701007913號
京師大學堂總監督(北京大學校長)民國1年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,264
參政院參政(袁世凱政權)民國3年-民國?年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,264
總統府外交顧問(袁世凱政權)民國3年-民國?年福建近代名人傳記叢書•嚴復 ,264
著述:天演論/嚴復譯; 原富/嚴復譯; 羣學肄言/嚴復譯; 群己權界論/嚴復譯; 社會通詮/嚴復譯; 法意/嚴復譯; 名學淺說/嚴復譯; 穆勒名學/嚴復譯; 原強 ; 辟韓; 救亡決論; 上光緒皇帝萬言書; 嚴幾道詩文鈔 ; 癒壄堂詩集; 嚴幾道文集; 嚴譯名著叢刊 ; 侯官嚴氏叢刊 ; 侯官嚴氏叢刻; 嚴侯官先生全集; 嚴復集; 海軍大事記弁言
關連:嚴煥然(曾祖父); 嚴秉符(祖父); 嚴秉忠(嗣祖父); 嚴振先(父); 黃宗彝(師) ; 嚴璩(子) ; 嚴瓛(子) ; 嚴琥(子) ; 嚴璿(子) ; 嚴玷(子) ; 嚴璆(女)
朝代:清–民國
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 48 筆
系統號:No16550
權威號:016550
姓名:(明–清)魏呈潤
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)中嚴漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,258卷 ,6650
(號)倩石啟禎野乘 ,170
(漢語拼音)Wei Chengrun 
籍貫:福建承宣布政使司-漳州府-龍溪縣 (今名:福建省漳州市(117.7,24.5)) GIS
傳略:
引文出處
魏呈潤,字中嚴,龍溪人。崇禎元年進士。由庶吉士改兵科給事中。
三年冬,疏陳兵屯之策:「請敕順天、保定兩巡撫簡所部壯士,大邑五百人,小邑二三百 人,分營訓練。而天津翟鳳翀、通州范景文、昌平侯恂並建節鉞,宜令練兵之外兼營屯田。」又陳閩海剿撫機宜六事。並議行。
明年夏,久旱求言,疏言:「驛站所裁,纔六十萬,未足充軍餉十一,而郵傳益疲,勢必 再編里甲。是猶剜肉醫瘡,瘡未瘳而肉先潰。關外舊兵十八萬,額餉七百餘萬。今兵止十 萬七千,合薊門援卒,非溢原數。加派五百九十萬外,新增又百四十餘萬,猶憂不足,可不為 稽核乎!邊報告急,非臣子言功之日,而小捷頻聞,躐加峻秩,門客厮養詭名戎籍,不階而 升,悉糜俸料,臣懼其難繼也。江、淮旱災,五湖之間,海岸為谷,舊穀不登,新絲未熟,上供 織造,宜且暫停。銓法壞於事例,正途日壅,不可不疏通。撫按諸臣捐貲助餉,大抵索之民 間,顧奉急公之褒。上蒙而下削,不可不禁飭。」又條陳數策,請大修北方水政。帝皆納其言。
熹宗時,司業朱之俊議建魏忠賢祠國學旁,下教有「功不在禹下」語,置籍,責諸生捐 助。及帝即位,委過諸生陸萬齡、曹代何以自解,首輔韓爌以同鄉庇之,漏逆案。及是,之俊 已遷侍講。呈潤發其奸,請與萬齡棄西市,之俊由是廢。
宣府監視中官王坤以冊籍委頓,劾巡按御史胡良機。帝奪良機官,即令坤按核。呈潤 上言:「我國家設御史巡九邊,秩卑而任鉅。良機在先朝以糾逆璫削籍,今果有罪,則有回 道考覈之法在,而乃以付坤。且邊事日壞,病在十羊九牧。既有將帥,又有監司;既有督 撫,有巡方,又有監視。一官出,增一官擾。中貴之威,又復十倍。御史偶獲戾,且莫自必其命,誰復以國事抗者。異日九邊聲息,監視善惡,奚從而聞之?乞召還良機,毋使仰鼻息 於中貴。」帝以呈潤黨比,貶三級,出之外。
漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,258卷 ,6650-6652
王鴻緒等撰
魏呈潤字中…
明史稿列傳 ,3冊 ,209
鄒漪撰
胡御史傳 附魏呈潤等疏
魏呈潤疏為…
啟禎野乘 ,170-171
出身:崇禎1年進士
履歷:
職銜任期出處
庶吉士崇禎1年-崇禎?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,258卷 ,6650
簡討崇禎3年-崇禎?年明實錄附錄:史語所藏鈔本崇禎長編 ,35卷 ,2120
兵科給事中崇禎?年-?漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,258卷 ,6650
光祿署丞(明)[不詳]漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,258卷 ,6653
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 49 筆
系統號:No17735
權威號:017735
姓名:(明–清)嚴起
性別:
中曆生卒:萬曆28年-順治8年
西曆生卒:1600-1651
異名:
異名出處
(字)秋野漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,946
(字)震生永州府志(清道光八年刊本) ,13卷
(字)秋冶海東逸史等四種-西南紀事 ,358
(號)秋冶永州府志(清道光八年刊本) ,13卷
(諡)忠靖海東逸史等四種-西南紀事 ,359
(諡)忠節漢籍電子文獻資料庫-清朝通志.諡法略 ,54卷 ,7066
(室名)留石堂海東逸史等四種-西南紀事 ,358
(賜號)[鑑湖先生]海東逸史等四種-西南紀事 ,359
(賜號)[立石]海東逸史等四種-西南紀事 ,359
Yan Qiheng 
籍貫:浙江承宣布政使司-紹興府-山陰縣 (今名:浙江省紹興市(120.5,30.0)) GIS
傳略:
引文出處
嚴起琚@浙江山陰人事桂王為文淵閣大學士吏部尚書以阻孫可望王封殺之於平樂 廣西通志輯要(清光緒十七年刊本) ,1卷
嚴起恆字震生崇禎四年進士歷廣州知府遷衡永兵備副使十六年獻賊躪湖南吏民悉逋竄起恆堅守永州賊亦不至唐王時擢户部右侍郞總督湖南錢法永明王立令兼督湖南軍餉國朝順治四年王駐武岡拜起恆禮部尙書兼東閣大學士仍領錢法王走靖州至柳州起恆間道往從之南甯李成棟叛大淸以廣東附於王起恆從王至肇慶與王化澄朱天麟同入直無何化澄天麟相繼罷黃士俊繼何吾騶爲首輔起恆次之時朝政決於成棟子元允都御史袁彭年少詹事劉湘客給事中丁時魁等五人附之人目爲五虎起恆居其間不能有所匡正然廉潔遇事持平與文安侯馬吉翔司禮中官龐天壽共患難久無所忤而五虎憾起恆競詆爲邪黨王在梧州尙書吳貞毓等十四人合疏攻五虎下湘客等獄欲置之死起恆顧跪王舟力救貞毓等並惡之乃請召還化澄而合攻起恆給事中雷德復劾其二十餘罪比之嚴嵩王不悅奪德復官起恆力求罷王輓留之不得放舟竟去會鄖國公高必正入覲力言起恆虛公可任請手勅邀與俱還文安之入朝起恆讓爲首輔桂林破從王奔南甯先是孫可望據雲南遣使乞封王天麟議許之起恆持不可後胡執恭矯詔封爲秦王可望知其僞遣使求眞封起恆又持不可可望大怒至是可望知王播遷遣其將賀九儀張勝等率勁卒五千迎王至南甯直上起恆舟怒目攘臂問王封是秦非秦起恆曰君遠迎主上功甚偉朝廷自有隆恩若專問此事是挾封非迎主上也九儀怒格殺之投屍於江時順治八年二月也起恆既死屍流十餘里泊沙渚間虎負之登崖葬於山麓乾隆四十一年賜諡忠節入祀忠義祠 明史並採府志 府志忠節案舊志起恆至南甯悲國祚已亡遂赴水死無賀九儀格殺事越殉義傳謂張明志格殺之 山陰縣志(民國二十五年紹興縣修志委員會校刊鉛印本) ,14卷
嚴起皒僧謏M崇禎辛未進士十六年由廣州府知府陞上湖南分守道兼署廵道事懾布政使司駐衡州時值軍興師環於境悍鎭驕兵動呼庚癸脫巾攘臂旦夕變生起痝B以鎭靜置局鼓鑄以佐軍儲尤於倥偬之際嘉意文教開立楚闈招{士類撫綏安集民甚賴之 衡州府志(清乾隆二十八年刊刻清光緒元年補刻本) ,22卷
嚴起琚A浙江山陰人。崇禎四年進士。歷廣州知府,遷衡永兵備副使。十六年,張獻忠躪湖南,吏民悉逋竄。起睊W堅守永州,賊亦不至。唐王時,擢戶部右侍郎,總督湖南錢法。永明王立,令兼督湖南軍餉。順治四年,王駐武岡,拜起睌妊〝|書兼東閣大學士,仍領錢法。王走靖州,起痡q不及,避難萬村。已知王在柳州,閒道往從之。從返桂林,復從至柳州、南寧。李成棟叛大清,以廣東附於王。起痡q王至肇慶,與王化澄、朱天麟同入直。無何,化澄、天麟相繼罷。黃士俊繼何吾騶為首輔,起琣舅均C時朝政決於成棟子元胤,都御史袁彭年,少詹事劉湘客,給事中丁時魁、金堡、蒙正發五人附之,攬權植黨,人目為五虎。起琠~其間,不能有所匡正。然起睄銩G,遇事持平,與文安侯馬吉翔、司禮中官龐天壽共患難久,無所忤。而五虎憾起琚A競詆為邪黨。王在梧州,尚書吴貞毓等十四人合疏攻五虎,下湘客等獄,欲置之死。起硠U跪王舟力救,貞毓等並惡之,乃請召還化澄,而合攻起琚C給事中雷德復劾其二十餘罪,比之嚴嵩。王不悅,奪德復官。起琱O求罷,王輓留之不得,放舟竟去。會鄖國公高必正入覲王,貞毓欲藉其力以傾起琚A言:「朝事壞於五虎,主之者,起琱]。公入見,請除君側奸,數言決矣。」必正許之。有為起皒悛怴A謂必正曰:「五虎攻嚴公,嚴公反力救五虎。此長者,奈何以為奸?」必正見王,乃力言起痤磥膝i任,請手敕邀與俱還。文安之入朝,起硠為首輔。桂林破,從王奔南寧。先是,孫可望據雲南,遣使乞封王。天麟議許之,起瓻糷ㄔi。後胡執恭矯詔封為秦王,可望知其偽,遣使求真封。起琱S持不可,可望大怒。至是,可望知王播遷,遣其將賀九儀、張勝等率勁卒五千,迎王至南寧,直上起琣遄A怒目攘臂,問王封是「秦」非「秦」。起琱瞗G「君遠迎主上,功甚偉,朝廷自有隆恩。若專問此事,是挾封,非迎主上也。」九儀怒,格殺之,投屍於江。遂殺給事中劉堯珍、吴霖、張載述,追殺兵部尚書楊鼎和於崑崙關,皆以阻封議故。時順治八年二月也。起甯J死,屍流十餘里,泊沙渚間。虎負之登崖,葬於山麓。 漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154-7155
嚴起琣r秋野,浙江山陰人。崇禎四年進士,除刑部主事,歷廣州知府、衡永兵備副使,所至民懷其德。唐王時擢戶部右侍郎,督湖南錢法。永明王時拜文淵閣大學士,從王奔南寧,以阻孫可望王封,為其將所殺,投屍於江,流十餘里,泊沙渚間。虎負之登崖,葬於山麓。
明史279/14
漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,946
嚴起恆山陰人崇禎四年進士遷衡永兵備副使唐王時擢户部右侍郎總督湖南錢法永明王駐武岡拜起恆禮部尙書兼東閣大學士仍領錢法王走靖州起恆從不及避難萬村已知王在柳州閒道往從之又從王奔南寧已而為孫可望將賀九儀所害投屍於江順治八年二月也起恆既死屍流十餘里泊沙渚閒虎負之登崖葬於山麓九儀等閒驚悸累日起絘洸噪` 寳慶府志(清道光二十七年修民國二十三年重印本) ,126卷
嚴起恆浙江山陰人崇正四年進士厯廣州知府永明王立令兼督湖南軍餉順治四年王駐武岡拜起恆禮部尙書兼東閣大學士李成棟叛大淸以廣東附於王起恆從王至肇慶與王化澄朱天麟同入直化澄天麟相繼罷黃士俊繼何吾騶爲首輔起恆次之 明史本傳 廣東通志(清道光二年刻本) ,246卷
嚴起琣r震生號秋冶浙江山陰進士崇禎十六年以廣州知府陞衡永兵備副使獻賊蹂躪永州後民多逃竄府庫已空起瓻据殫瘁張皇補苴調夑軍民人心稍稍安集湖南上流倚以爲重戎馬之際猶重文教開闈取士陞太僕卿 按明史不載此本田陸縣志文鄉邑所据必確凝宏光時所陞 唐王時擢戶部右侍郎總督湖南錢法永明王立令督湖南餉王駐武岡拜大學士王走靖州返桂林問道追從侍王左右奔馳兩粤間竭忠劻輔效文文山陸秀夫之所爲而内爲五虎所噬外爲孫可望所銜永厤稱帝之六年二月孫賊殺之南寕舟中是可哀也賊既害起琝諟銕糽韟縑@徧考實爲孫可望將賀九儀所害舊作赴水係誤 半月無獲忽一日虎負以登山置之平岡迴旋數十次居人鳴鉦逐虎虎大吼數聲去眾前視之則起瓻秅]貌猶凜然如生土人彭姓者報官收瘞即葬虎所勒石志曰嚴先生墓 明史本傳載十六年張獻忠躝湖南吏民逋竄起痚磽u永州賊亦不至按劉熙祚傳載熙祚返永州拒賊追就之而張獻忠傳則書熙祚入永城陷被殺且郡邑志皆書城陷則史傳之誤斷然無疑起琱圻u或在粤兵復永之後歟 永州府志(清道光八年刊本) ,13卷
嚴起琱s陰人崇正四年進士遷衡永兵備副使唐王時擢戸部右侍郎總督湖南錢法永明王駐武岡拜起睌妊尙書兼東閣大學士仍領錢法王走靖州起痡q不及避難萬村巳知王在柳州間道往從之又從王奔南寧巳而爲孫可望將賀九儀所害投屍於江順治八年二月也起甯J死屍流十餘里泊沙渚間虎恕孝n崖葬於山麓九儀等聞驚悸累日 起琚@ 賜諡忠節以上俱節錄明史稿餘散見流寓列傳 武岡州志(清嘉慶二十二年刻本) ,26卷
嚴起琚@字秋冶北直眞定籍浙江山陰人辛未進士崇禎十七年以分守道兼挕兵巡事餘詳循良志 衡州府志(清康熙十年刻本) ,9卷
嚴起琣r震生號秋冶浙江山陰人天啟甲子中順天鄕試崇禎辛未進士初授刑部主事歷郎中陞廣州府知府既遷挈家過嶺行李蕭然所載惟書數篋而已甫至蘄黄遂調上湖南分守道兼署樞巡事挕布政司使駐劄衡州時值鼎沸師環于疆驕將捍兵動呼庚癸脫巾墾u旦夕變生公處以鎭靜置局皷鑄以佐軍儲尤于倥偬之際嘉意文教開立楚闈招{士類凡得雋者公以門下士畜之各書額以贈曰從此須做天下第一等人則公之為諸士期許遠矣丁亥四月入粤辛卯居于南寧時國祚已淪偏安難立公奮其孤掌不辭鞠瘁尋為仇者擠入水死撈尸半月無獲忽一日虎負以出登山岸置尸平坦處回旋其旁隔岸人鳴金逐虎虎摇尾去衆驚前視之則公尸也面貌如生土人彭姓者具棺殮之即葬虎所勒石誌曰嚴先生墓後數歲其弟往訪謀徙其櫬以歸處卜之神夜夢人授矢三翎沉香一片覺曰授三矢者告以速也沉香之義未解及起塚見骨骨作沉香色遽負歸葬之于山陰 衡州府志(清康熙十年刻本) ,11卷
嚴起恆字秋冶浙江紹興人由進士崇禎十六年以廣州知府陞任時丁末造征調日繁公剛正有為軍民調伏地方若無事者湖南一帶倚以為重後陞本省右布政 永州府志(清康熙九年刻本) ,15卷
嚴起琱s陰人崇禎四年進士歷廣州知府遷衡永兵備副使十六年張獻忠躪湖南吏民悉逋竄起睊W堅守永州賊亦不至唐王時擢户部右侍郎總督湖南錢法永明王立令兼督湖南軍餉順治四年王駐武岡拜起睌妊〝|書兼東閣大學士仍領錢法王走靖州起痡q不及避難萬村已知王在柳州間道往從之從返桂林復從至柳州南寧李成棟叛大清以廣東附於王起痡q王至肇慶與王化澄朱天麟同八直無何化澄天麟相繼罷黃士俊繼何吾騶為首輔起琣舅妙伝竅F决於成棟子元允都御史袁彭年少詹事劉湘客給事中丁時魁等五人附之攬權植黨人目為五虎起琠~其間不能有所匡正然起甯藈o過事持平與文安侯馬吉翔司禮中官龎天壽其患難久無所忤而五虎憾起矬v詆為邪黨王在梧州尙書吳貞毓等十四人合疏攻五虎下湘客等獄欲置之死起硠U跪王舟力救貞毓等並惡之乃請召還化澄而合攻起痤麂々允p德復劾其二十餘罪比之嚴嵩王不悅奪德復官起琱O求罷王輓留之不得放舟竟去會鄖國公高必正入覲王貞毓欲籍其力以危起琩打穡たa于五虎主之者起琱]公入見請除君側奸數言决矣必正許之有為起皒悛抰蚰畦縣磥酊磣蟤Y公嚴公反力救五虎此長者奈何以為奸必正見王乃力言起痤磥膝i任請手勅邀與俱還文安之入朝起硠為首輔桂林破從王奔南寧先是孫可望據雲南遣使乞封王天麟議許之起瓻糷ㄔi後胡執恭矯詔封為秦王可望知其僞遣使求眞封起琱S持不可可望大怒至是可望知王播遷遣其將賀九儀張勝等率勁卒五千迎王至南寧直上起琣鄎膆媊c臂問王封是秦非秦起琱磣g遠迎主上功甚偉朝廷自有隆恩若專問此事是挾封非迎主上也九儀怒格殺之投屍于江遂殺給事中劉堯珍吳霖張載述追殺兵部尙書楊鼎和于崑崙關皆以阻封議故時順治八年二月也起甯J死屍流十餘里泊沙渚間虎負之登崖葬於山麓 明史 乾隆四十一年賜諡忠節入祀忠義祠 紹興府志(清乾隆五十七年刊本) ,57卷
嚴起恆山陰人崇禎四年進士遷衡永兵備副使唐王時擢户部右侍郎總督湖南錢法永明王駐武岡拜起恆禮部尚書兼東閣大學士仍領錢法王走靖州起恆從不及避難萬村已知王在柳州閒道往從之又從王奔南寕已而爲孫可望將賀九儀所害投屍於江順治八年二月也起恆既死屍流十餘里泊沙渚間虎負之登崖葬於山麓九儀等聞驚悸累日起恆諡忠節 武岡州志(清同治十二年刻本) ,42卷
嚴起琱s隂人崇禎辛未進士歴任廣州知府湖南監司所至多惠政僑寓南寧為阻封事被仇家所害赴水死經三日屍逆流而上至青山崖下虎負屍起兀坐山麓衣冠儼然面色如生次早土人經過則見其兀坐處土墳隆起髙數尺咸以為鬼 廣西通志(清文淵閣四庫全書本) ,86卷
凌雪纂
嚴起琣r秋…
國壽錄等四種-南天痕列傳 ,12卷 ,561-563
王鴻緒等撰
嚴起畬江…
明史稿列傳 ,3冊 ,364-365
李瑤纂
嚴起
嚴起畬江…
繹史摭遺 ,1卷 ,100-102
李瑤纂
嚴起 文淵閣大學士、吏部尚書
山陰人。事桂王。以阻孫可望王封,為所殺。
繹史摭遺等三種-附:卹諡考 ,350
邵廷采撰
嚴起
嚴起琣r震…
海東逸史等四種-西南紀事 ,358-259
出身:天啟4年順天鄉試舉人 ; 崇禎4年進士
履歷:
職銜任期出處
刑部主事崇禎?年-崇禎?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,946
郎中崇禎?年-崇禎?年衡州府志(清康熙十年刻本) ,11卷
廣東廣州知府崇禎12年-崇禎16年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
蘄黃監司崇禎?年-崇禎?年海東逸史等四種-西南紀事 ,358
衡永兵備副使崇禎?年-崇禎?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,946
分守衡永郴桂道崇禎17年-?永州府志(清道光八年刊本) ,11卷
左布政崇禎17年-?衡州府志(清康熙十年刻本) ,11卷
太僕卿(南明唐王政權)順治?年-順治?年永州府志(清道光八年刊本) ,13卷
戶部右侍郎(南明唐王政權)順治?年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
總督湖南錢法(南明唐王政權)順治?年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
兼督湖南軍餉(南明永明王政權)順治?年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
兵部侍郎(南明永明王政權)順治?年-順治?年海東逸史等四種-西南紀事 ,358
戶部尚書(南明永明王政權)順治?年-順治?年海東逸史等四種-西南紀事 ,358
吏部尚書(南明永明王政權)順治?年-順治?年海東逸史等四種-西南紀事 ,358
禮部尚書(南明永明王政權)順治4年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
東閣大學士(兼)(南明永明王政權)順治4年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,279卷 ,7154
太師(南明永明王政權)順治4年-順治?年海東逸史等四種-西南紀事 ,358
文淵閣大學士(南明永明王政權)順治?年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,946
文潚閣大學士(南明永明王政權)順治?年-順治?年漢籍電子文獻資料庫-清朝通志.諡法略 ,54卷 ,7066
首輔(南明永明王政權)順治7年-順治?年宜昌府志(清同治刊本) ,14卷
關連:嚴誼(從父); 嚴文馴(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
職銜右布政永州府志(清康熙九年刻本) ,15卷
職銜湖南分守道兼署廵道事懾布政使司駐衡州衡州府志(清乾隆二十八年刊刻清光緒元年補刻本) ,22卷
第 50 筆
系統號:No17760
權威號:017760
姓名:(明–清)嚴正矩
性別:
中曆生卒:?-康熙?年
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)方公孝感縣志(清光緒八年刊本) ,14卷 ,13
(號)絜庵孝感縣志(清光緒八年刊本) ,14卷 ,13
(號)絜菴孝感縣志(清康熙三十四年刻嘉慶十六年增刻本) ,18卷 ,18
(漢語拼音)Yan Zhengju 
籍貫:湖北承宣布政使司-德安府-孝感縣 (今名:湖北省孝感縣(113.9,30.9)) GIS
傳略:
引文出處
嚴正矩字方公孝感人崇正癸未進士順治初授嘉禾司理洊陞山西參議以撫響寇金光彩功世祖章皇帝賜蟒服擢廣東按察使守正不阿僚屬肅然晉太常歷戸部左侍郎致仕歸卒 廣東通志(清道光二年刻本) ,256卷
嚴正矩字方公孝感人進士順治間授嘉興推官判決明允案無滯牘捐俸糴粟以活饑民陞杭州知府歷戶部左侍郎祀名宦 嘉興府志(清光緒五年刊本) ,42卷 ,56
嚴正矩字方公號絜庵明成化丁未進士禎正德庚辰進士志迪之裔孫也崇禎丙子舉於鄕癸未成進士未仕國初授嘉禾司理鼎革之際頑民梗化矩於鋒鏑中全活甚多禾人為立嚴公祠以賢能陞杭州守代攝學政藻鑒得人尋簡飭兵備温處繼遷山右河東參議招撫巨寇金光彩世祖皇帝嘉其績賜蟒服陞西秦靖遠副使上切於民生者四條又請蠲安通二邑荒糧八千餘頃皆奉允行洊歷藩臬晉秩太常一日壯祖御瀛臺詢左右天下藩伯孰優令各書名握掌中以驗及開視皆矩名世祖深悅之不待任即晉戶部右侍郎先是粤東苦積歲荒糧計五十六萬矩甫受事即疏請蠲悉奉允免轉左侍郎後詔以原官致仕著有四書疏義渉園詩文集晩年因形家皆言縣東南巽峰不振西南恆河蔽辛矩捐貲建文昌閣遷恆河寺築流不通河有裨闔邑年七十二以病卒於家崇祀鄕賢長子儀字鳳章國學生己未歲大歉儀捐貲以賑凡五十餘日其遭疫死者千百餘人悉給槥以殮所費不下萬餘金次子倬字為章十二補弟子員後以恩廕任工部屯田司王事勞瘁任事卒於官三子昉别傳 孝感縣志(清光緒八年刊本) ,14卷 ,13-14
嚴正矩字方公號絜菴明成化丁未進士禎正德庚辰進士志廸之裔孫也幼穎異九歲能文二十食餼崇禎丙子舉於鄉癸未成進士未仕國初授嘉禾司理鼎革之際禎民梗化公於鋒鏑中全活甚多禾人為立嚴公祠又於天寧寺側立四賢祠典史尹上官諸良牧并祀数月以賢能陞杭州守時值玉師頻興公調度有法撫御多方九屬授以安全代攝學政鑑得人尋簡飭兵偹温處繼遷山右河東叅議招撫巨宼金光彩世祖皇帝嘉其績賜蟒服陞西秦靖遠副使上切於民生者四條又請蠲安通二邑荒糧八千餘頃皆奉□行□歷藩臬晉秩太常一日世祖御瀛臺詢左右以天下藩伯孰優令各書名握掌中以騐及開視皆矩名世祖深悦之不待任即晉戶部右侍郎先是粤東苦積歲流糧計五十六萬公甫受事即疏請蠲悉奉允免丁未殿試讀卷官欲克武會試總裁旋陞戶部左侍郎諸所疏請如復楚省運漕定天下爐局載見本集後詔以原官致仕公自起家司理以至司農簿書山磧從不假手幕吏優游林下究心朱程李杜著有四書疏義涉園詩文集越數年皇上覆思舊臣諭部行詢矩狀矩以足疾固辭因賦感誦詩有兩朝叨異数高厚並難量之句庚申辛酉欽賜四書講義書經講羲兩上表謝亦異数也晚年因形家皆言縣東南巽峯不振西南琲e蔽辛公捐貲建文昌閣遷琲e寺築流不通河有禆闔邑臨終有勸上進德修業遺疏年七十二以病率於家其治績詳各省名宦康熙三十一年崇祀鄉賢長子儀字鳳章國學生己未歲大歉儀捐貲以賑凡五十餘日其遭疫死者千百餘人悉給繸k以殮所費不下萬餘金及有疾將終預肅衣冠至中堂端坐而逝香風環結移峕不散觀者感謂仙佛脱化云次子倬字為章十二補弟子員後以恩廕任工部屯田司主事勞瘁任事卒於官中外惜之三子昉恩廕生 孝感縣志(清康熙三十四年刻嘉慶十六年增刻本) ,18卷 ,18-19
嚴正矩湖廣通志字方公孝感人明崇禎癸未進士順治初授嘉興推官判決明允庭無滯牘捐俸糴粟以活飢民陞杭州知府禁暴安良保全屬邑士民戴之歷戸部左侍郎致仕歸杭州府志正矩號絜菴知杭州慕蘓文忠為政名其齋曰雪堂郡有女尼出入豪貴為姧每出兩袖籠香時人稱曰香姑正矩廉其狀寘諸法 浙江通志(清文淵閣四庫全書本) ,149卷 ,61
出身:崇禎16年進士
履歷:
職銜任期出處
嘉興推官順治?年-順治?年浙江通志(清文淵閣四庫全書本) ,149卷 ,61
浙江杭州府知府順治?年-順治4年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,35卷 ,286-1
浙江按察使司副使順治4年-順治?年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,35卷 ,286-1
分巡溫處道順治4年-順治?年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,35卷 ,286-1
山西布政使司參議順治9年-順治11年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,63卷 ,493-2
河東道順治9年-順治11年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,63卷 ,493-2
陝西按察使司副使順治11年-順治13年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,83卷 ,654-2
靖遠道順治11年-順治13年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,83卷 ,654-2
江西布政使司參政順治13年-順治15年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,98卷 ,765-2
分守嶺北道順治13年-順治15年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,98卷 ,765-2
廣東按察使順治15年-順治16年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,115卷 ,901-2
廣東右布政使順治16年-順治17年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,123卷 ,954-2
太常寺卿順治17年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,133卷 ,1029-1
戶部右侍郎順治17年-順治18年清實錄:世祖章皇帝實錄 ,134卷 ,1039-1
戶部右侍郎康熙4年-康熙9年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,14卷 ,211-2
殿試讀卷官康熙6年孝感縣志(清康熙三十四年刻嘉慶十六年增刻本) ,18卷 ,18
武會試副考官康熙6年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,24卷 ,328-2
戶部左侍郎康熙9年-康熙10年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,32卷 ,439-2
致仕康熙10年-康熙?年清實錄:聖祖仁皇帝實錄 ,35卷 ,480-2
崇祀鄉賢康熙31年-孝感縣志(清康熙三十四年刻嘉慶十六年增刻本) ,18卷 ,19
著述:涉園詩文集; 四書疏義
關連:嚴儀(子) ; 嚴倬(子) ; 嚴昉(子)
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 51 筆
系統號:No17885
權威號:017885
姓名:(明)畢自嚴
性別:
中曆生卒:隆慶3年-崇禎11年
西曆生卒:1569-1638
異名:
異名出處
(字)景曾漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
(號)白陽雲間志略 ,1冊5卷 ,345
(漢語拼音)Bi Ziyan 
籍貫:山東承宣布政使司-濟南府-淄川縣 (今名:山東省淄博市(117.966797,36.643307)) GIS
傳略:
引文出處
畢自嚴,字景曾,淄川人。萬曆二十年進士。除松江推官。年少有才幹,徵授刑部主事。歷工部員外郎中,遷淮徐道參議。內艱闋,分守冀寧。改河東副使,引疾去。起洮岷兵備參政。以按察使徙治榆林西路,進右布政使。泰昌時,召為太僕卿。天啟元年四月,遼陽覆。廷議設天津巡撫,專飭海防,改自嚴右僉都御史以往。置水軍,繕戰艦,備戎器。及熊廷弼建三方布置策,天津居其一,增設鎮海諸營。用戚繼光遺法,水軍先習陸戰,軍由是可用。魏忠賢令錦衣千戶劉僑逮天津廢將,自嚴以無駕帖疏論之,報聞。四方所募兵日逃亡,用自嚴言,攝其親屬補伍。兵部主事來斯行有武略,自嚴請為監軍。山東白蓮妖賊起,令斯行率五千人往,功多。初,萬曆四十六年,遼左用兵,議行登、萊海運。明年二月特設戶部侍郎一人,兼右僉都御史,出督遼餉,語詳李長庚傳。及是長庚遷,乃命自嚴代。敍前平賊功,進右都御史兼戶部左侍郎。時議省天津巡撫,令督餉侍郎兼領其事,即以委自嚴。又議討朝鮮。自嚴言不可遽討,當俟請貢輸誠,東征効力,徐許其封耳。京師數地震,因言內批宜慎,恩澤宜節,人才宜惜,內操宜罷。語甚切直。自嚴在事數年,綜核撙節,公私賴之。五年以右都御史掌南京都察院。明年正月就改戶部尚書。忠賢議鬻南太僕牧馬草場,助殿工。自嚴持不可,遂引疾歸。崇禎元年召拜戶部尚書。自嚴以度支大絀,請覈逋賦,督屯田,嚴考成,汰冗卒,停薊、密、昌、永四鎮新增鹽菜銀二十二萬,俱報可。二年三月疏言:「諸邊年例,自遼餉外,為銀三百二十七萬八千有奇。今薊、密諸鎮節省三十三萬,尚應二百九十四萬八千。統計京邊歲入之數,田賦百六十九萬二千,鹽課百一十萬三千,關稅十六萬一千,雜稅十萬三千,事例約二十萬,凡三百二十六萬五千有奇。而逋負相沿,所入不滿二百萬,即盡充邊餉,尚無贏餘。乃京支雜項八十四萬,遼東提塘三十餘萬,薊、遼撫賞十四萬,遼東舊餉改新餉二十萬,出浮於入,已一百十三萬六千。況內供召買,宣、大撫賞,及一切不時之需,又有出常額外者。乞敕下廷臣,各陳所見。」於是廷臣爭效計畫。自嚴擇其可者,先列上十二事,曰增鹽引,議鼓鑄,括雜稅,覈隱田,稅寺產,核牙行,停修倉厫,止葺公署,南馬協濟,崇文鋪稅,京運撥兌,板木折價。已,復列上十二事,曰增關稅,捐公費,鬻生祠,酌市稅,汰冗役,核虛冒,加抵贖,班軍折銀,吏胥納班,河濱灘蕩,京東水田,殿工冠帶。帝悉允行。詔輯賦役全書。自嚴言:「全書之作,自行一條鞭始,距今已四十五年。有一事而此多彼少者,其弊為混派。有司聽奸吏暗灑瓜分,其弊為花派。當大為申飭。」因條八式以獻。帝即命頒之天下。給事中汪始亨極論盜屯損餉之弊。自嚴言:「相沿已久,難於覈實。請無論軍種民種,一照民田起科。」帝是其議。先是,忠賢亂政,邊餉多缺,自嚴給發如期。又疏言:「最耗財者無如客餉。諸鎮年例合三百二十七萬,而客餉居三之一,宜大裁省。其次則有撫賞、召買、修築諸費,皆不可不節。」帝褒納之。其冬,京師被兵,帝憂勞國事,旨中夜數發。自嚴奏答無滯,不敢安寢,頭目臃腫,事幸無乏。明年夏,以六罪自劾,乞罷,優旨慰留。先以考滿加太子少保。敍遵、永克復功,再進太子太保。兵部尚書梁廷棟請增天下田賦,自嚴不能止。於是舊增五百二十萬之外,更增百六十五萬有奇,天下益耗矣。已,陳時務十事,意主利民,帝悉採納。又以兵餉日增,屢請清覈,而兵部及督撫率為寢閣。復乞汰內地無用之兵,帝即令嚴飭,然不能盡行也。御史余應桂劾自嚴殿試讀卷,首薦陳于泰,乃輔臣周延儒姻婭。自嚴引疾乞休,疏四上,不允。時有詔,縣令將行取者,戶部先覈其錢穀。華亭知縣鄭友元已入為御史,先任青浦,逋金花銀二千九百。帝以詰戶部,自嚴言友元已輸十之七貯太倉。帝令主庫者核實,無有,帝怒責自嚴。自嚴飾詞辨,帝益怒,遂下自嚴獄,遣使逮友元。御史李若讜疏救,不納。踰月,給事中吳甘來復抗疏論救,帝乃釋之。八年五月敍四川平賊功,復官,致仕。又三年卒,賜卹如制。 漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609-6612
畢自嚴(1569-1638)字景曾,淄川人。萬曆二十年進士,授松江推官,累官至太僕卿,天啟初改右僉都御史,巡撫天津,專飭海防,益設鎮海諸營,用戚繼光遺法,水軍先習陸戰,軍由是可用。在事數年,綜核撙節,公私賴之。轉南戶部尚書,以忤魏忠賢引疾歸。崇禎初起戶部尚書,晉太子太保,致仕卒,年七十。有石隱園藏稿。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,610
陳田撰
畢自嚴一首
自嚴字景曾…
明詩紀事 ,庚籤17卷 ,143-144
何三畏編著
郡司理白陽畢公傳
畢自嚴字景…
雲間志略 ,1冊5卷 ,345-350
王鴻緒等撰
王永光
畢自嚴字景…
明史稿列傳 ,3冊135卷 ,123-124
畢自嚴字景曾號白陽木之子萬歷戊子進士除松江推官有才幹徵授刑部主事歷工部員外郎中遷淮徐道參議內艱闋分守冀寧改河東副使引疾去起洮岷兵備參政以按察使徙治榆林西路進右布政使泰昌時召為太僕卿天啟元年四月遼陽覆廷議設天津巡撫專飭海防改自嚴右僉都御史以往置水軍繕戰艦備戎器及熊廷弼建三方布置策天津居其一增設鎭海諸營用戚繼光遺法水軍先習陸戰軍由是可用魏忠賢令錦衣千户劉僑逮天津廢將自嚴以無駕帖疏論之報聞四方所募兵日逃亡用自嚴言攝其親屬補伍兵部主事來斯行有武略自嚴請為監軍山東白蓮妖賊起令斯行率五千人往功多初萬歷四十六年遼左用兵議行登萊海運明年二月特設户部侍郎一人兼右僉都御史出督遼餉語詳李長庚傳及是長庚遷乃命自嚴代敘前平賊功進右都御史兼户部左侍郎時議省天津巡撫令督餉侍郎兼領其事即以委自嚴又議討朝鮮自嚴言不可遽討當俟請貢輸誠東征效力徐許其封耳京師數地震因言內批宜慎恩澤宜節人才宜惜內操宜罷語甚切直自嚴在事數年綜核撙節公私賴之五年以右都御史掌南京都察院明年正月就改户部尙書忠賢議鬻南太僕牧馬草場助殿工自嚴持不可遂引疾歸崇禎元年召拜户部尙書自嚴以度支大絀請覈逋賦督屯田嚴考成汰冗卒停薊密昌永四鎭新增鹽菜銀二十二萬俱報可二年三月疏言諸邊年例自遼餉外為銀三百二十七萬八千有奇今薊密諸鎮節省三十三萬尙應二百九十四萬八千統計京邊歲入之數田賦百六十九萬二千鹽課百一十萬三千關稅十六萬一千雜稅十萬三千事例約二十萬凡三百二十六萬五千有奇而逋負相沿所入不滿二百萬即盡充邊餉尙無贏餘乃京支雜項八十四萬遼東提塘三十餘萬薊遼撫賞十四萬遼東舊餉改新餉二十萬出浮於入已一百十三萬六千况内供召買宣大撫賞及一切不時之需又有出常額外者乞敕下廷臣各陳所見於是廷臣爭效計畫自嚴擇其可者先列上十二事曰增鹽引議鼓鑄括雜稅覈隱田税寺產核牙行停修倉厫止葺公署南馬恊濟崇文鋪稅京運撥兑板木折價已復列上十二事曰增關税捐公費鬻生祠酌市稅汰冗役核虚冒加抵贖班軍折銀吏胥納班河濱灘蕩京東水田殿工冠帶帝悉允行詔輯賦役全書自嚴言全書之作自行一條鞭始距今已四十五年有一事而此多彼少者其弊為混派有司聽奸吏暗灑瓜分其弊為花派當大為申飭因條八式以獻帝即命頒之天下給事中汪始亨極論盜屯損餉之弊自嚴言相沿已久難於覈實請無論軍種民種一照民田起科帝是其議先是忠賢亂政邊餉多缺自嚴給發如期又疏言最耗財者無如客餉諂鎭年例合三百二十七萬而客餉居三之一宜大裁省其次則有撫賞召買修築諸費皆不可不節帝褒納之其冬京師被兵帝憂勞國事旨中夜數發自嚴奏答無滯不敢安寢頭目臃腫事幸無乏明年夏以六罪自劾乞罷優旨慰留先以考滿加太子少保敘遵永克復功再進太子太保兵部尙書梁廷棟請增天下田賦自嚴不能止於是舊增五百二十萬之外更增百六十五萬有奇天下益耗矣已陳時務十事意主利民帝悉採納又以兵餉日增屢請清覈而兵部及督撫率為寢閣復乞汰內地無用之兵帝即令嚴飭然不能盡行也御史余應桂劾自嚴殿試讀卷首薦陳于泰乃輔臣周延儒姻婭自嚴引疾乞休疏四上不允時有詔縣令將行取者户部先覈其錢穀華亭知縣鄭友元已入為御史先任青浦逋金花銀二千九百帝以詰户部自嚴言友元已輸十之七貯太倉帝令主庫者核實無有帝怒責自嚴自嚴飾詞辨帝益怒遂下自嚴獄遣使逮友元御史李若讜疏救不納踰月給事中□甘來復抗疏論救帝乃釋之八年五月敘四川平賊功復官致仕又三年卒賜卹如制 濟南府志(清道光二十年刻本) ,50卷 ,23-28
出身:萬曆20年三甲第二十一名進士
履歷:
職銜任期出處
松江推官萬曆20年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
刑部主事萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
工部員外郎萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
工部郎中萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
淮徐道參議萬曆35年-萬曆?年明實錄:神宗實錄 ,436卷 ,8254
內艱萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
山西參議萬曆?年-萬曆40年明實錄:神宗實錄 ,500卷 ,9456
山西副使萬曆40年-萬曆?年明實錄:神宗實錄 ,581卷 ,9456
分守冀寧萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
河東副使萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
引疾去萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
洮岷兵備參政萬曆?年-萬曆?年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
陝西參政萬曆?年-萬曆47年明實錄:神宗實錄 ,581卷 ,11054
陝西靖邊道兵備萬曆47年-萬曆?年明實錄:神宗實錄 ,581卷 ,11054
陜西右布政使萬曆?年-泰昌1年明實錄:光宗實錄 ,4卷 ,90
太僕寺卿泰昌1年-天啟1年明實錄:光宗實錄 ,4卷 ,90
管京營少卿事泰昌1年-天啟?年明實錄:光宗實錄 ,4卷 ,90
都察院右僉都御史天啟1年-天啟?年明實錄:熹宗實錄 ,9卷 ,437
駐劄天津備兵防海天啟1年-天啟?年明實錄:熹宗實錄 ,9卷 ,437
戶部右侍郎(加)天啟2年-天啟?年明實錄:熹宗實錄 ,20卷 ,1038
督理遼東糧餉恊理戎天啟2年-天啟?年明實錄:熹宗實錄 ,20卷 ,1038
都察院右僉都御史天啟?年-天啟3年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6609
戶部左侍郎(兼)天啟[3]年-天啟5年明實錄:熹宗實錄 ,40卷 ,2099
右都御史(加)天啟3年-天啟5年明實錄:熹宗實錄 ,40卷 ,2099
南京都察院右都御史天啟5年-天啟6年明實錄:熹宗實錄 ,57卷 ,2601
南京戶部尚書天啟6年明實錄:熹宗實錄 ,67卷 ,3175
引疾歸天啟6年-崇禎1年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6610
戶部尚書崇禎1年-崇禎6年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6610
太子少保崇禎3年明實錄附錄:崇禎長編 ,31卷 ,1705
太子太保崇禎3年-崇禎11年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6611
削籍崇禎6年-崇禎8年明代職官年表 ,1冊 ,668
復官致仕崇禎8年-崇禎11年漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,256卷 ,6611
少保(贈)崇禎11年-明詩紀事 ,庚籤17卷 ,143
著述:石隱園藏稿 8卷; 石隱園藏稾 8卷
關連:畢恪(曾孫) ; 畢忠臣(祖); 畢木(父); 畢際壯(子)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 52 筆
系統號:No18121
權威號:018121
姓名:(明–?)王永積
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)穉實明人室名別稱字號索引 ,下冊 ,23
(字)崇嚴惠民縣志(清光緒二十五年柳堂校補刻本) ,18卷 ,13
(號)蓉湖野叟明人室名別稱字號索引 ,下冊 ,23
(號)蠡湖野史中國歷代人名大辭典 ,178
(號)蠡湖外史明人室名別稱字號索引 ,下冊 ,23
(室名)心遠堂明人室名別稱字號索引 ,下冊 ,23
(漢語拼音)Wang Yongji 
籍貫:南京-常州府-無錫縣 (今名:江蘇省無錫市(120.311910,31.491170)) GIS
傳略:
引文出處
王永積,明常州府無錫人,字崇岩,號蠡湖野史。崇禎七年進士。官至兵部職方司郎中。有《錫山景物略》、《心遠堂集》。 中國歷代人名大辭典 ,178
王永積字崇嚴南直無錫人崇禎間授武定知州捐修文廟城郭衙宇置軍器貼解俵馬不累閭閻清漕弊撫流亡辦寃擒盜禁止關提有告天一册行世 惠民縣志(清光緒二十五年柳堂校補刻本) ,18卷 ,13
王永積字穉實崇禎七年進士知武定州大兵破濟南山東郡縣望風瓦解武定被圍永積以民兵六千登陴堅守且半年獨得不破尋以考察黜巡按御史疏永積功起兵部職方司協贊員外郎考察復官自永積始李自成猖獗漸逼京師永積上疏陳堵截之方進郎中有宦官為其弟賂求浙鎭者永積卻之尋罷歸 無錫金匱縣志(清光緒七年刊本) ,19卷 ,43
王永積字穉實無錫人崇禎進士知武定州三築城而民不擾李賊猖獗京師戒嚴永積上疏陳堵截之方有宦官為其弟賂求浙鎭者永積却之隨罷歸著錫山景物略孫世濟庚午舉人 常州府志(清康熙三十四年刻本) ,24卷 ,69
王永積字崇巖南直無錫人崇禎間授武定知州捐修文廟城郭衙字置軍器貼解俵馬不累閭閻清漕弊撫流亡辨寃擒盜禁止關提有告天寔事一册行世 武定府志(清咸豐九年刻本) ,19卷 ,12
出身:崇禎6年舉人 ; 崇禎7年二甲第五十名進士
履歷:
職銜任期出處
山東武定知州崇禎?年-崇禎?年惠民縣志(清光緒二十五年柳堂校補刻本) ,18卷 ,13
兵部職方司協贊員外郎(明)[不詳]無錫金匱縣志(清光緒七年刊本) ,19卷 ,43
兵部職方司郎中(明)[不詳]中國歷代人名大辭典 ,178
著述:錫山景物略 [8][10]卷; 表海樓記 ; 武定州志; 梁溪軼事; 重修武定州儒學記 ; 心遠堂集 20卷
關連:王世濟(孫)
朝代:明–?
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
第 53 筆
系統號:No18610
權威號:018610
姓名:(元)嚴德
性別:
中曆生卒:?-至正27年
西曆生卒:?-1367
異名:
異名出處
(字)君輔杭州府志(明萬曆刻本) ,65卷
(漢語拼音)Yan De 
籍貫:江浙行省-太平路 (今名:安徽省馬鞍山市當塗縣(118.497972,31.571213)) GIS
傳略:
引文出處
嚴德,太平人。從起兵,積功為海寧衞指揮。從朱亮祖討方國珍,戰歿於台州。追 封天水郡公。 漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,133卷 ,3894
嚴德,濠人。從太祖起兵,積功為海寧衞指揮,從朱亮祖討方國珍,戰沒於台州, 追封天水郡公。
明史133/21下
漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,947
嚴徳字君輔當塗采石人從 太祖以功授先鋒擢元帥丙午平江浙有功陞海寧衛指揮同知守禦杭州統軍取台州力戰死追贈 賜祭禮葬西湖之北山事詳祠廟志中 杭州府志(明萬曆刻本) ,65卷
嚴德字君輔當塗人從太祖起兵積功為海甯衛指揮從朱亮祖討方國珍戰歿於台州追封天水郡公 明史濮英傳及功臣表 重修安徽通志(清光緒四年刻本) ,209卷
嚴德 字君輔采石人少驍勇善騎射年二十為小校從軍行陣隨明太祖征江浙屡戰皆捷以功陞海寕衞指揮同知守禦杭州洪武元年天台賊反德徃討之力戰中流矢卒帝悼之贈驃騎上将軍封天水郡公勅有司建祠俾其子孫崇祀焉 當塗縣志(清鈔本)
嚴指揮祠 在g樂坊祀明嚴德字君輔當塗采石人少驍勇善騎射年二十為小校隨征平江浙有功陞寧海衛指揮同知守禦杭州洪武元年統軍取台州力戰死追贈天水郡公 錢塘縣志(清康熙刊本) ,13卷
嚴德  字君輔采石人少驍勇善騎射年二十為小校從軍行陣隨明太祖征江浙屢戰皆捷以功陞海寧衛指揮同知守禦杭州洪武元年天台賊反德往討之力戰中流矢卒帝悼之贈驃騎上將軍封天水郡公勅有司建祠俾其子孫崇祀焉 太平府志(清康熙十二年修光緒二十九年重刊本) ,27卷
嚴徳字君輔當塗人少以驍勇聞從太祖平江浙以功累遷海寧衞指揮同知守禦杭州洪武元年征台州賊戰殁追封天水郡公 江南通志(清文淵閣四庫全書本) ,155卷
嚴德 萬厯杭州府志字君輔當塗采石人從太祖以平江浙有功授海寧衞指揮同知守禦杭州統軍取台州力戰死追贈賜祭葬西湖之北山 浙江通志(清文淵閣四庫全書本) ,149卷
黃金撰
嚴德臨濠人…
皇明開國功臣錄 ,16卷 ,89-91
履歷:
職銜任期出處
先鋒(朱元璋政權)至正?年-至正?年杭州府志(明萬曆刻本) ,65卷
中翼元帥府統軍元帥(朱元璋政權)至正?年-至正?年錢塘縣志(清康熙刊本) ,15卷
指揮(朱元璋政權)至正?年-至正?年明實錄:太祖實錄 ,25卷 ,368
海寧衞指揮同知(朱元璋政權)至正26年-至正27年杭州府志(明萬曆刻本) ,65卷
守禦杭州(朱元璋政權)至正?年-至正27年當塗縣志(清鈔本)
驃騎上將軍(贈)洪武2年-皇明開國功臣錄 ,16卷 ,91
僉大都督府事上護軍(贈)洪武2年-皇明開國功臣錄 ,16卷 ,91
天水郡公(追封)洪武2年-漢籍電子文獻資料庫-明史.列傳 ,133卷 ,3894
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
籍貫臨濠人皇明開國功臣錄 ,16卷 ,89
籍貫當塗采石人杭州府志(明萬曆刻本) ,65卷
第 54 筆
系統號:No18616
權威號:018616
姓名:(清)嚴士鋐
性別:
中曆生卒:乾隆[11]年-道光8年
西曆生卒:[1746]-1828
異名:
異名出處
(字)震叔續丹徒縣志(民國十四年刻本) ,12卷上 ,8
(漢語拼音)Yan Shihong 
籍貫:江蘇省-鎮江府-丹徒縣 (今名:江蘇省鎮江市(119.425836,32.187849)) GIS
傳略:
引文出處
程恩澤撰
嚴士鋐
公諱士鋐字…
國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381-392
嚴士鋐字震叔乾隆丁酉拔貢生以知縣分發四川有才略歷署秀山内江補墊江丁憂服闋赴蜀署天全成都金堂崇山各州縣補犍為調華陽華陽為省垣首邑甫涖任西藏廓爾喀兵起軍事絡繹於道設軍需局委士鋐贊畫慎度支禁騷擾軍民帖然擢資州攝成都府事會湖南苗叛川督福康安往征之士鋐兼理軍需以功擢甯遠知府署夔州值湖北白蓮教匪起境内戒嚴士鋐請於大府撥榷銀集團勇積穀練兵為守禦計密遣健卒分布屬邑不時偵察大甯教匪將起督營兵疾往擒之自是窺伺者不得逞復奉檄大巫山防堵與楚兵會巫山匪魁侯李二酋將應楚逆棒告變者急約都司徐某往說降之招悔習教者數萬人來歸川境以甯擢川東道從經略勒保軍營理糧餉事支用無匱署布政使以疾乞歸疾痊復補川東道蔣攸銛涖川督任首詢蜀中事宜士鋐上言吏治兵政邊防盗賊四要蔣大歎服奏署按察使尋授湖南按察使調任河南以前在軍營積勞致疾陳請乞休子學淦由舉人官湖南知縣迎養官舍道光八年卒年八十有三 續丹徒縣志(民國十四年刻本) ,12卷上 ,8-9
出身:乾隆42年拔貢生
履歷:
職銜任期出處
四川秀山縣知縣(署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
四川内江縣知縣(署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
丁憂乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
四川天全州知州(署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
[成都縣知縣](署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
四川金堂縣知縣(署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
四川犍為縣知縣乾隆?年-乾隆56年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,055513號
四川樂山縣知縣(署)乾隆?年-乾隆?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,381
四川華陽縣知縣乾隆56年-乾隆58年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,055513號 ,429-2
四川資州直隸州知州乾隆58年-乾隆60年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,29冊 ,271
四川寧遠府知府乾隆60年-嘉慶?年中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,548
四川夔州府知府(署)乾隆60年-嘉慶1年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,003261號
管理夔渝兩關稅務乾隆60年-嘉慶1年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,003261號
賞戴花翎嘉慶2年-中國第一歷史檔案館藏:清代官員履歷檔案全編 ,2冊 ,548
道銜嘉慶?年-嘉慶4年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,387
四川成都府知府(代辦)嘉慶[3]年-嘉慶?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,002226號
四川川東道嘉慶4年-嘉慶12年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,123570號
仍留軍營嘉慶4年-嘉慶?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,387
四川布政使(護理)嘉慶9年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,144198號
永寧道(攝)嘉慶?年-嘉慶?年國朝耆獻類徵初編 ,30冊191卷 ,382
病休嘉慶12年-嘉慶?年中央研究院歷史語言研究所內閣大庫檔案 ,123570號
四川川東道嘉慶19年-嘉慶24年清實錄:仁宗睿皇帝實錄 ,357卷 ,716-1
湖南按察使嘉慶24年清實錄:仁宗睿皇帝實錄 ,357卷 ,716-1
河南按察使嘉慶24年清實錄:仁宗睿皇帝實錄 ,357卷 ,716-2
關連:嚴之錫(曾祖); 嚴榮德(祖); 嚴璟(父); 嚴士銓(兄) ; 嚴學瀛(子) ; 嚴學淦(子) ; 嚴學澄(子) ; 嚴榕(孫) ; 嚴廷(孫) ; 嚴枋(孫) ; 嚴樽(孫) ; 嚴棆(孫) ; 嚴標(孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
其他參考文獻:
欄位名稱說明出處
職銜川東道...嚴士鋐江蘇丹徒拔貢嘉慶四年任...嘉慶十九年再任四川通志(嘉慶) ,103卷 ,29
第 55 筆
系統號:No18833
權威號:018833
姓名:(元)嚴貞
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)宗正漢籍電子文獻資料庫-元人傳記資料索引 ,13869
(號)蕉窻漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9744
(漢語拼音)Yan Zhen 
籍貫:浙江承宣布政使司-明州府-奉化 (今名:浙江奉化市(121.40691,29.65166)) GIS
傳略:
引文出處
嚴貞,字宗正,號蕉窻,奉化人。永樂十六年進士,授刑部主事,陞郎中,遷兩淮監運司,改福建運使,天順中官至雲南右布政使,致仕卒,年七十九。有蕉窻集。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9744
出身:永樂16年進士
履歷:
職銜任期出處
福建承宣布政使司運使?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9744
雲南承宣布政使司右布政使天順?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9744
兩淮監運司?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9744
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0112940
第 56 筆
系統號:No19062
權威號:019062
姓名:(明)王廷幹
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(字)維楨漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,35
(號)嚴潭嘉靖十一年進士登科錄 ,一卷
(號)巖潭漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,35
(異名)王廷榦涇縣志(明嘉靖刻本) ,1卷
(漢語拼音)Wang Tinggan 
籍貫:南京-寧國府-涇縣 (今名:安徽省涇縣(118.419702,30.688527)) GIS
傳略:
引文出處
王廷幹字維楨,號巖潭,涇縣人。嘉靖 十一年進士,授行人,歷九江知府。有巖潭 稿。
巖潭王子詩集序(自知堂集10/17)
父王汝猷(1490-1564)字宗皋,號靑山。
王靑山天下承恩序(海石先生文集19/1)
王公墓誌銘(皇甫司勳集52/16)
漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,35-36
王廷幹字維貞涇縣人七嵗能文讀書日以寸計登嘉靖壬辰進士年未弱冠奉詔歸娶授行人累遷九江知府乞休歸鍵户著述一切碑版皆出其手有集十卷行世 江南通志(清文淵閣四庫全書本) ,167卷
王廷榦 字維楨號巖潭任行人司行人右司副司正户部廣西司郎中後請福寕州知州遷台州府同知n亰戸部浙江司員外貴州司郎中江西九江府知府俱林大欽榜 涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
王廷幹 字維楨七歲能文讀書日以寸計年十六舉嘉靖辛卯鄕試第五明年成進士是科未冠者蔡汝楠桑惟喬與廷幹三人而狀元林大欽亦弱冠未婚並奉詔歸娶鄕人榮之授行人厯遷九江知府乞休歸鍵户著述凡邑中碑板記銘悉出其手年六十二卒有集十卷吉水劉世亭叙曰本乎道以行乎文聞之者可以開聾瞶用之者可以弼道理眞有裨益世敎追踪作者子文爠字形中復以萬厯壬辰成進士官刑部主事亦能詩 巖居集序 乾隆志 張應秦 字大來六歲善占對日誦千餘言甫髫中丞林潤試合郡士自經義外中秋賞月詩禁中官不得干朝政疏各一首讀應泰卷驚曰異才呼爲小友郡守陳俊禮延宿儒沈Z學梅鼎祚及應泰修郡志萬厯壬午舉於鄕聞武林 寧國府志(清嘉慶刻本) ,29卷
王廷幹字維楨號巖潭逹曾孫七歲能文讀書日以寸計年十六舉嘉靖辛卯鄉試第五明年成進士是科未冠者蔡汝楠桑維喬 三元考爲番禺人畢烜非維喬 與廷幹三人而狀元林大欽亦弱冠未婚並奉詔歸娶鄉人榮之授行人歴户部員外郎郎中累遷九江知府乞休歸鍵户著述凡邑中碑版誌銘悉岀其手博物洽聞雅善吟嘯年六十二卒有集十卷子文爟字形中號及巖復以萬歴壬辰進士除新淦知縣考滿入覲時得練子寧八世孫學頤于德興縣令復歸淦蠲俸爲聘室遷刑部主事亦能詩 順治志 江南通志 涇縣志(民國三年重印本) ,18卷
王廷榦 字維楨嘉靖壬辰進士靑虹閣詩評維楨詩如家籠鷼鴿廻翔容與 涇縣志(民國三年重印本) ,32卷
王廷幹字維貞涇縣人七歲能文讀書日以寸計嘉靖壬辰進士年僅十七奉詔歸娶授行人累遷九江知府乞休歸鍵戸著述一切碑版皆出其手有集十卷行世子文爟字形中萬歷壬辰進士官刑部主事亦能詩 江南通志 重修安徽通志(清光緒四年刻本) ,226卷
廷幹字維楨號巖潭涇縣人逹曾孫嘉靖十一年進士官至九知府乞休歸年六十二卒事蹟具縣志文苑傳是集十卷有吉水胡世亭序江南通志及道光光緒通志皆作玉巖潭集十卷玉字蓋因其姓誤衍巖潭則因其號而誤也今據縣志著錄廷幹七歲能文讀書日以寸計邑中碑版讀銘多出其手巖潭詩集 安徽通志藝文考(民國二十三鉛印本) ,157卷
陳田撰
王廷榦一首
廷榦字維楨…
明詩紀事 ,戊籤18卷 ,340-341
錢謙益撰錢陸燦編
王九江廷榦
廷榦字維楨…
列朝詩集小傳 ,459-460
出身:嘉靖10年第五名舉人 ; 嘉靖11年正奏名進士第三甲第六名
履歷:
職銜任期出處
行人嘉靖?年-嘉靖?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,35
右司副司正嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
行人司司正嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(民國三年重印本) ,29卷
南京刑部主事嘉靖?年-嘉靖?年明詩紀事 ,戊籤18卷 ,340
戶部廣西司郎中嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
福建福寧州知州嘉靖19年-嘉靖[20]年嘉靖十一年進士登科錄 ,第三甲第六名
浙江台州府同知嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
南京戶部浙江司員外郎嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
北關戶部分司嘉靖?年-嘉靖?年浙江通志(清文淵閣四庫全書本) ,117卷
浙江承宣布政使司都轉運鹽使司同知嘉靖23年-?嘉靖十一年進士登科錄 ,第三甲第六名
南京戶部貴州司郎中嘉靖?年-嘉靖?年涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
中憲大夫嘉靖?年-嘉靖?年江南通志(南康縣志) ,167卷
江西南安府知府嘉靖?年-嘉靖?年江南通志(南康縣志) ,167卷
中順大夫嘉靖?年-?江南通志(南康縣志) ,167卷
江西九江府知府嘉靖32年-?涇縣志(明嘉靖刻本) ,8卷
著述:王巖潭集 10卷; 玉巖潭集 10卷; 巗居集; 巖居集 10卷; 巖潭詩集; 王巖潭詩稿 10卷; 玉巖潭詩稿 10卷; 學田記 ; 妙絶古今 4卷; 江南通志; 九江詩集; 北關新志; 巖潭稿 ; 聞見漫錄後序; 涇縣志/王廷榦編 ; 寓南集 2卷; 琱蔓釆q文; 縣城記  
關連:王達(曾祖); 王汝猷(父); 王文爟(子) ; 王學頤(八世孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0126553
第 57 筆
系統號:No19893
權威號:019893
姓名:(明)沐斌
性別:
中曆生卒:洪武30年-景泰1年
西曆生卒:1397-1450
異名:
異名出處
(初名)沐儼漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,161
(異名)沐嚴漢籍電子文獻資料庫-國朝典故 ,43卷 ,1054
(字)文輝漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,161
(字)可觀漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,161
(諡)榮康漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,161
(漢語拼音)Mu Bin 
籍貫:南京-鳳陽府-定遠縣 (今名:安徽省定遠縣(117.698563,32.530982)) GIS
傳略:
引文出處
沐斌(1397-1450)字文輝,初名儼,字可觀,鳳陽定遠人,晟子。幼嗣公爵,居京師,叔父昻卒,始至鎮。時思任發子思機發復據孟養,詔遣王驥發兵討之,斌為後拒,督餉無乏,景泰元年卒,年五十四。謚榮康。
榮康沐公斌神道碑(吳節撰、國朝獻徵錄5/34下
明史列傳5/25
明史126/23
漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,161
沐斌 字文輝初名儼字可觀忠敬長子居金陵事王母夫人耿母夫人程皆盡孝正統五年襲封黔國公初忠敬歿以斌叔父武襄伯總鎮十年武襄歿遂命斌繼之遮緬甸宣慰卜剌浪檎獲麓賊思任發恐其子思機發伏邀不敢械送斌遣都指揮李昇以兵臨之遂函其首并械其妻來獻十二年機發果據孟養爲患斌會靖遺伯王駿平蠻將軍宮聚總諸道兵討平之己巳貴州苗反水西蠻攻圍畢節等衞斌遣兵救之且諭以禍福賊遂解散景秦元有卒年五十有四謚榮康斌謙恭純篤馭軍校將吏有恩威通論孟子史兵書手不釋卷時稱有文武才者多歸之子琮 雲南通志(民國二十三年龍氏重印本) ,9卷
沐斌字文輝初名儼字可觀晟長子居金陵事王母耿母程皆盡存正統五年襲封黔國公繼武襄鎭守適缅甸宣慰卜剌浪擒獲麓賊思任發匿不械送斌遣都指揮李昇以兵臨之遂函其首并械其妻來獻十二年機發據孟養爲患斌會靖遠伯王驥平蠻將軍宫聚總諸道道討平之已已貴州苗及水西蠻攻圍畢節等衛斌遣兵往救論以禍福賊遂觧散景泰元年卒年五十有四謚榮康斌謙恭純篤馭將吏有恩子琮 滇志(清鈔本) ,10卷
黔國公沐斌 字文輝初名儼字可觀晟長子居金陵事祖母耿母程皆盡孝正統五年襲封黔國公繼武襄鎭雲南緬甸宣慰卜刺浪擒獲麓川思任發匿不俘送斌遣都指揮李昇以兵問之遂凾其首并械其妻來獻十二年機發㨿孟養為患斌會靖遠伯王驥平蠻將軍宫聚總諸道兵討平之己巳貴州苗及水西蠻攻圍畢節等衛斌遣兵往救諭以禍福賊遂解散景泰元年卒年五十有四贈太傳諡榮康斌謙恭純篤馭下有思子琮嗣 雲南府志(清康熙刊本) ,14卷
黔國公沐斌 晟長子事母盡孝正統五年襲封繼武襄鎭守適麓川多事巡撫楊寧有才喧y以鎭靜濟之及從征孟養多所斬獲㹞讓功於王驥人服其徳量景泰元年卒年五十四贈太傅諡榮康 雲南府志(清乾隆元年刻本) ,17卷
履歷:
職銜任期出處
黔國公(襲)正統6年-景泰1年明實錄:英宗實錄 ,132卷 ,2618
征南將軍正統10年-?明實錄:英宗實錄 ,132卷 ,2618
鎮守雲南總兵官正統10年-景泰1年明實錄:英宗實錄 ,132卷 ,2618
整飭雲南兵備正統12年-?明實錄:英宗實錄 ,149卷 ,2931
關連:沐英(祖); 沐晟(父); 沐昂(叔); 沐琮(子) ; 沐璘(姪); 沐瓚(姪); 沐誠(姪孫)
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言研究所與國立故宮博物院圖書文獻處共同製作
CBDB:0127497
第 58 筆
系統號:No23734
權威號:023734
姓名:(明)楊鏓
性別:
中曆生卒:成化13年-嘉靖23年
西曆生卒:1477-1544
異名:
異名出處
(字)充平弘治十八年進士登科錄 ,一卷
(號)次嚴漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
(字)克平漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
(其它)(異名)楊鏓弘治十八年進士登科錄 ,一卷
(號)毅齋漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
(漢語拼音)Yang Zong 
籍貫:京師-順天府-涿州-房山 (今名:北京房山區(115.98472,39.71048)) GIS
傳略:
引文出處
楊鏓,字克平,初號毅齋,更號次嚴,祖籍房山,父為錦衣衞千戶,遂籍京師。弘治十八年進士,授靑城知縣,調長靑,均有異政。陞戶部主事,歷郎中,勅督大同邊儲,終大同知府,乞歸卒,年六十八。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
出身:弘治18年正奏名進士第三甲第四十五名
履歷:
職銜任期出處
青城知縣弘治2年-?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
大同府知府?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
長靑?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,7471
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0131892
第 59 筆
系統號:No24285
權威號:024285
姓名:(明–清)鄧巖忠
性別:
中曆生卒:?-順治3年
西曆生卒:?-1646
異名:
異名出處
(漢語拼音)Deng Yanzhong 
(諡)節愍漢籍電子文獻資料庫-清史稿.列傳 ,55卷 ,7072
(異名)鄧嚴忠殷頑錄 ,473
籍貫:湖廣承宣布政使司-荊州府-江陵縣 (今名:湖北省江陵縣(112.424664,30.041676)) GIS
傳略:
引文出處
鄧巖忠,江陵人。崇禎末由鄕擧為衢州府提官,清兵至,城破,自縊死。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,802
鄧巖忠,江陵人。由鄉舉為推官。衢州破,經正赴井死。 漢籍電子文獻資料庫-清朝通志.諡法略 ,276卷 ,7062
鄧巖忠 由鄉舉爲衢州推官衢州破與巡按王景亮皆自縊死 江陵縣志(清乾隆五十九年刻本) ,28卷
鄧巖忠崇禎丙子舉人為衢州推官衢州破與巡按王景亮皆自經死 見明史朱大典傳 荆州府志(清光緒六年刊本) ,52卷
鄧巖忠由鄉舉爲衢州推官衢州破與巡按王景亮皆自縊死 江陵縣志(清光緒三年賓興館刻本) ,28卷
鄧巖忠江陵人爲衢州推官城破自縊時巡按王景亮吳江人鎭將張鵬翼諸暨人同死之乾隆四十一年經正巖忠景亮並賜諡節愍 衢縣志(民國二十六年鉛印本) ,9卷
鄧巖忠 清一統志江陵人爲衢州推官城破自縊死時巡按王景亮吳江人鎭將張鵬翼諸暨人同死之 時爲丙戌八月 乾隆四十一年賜巖忠景亮並諡節愍 衢縣志(民國二十六年鉛印本) ,20卷
楊陸榮撰
嚴忠江陵人…
殷頑錄 ,473
溫睿臨撰李瑤校
推官鄧巖忠,江陵人;由鄉舉官此。自經死。
南疆繹史勘本列傳 , ,766
吳山嘉錄
鄧巖忠字□…
復社姓氏傳略 , ,478
出身:崇禎9年丙子科舉人
履歷:
職銜任期出處
浙江衢州府提官(南明政權)?-順治3年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,802
著述:王逸介傳
朝代:明–清
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0132506
第 60 筆
系統號:No25252
權威號:025252
姓名:(明)嚴天祥
性別:
中曆生卒:正德9年-嘉靖28年
西曆生卒:1514-1549
異名:
異名出處
(字)叔善漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9738
(號)雙洲漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9738
(漢語拼音)Yan Tianxiang 
籍貫:陝西承宣布政使司-西安府-同州-朝邑 GIS
傳略:
引文出處
嚴天祥,字叔善,號雙洲,朝邑人。嘉靖二十三年進士,授絳縣知縣,治行為三晉第一。擢四川道監察御史,卒官,年僅三十六。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9738
出身:嘉靖23年正奏名進士第三甲第六十名
履歷:
職銜任期出處
絳縣知縣嘉靖23年-?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9738
四川監察道道監察御史?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9738
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0133594
第 61 筆
系統號:No25253
權威號:025253
姓名:(明)嚴永濬
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(號)兩山漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9740
(字)宗哲漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9740
(漢語拼音)Yan Yongxun 
籍貫:湖廣承宣布政使司-岳州府-華容 (今名:湖南華容縣駐地城關鎮(112.55929,29.51876)) GIS
傳略:
引文出處
嚴永濬,字宗哲,號兩山,華容人。成化十四年進士,授戶部主事,督餉宣大。陜西大饑,奏蠲稅四十萬,接濟邊儲,全活數萬人。擢郎中,出守西安府。先是西安歲織絨服進用,中官橫取,百姓苦之。永濬疏論其害,不報,擢浙江參政卒。有兩山集。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9740
出身:成化14年正奏名進士第二甲第六十五名
履歷:
職銜任期出處
浙江承宣布政使司參知政事?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9740
守西安府?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9740
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0133595
第 62 筆
系統號:No25254
權威號:025254
姓名:(明)嚴用和
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(號)春門漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9743
(字)禮衡漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9743
(漢語拼音)Yan Yonghe 
籍貫:福建承宣布政使司-福州府-懷安 (今名:福建省福州市(119.22961,26.09374)) GIS
傳略:
引文出處
嚴用和,字禮衡,號春門,杭州衞人。嘉靖四十四年進士,選庶起士,授兵科給事中,陞工科都給事中,歷山東參議,累官陜西按察使。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9743
出身:嘉靖44年正奏名進士第三甲第二百七十一名
履歷:
職銜任期出處
山東承宣布政使司參議?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9743
陝西承宣布政使司按察使?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9743
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0133596
第 63 筆
系統號:No25255
權威號:025255
姓名:(明)嚴思恩
性別:
中曆生卒:[不詳]
西曆生卒:[不詳]
異名:
異名出處
(漢語拼音)Yan Sien 
籍貫:浙江承宣布政使司-嘉興府-嘉興 (今名:浙江嘉興市治(120.7532,30.76747)) GIS
傳略:
引文出處
嚴思恩,嘉興人。為鎮江府學教諭,陞知日照縣。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9745
履歷:
職銜任期出處
鎮江府教諭?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9745
日照知縣?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9745
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0133597
第 64 筆
系統號:No25256
權威號:025256
姓名:(明)嚴時泰
性別:
中曆生卒:成化15年-嘉靖29年
西曆生卒:1479-1550
異名:
異名出處
(號)木山漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
(字)應階漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
(漢語拼音)Yan Shitai 
籍貫:浙江承宣布政使司 GIS
傳略:
引文出處
嚴時泰,字應階,號木山,餘姚人。正德六年進士,授溧陽令,徵為南京江西道御史,改鎮江府同知,屢陞雲南永昌知府,設學校,撫民夷,鋤豪惡,地方賴之以安。歷福建按察使、四川右布政,累官至南京工部侍郎。乞休卒,年七十二。 漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
出身:正德6年正奏名進士第三甲第一百名
履歷:
職銜任期出處
溧陽縣令正德6年-?年漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
江西監察道道御史?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
鎮江府府同知?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
永昌軍民府知府?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
福建都指揮使司按察使?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
四川承宣布政使司右布政使?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
南京工部侍郎?-?漢籍電子文獻資料庫-明人傳記資料索引 ,9747
朝代:
單位:本筆資料由中央研究院歷史語言所與中國歷代人物傳記資料庫共同製作
CBDB:0133599

[關閉]